logo_smalluwb_img_mobileszukaj

About the department:

W Zakładzie Mikrobiologii pracują osoby zajmujące się szeroko pojętą mikrobiologią oraz powiązanymi z nią naukami. Do najważniejszych problemów, na których rozwiązaniu koncentrują się pracownicy naszego Zakładu należą:

Mikrobiologia 

 • Właściwości entomopatogenne środowiskowych szczepów Bacillus thuringiensis. Izolacja nowych szczepów aktywnych wobec larw owadów
 • Polimorfizm środowiskowych populacji Bacillus thuringiensis i Bacillus cereus
 • Toksyczność Bacillus cereus z produktów spożywczych
 • Mechanizmy sporulacji i kiełkowania bakterii z grupy Bacillus cereus
 • Fenotypowa i genotypowa charakterystyka populacji gronkowców dziko żyjących drobnych ssaków
 • Molekularna analiza plazmidów oraz genów kodujących oporność na różne klasy antybiotyków
 • Bioróżnorodność i taksonomia środowiskowych szczepów Staphylococcus sp.

Biofizyka

 • Badania mechanizmu działania nowych przeciwutleniaczy wyizolowanych z roślin występujących w Polsce i Azji Środkowej. Specyficzność oddziaływania z RFT (reaktywnymi formami tlenu) i RFA (reaktywnymi formami azotu). Ochronne działania przeciw utlenieniu białek, lipidów, GSH, DNA w układach modelowych i komórkowych. Badanie wpływu  polifenoli  na strukturę  błon biologicznych
 • Badania aktywności biologicznej kompleksów nanocząsteczek złota z taninami w układach komórkowych pod kątem ich potencjalnego zastosowania w medycynie.  Analizy obejmują m.in. wpływ na podstawowe parametry życiowe komórki (przeżywalność, stężenie  jonów Ca2+  potencjał mitochondrialny, poziom RFT oraz RFA i in.)
 • Badanie związków roślinnego pochodzenia jako  środków antybakteryjnych. Wyjaśnienie ich mechanizmu działania  na bakterie i toksyny
 • Charakterystyka aktywności antynowotworowej polifenoli na poziomie komórkowym (m.in. test cytotoksyczności MTT, potencjał mitochondrialny, zmiany płynności błony komórkowej)
 • Fizykochemiczna charakterystyka oddziaływania wybranych polifenoli z białkami i lipidami. Analiza zmian konformacji białek z zastosowaniem spektroskopii FTIR i dichroizmu kołowego. Badania, z wykorzystaniem liposomów o określonym składzie lipidowym, oddziaływania z ligandami z zastosowaniem m.in. różnicowej kalorymetrii skaningowej, pomiarów potencjału Zeta (prace realizowane w Laboratorium Biofizyki Molekularnej)
 • Strukturalno – funkcjonalna analiza roślinnych seskwiterpenów w aspekcie ich jonoforowych właściwości. Badanie przepuszczalności zarówno modelowych błon lipidowych jak i błon biologicznych dla jonów w połączeniu z analizą selektywności
 • Roślinne polifenole jako regulatory metabolizmu energetycznego. Status energetyczny komórek nowotworowych. Regulacja metabolizmu energetycznego i transportu jonów w komórkach zwierzęcych
 • Materiał badawczy stanowią: komórki eukariotyczne uzyskane na drodze hodowli in vitro (prawidłowe i nowotworowe),  erytrocyty, wyizolowane błony komórkowe, liposomy ( jako modele błon), białka, lipidy, kwasy nukleinowe

Pracownicy Zakładu Mikrobiologii byli też i są kierownikami licznych grantów oraz współautorami patentów i zgłoszeń patentowych. Poniżej dostępna jest ich lista:
Lista Grantów i patentów przyznanych pracownikom Katedry Mikrobiologii i Biotechnologii

Head of the Department
Academic Staff
Technicians

Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Biologii
ul. Ciołkowskiego 1J
15-245 Białystok


Sekretariat Dziekana (pok. 1010)
tel. (085) 738 8383
mail: biologia.dziekanat@uwb.edu.pl


Dziekanat Wydziału Biologii
tel. (085) 738 8414 (pok. 1014)
tel. (085) 738 8415 (pok. 1012)
tel. (085) 738 8416 (pok. 1015)

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona