logo_smalluwb_img_mobileszukaj

 

Wydziałowy Zespół do Spraw Jakości Kształcenia przy Wydziale Biologii

Celem działania Zespołu jest podnoszenie jakości kształcenia na Wydziale poprzez monitorowanie standardów akademickich, ocenę procesu kształcenia, ocenę jakości zajęć dydaktycznych, monitorowanie warunków kształcenia i organizacji studiów a także uzyskiwanie opinii pracodawców o poziomie zatrudnianych absolwentów Wydziału.


W skład Zespołu wchodzą następujące osoby:

  1. dr Alina Stankiewicz – przewodnicząca
  2. dr hab. Piotr Jadwiszczak, prof. UwB
  3. dr Adam Hermaniuk
  4. dr Alicja Piotrowska-Niczyporuk
  5. Agnieszka Konecko - przedstawiciel studentów

 

Prosimy o kierowanie do Zespołu wszelkich  uwag i opinii dotyczących procesu kształcenia na naszym Wydziale.

m.in.

- propozycje usprawnienia rozkładu zajęć

- sygnalizowanie trudności w opanowaniu materiału

- sygnalizowanie trudności w procesie dydaktycznym i wychowawczym

- sygnalizowanie niedociągnięć w wyposażeniu i sprawnym działaniu bazy materialnej w tym barier dla studentów niepełnosprawnych

- ocena funkcjonowania reprezentatywności studentów w Radzie Wydziału, Samorządzie Studenckim itp.

- ocena funkcjonowania bibliotek oraz Dziekanatu

- realne możliwości rozwijania zainteresowań w kołach naukowych

- ocena współpracy z opiekunami poszczególnych roczników

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona