logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Celem działania Zespołu jest podnoszenie jakości kształcenia na Wydziale Biologii poprzez monitorowanie kompetencji i doświadczenia osób prowadzących zajęcia ze studentami i doktorantami, monitorowanie i doskonalenie procesu kształcenia, ocenę jakości zajęć dydaktycznych, monitorowanie warunków kształcenia i organizacji studiów, monitorowanie wsparcia studentów i doktorantów w procesie uczenia się, monitorowanie mobilności studentów oraz stopnia umiędzynarodowienia kształcenia, uzyskiwanie opinii absolwentów o przebiegu odbytych studiów, monitorowanie relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym w odniesieniu do programu studiów, monitorowanie karier zawodowych absolwentów Wydziału. W skład Zespołu wchodzą następujące osoby

 

  • dr Alina Stankiewicz, przewodnicząca Zespołu, Katedra Ochrony Wód, Zakład Ochrony Środowiska pokój 2044, tel. 85 738 84 34, e-mail:salina@uwb.edu.pl
  • dr hab. Piotr Jadwiszczak, prof. UwB, Katedra Paleobiologii, pokój16 (skrzydło UCP) tel. 85 745 74 27,
    e-mail:piotrj@uwb.edu.pl
  • dr Alicja Piotrowska Niczyporuk, Katedra Biologii i Ekologii Roślin, Pracownia Biochemii Roślin, pokój 2038, tel. 85 738 83 63, e-mail:alicjap@uwb.edu.pl
  • dr Adam Hermaniuk, Katedra Ekologii Ewolucyjnej i Fizjologicznej, pokój 2050, tel. 85 738 83 76,
    e-mail:adamher@uwb.edu.pl
  • mgr Sylwia Buczyńska, Studia doktoranckie w zakresie biologii, e-mail: s.buczynska@uwb.edu.pl
  • Aleksandra Wiśniewska, przedstawicielka studentów, z kierunku Biologia, studia II stopnia, e-mail: al.wisniewska1@gmail.com

Prosimy o kierowanie do Zespołu wszelkich uwag i opinii dotyczących procesu kształcenia na Wydziale Biologii m.in.
- propozycje usprawnienia rozkładu zajęć
- sygnalizowanie trudności w opanowaniu materiału
- sygnalizowanie trudności w procesie dydaktycznym i wychowawczym
- sygnalizowanie niedociągnięć w wyposażeniu i sprawnym działaniu bazy materialnej w tym barier dla studentów niepełnosprawnych
- ocena funkcjonowania reprezentatywności studentów w Radzie Wydziału, Samorządzie Studenckim itp.
- ocena funkcjonowania bibliotek oraz Dziekanatu - realne możliwości rozwijania zainteresowań w kołach naukowych
- ocena współpracy z opiekunami poszczególnych roczników


Serdecznie zachęcamy studentów Wydziału Biologii UwB do wypełniania ankiet ewaluacyjnej, absolwenta oraz ankiet zamieszczonych w systemie USOS dotyczących zajęć dydaktycznych.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona