logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Stypendium Rektora w roku akademickim 2021/2022

przyznaje się na podstawie list rankingowych, które sporządza się według sumy punktów stosownie do poniższego wzoru:

Sp = Śr x 100 + O

gdzie:

Sp – Suma punktów uzyskanych przez studenta ubiegającego się o stypendium,

Śr – Średnia ocen studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium,

O – Suma punktów uzyskanych z tytułu osiągnięć.

Stypendium Rektora może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów poprzedzający rok przyznania stypendium wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Student ubiegający się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów w więcej niż jednej z wymienionych kategorii pomimo spełnienia kryteriów przewidzianych dla każdej z nich może otrzymać tylko jedno stypendium - korzystniejsze dla studenta. 

Aby ubiegać się o stypendium trzeba mieć zaliczony rok studiów!

Stypendium może otrzymać również student przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty
  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o który mowa w przepisach o sporcie.

Warunkiem przystąpienia do rankingu jest wypełnienie i zarejestrowanie odpowiedniego wniosku w USOSweb UwB (należy zapoznać się z instrukcją składania wniosku o stypendium Rektora), wraz z zaświadczeniem o wysokości średniej ocen z ostatniego roku studiów I stopnia wyliczonej w sposób opisany w § 23 ust. 4 i 5 Regulaminu Studiów UwB - obowiązkowym tylko dla studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, którzy studia pierwszego stopnia ukończyli poza Wydziałem.

Średnią ocen do stypendium rektora oblicza się zgodnie z zasadami określonymi w § 23 ust. 4 i 5 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku. Do średniej z danego roku studiów wlicza się wszystkie oceny uzyskane przez studenta z egzaminów i zaliczeń przedmiotów objętych programem studiów (z uwzględnieniem wszystkich form zajęć dydaktycznych) wymaganych odpowiednio do zaliczenia roku studiów. Przy wyliczaniu średniej ocen nie uwzględnia się oceny kwestionowanej w trybie § 24 Regulaminu Studiów UwB. W takim przypadku do średniej wlicza się ocenę zweryfikowaną w trybie zaliczenia egzaminu komisyjnego.

Szczegółową punktację osiągnięć uwzględnianych w sporządzaniu list rankingowych studentów wnioskujących o stypendium Rektora przedstawia tabela punktacji osiągnięć stanowiąca wyciąg z Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku.

Student przebywający na urlopie może ubiegać się o stypendium Rektora.

Studentowi ostatniego roku studiów, któremu przyznane zostało stypendium Rektora, kończącemu studia przed upływem okresu na jaki zostało przyznane, pozostała do wypłaty kwota stypendium jest wypłacana jednorazowo - przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.

Zakresy punktacji na listach rankingowych uprawniające do pobierania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2021/2022 zostaną wyznaczone przez Rektora UwB w terminie późniejszym.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona