logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Podstawowe akty prawne określające funkcjonowanie pomocy materialnej dla studentów:

 

Wszystkie formy pomocy materialnej są przyznawane na podstawie wniosku złożonego przez studenta z wykorzystaniem platformy USOSweb UwB. Obowiązuje wyłącznie elektroniczna forma składania i obsługi wniosków studentów.

 

Harmonogram stypendialny 2022/2023

 

Student może ubiegać się o następujące świadczenia:

  • W zakresie pomocy socjalnej:

- stypendium socjalne,

- stypendium socjalne rozszerzone,

- zapomogi,

Decyzja stypendialna wysyłana jest na adres korespondencyjny podany przez studenta. Prosimy o uaktualnianie adresów.

Wypłata stypendiów odbywa się wyłącznie na konto bankowe. Student jest zobowiązany do podania numeru konta, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem (nie osobą upoważnioną).

Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej wygasa z ostatnim dniem miesiąca,  w którym student został skreślony z listy studentów lub z innego powodu utracił prawo do świadczenia.

Student przebywający na urlopie nie może ubiegać się o stypendia z funduszu stypendialnego (z wyłączeniem stypendium rektora).

Student, który studiuje równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Student nie może pobierać stypendium jeżeli:

  • ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
  • ukończył studia pierwszego stopnia i studiuje na kolejnym kierunku studiów również na pierwszym stopniu,
  • studiuje dłużej niż 6 lat,
  • pobiera stypendium na innym kierunku studiów
  • jest kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym lub funkcjonariuszem służb państwowych, jeśli podjął studia na podstawie skierowania lub otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie właściwych przepisów.

Student może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej, jeśli:

  • pobiera świadczenia na podstawie niezgodnych z prawdą oświadczeń lub fałszywych dokumentów,
  • nie poinformuje Uczelni o wystąpieniu okoliczności powodujących utratę prawa do świadczeń.

Stypendium socjalne

Wypełnienie wniosku (w USOSweb UwB) o stypendium socjalne będzie możliwe dopiero po wypełnieniu oświadczenia o dochodach.

W oświadczeniu będzie trzeba wprowadzić dane członków rodziny oraz wszystkie informacje o dochodach. Przed przystąpieniem do uzupełniania oświadczenia należy zorientować się jakie są źródła dochodów rodziny oraz jak się one zmieniały od stycznia 2021 roku do chwili obecnej (utrata oraz uzyskanie dochodów ma duże znaczenie) oraz zebrać dokumenty o dochodach. Bez tego etapu nie będzie możliwe prawidłowe wprowadzenie danych. Proszę o bardzo uważne czytanie wszystkich komunikatów oraz instrukcji w systemie. Pozwoli to uniknąć poprawiania oświadczenia. W wypełnionym oświadczeniu będzie widniał wyliczony już dochód na członka rodziny studenta.

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Dochód rodziny studenta ustala się na podstawie zaświadczeń i oświadczeń dołączonych przez studenta do wniosku. Dochód ten jest ustalany na postawie dochodu z roku bazowego (rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, w którym student składa wniosek o stypendium - 2021), z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu (w rozumieniu Ustawy o Świadczeniach Rodzinnych).

Student pobierający stypendium jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić komisję stypendialną o zmianie składu rodziny oraz utracie/uzyskaniu dochodu. Należy w takiej sytuacji złożyć nowy wniosek o stypendium.

Zaświadczenie jest to dokument sporządzony przez właściwy urząd, instytucję.

Oświadczenie to dokument napisany odręcznie lub komputerowo, podpisany przez osobę składającą oświadczenie.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

Student studiów stacjonarnych, z dochodem uprawniającym do pobierania najwyższego stypendium socjalnego (z dochodem nieprzekraczającym najniższego przedziału dochodowego), może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwiałby mu lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Student spełniający powyższe warunki, może również otrzymywać stypendium w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub innym obiekcie. Do otrzymania zwiększenia nie jest potrzebne tymczasowe zameldowanie czy umowa najmu pokoju/mieszkania, wystarczy oświadczenie studenta do zwiększenia stypendium socjalnego.

Zapomoga

Może być przyznana na wniosek studenta, który znalazł się  przejściowow trudnej sytuacji życiowej spowodowanej np. klęskami żywiołowymi (np. pożar, powódź, susza), śmiercią lub ciężką chorobą członka najbliższej rodziny studenta, urodzeniem dziecka przez studentkę, lub narodzinami dziecka, którego ojcem jest student.

Zapomogę student może otrzymać 2 razy w roku akademickim, ale z powodu jednego zdarzenia przysługuje tylko jedno świadczenie.

Wniosek o zapomogę wraz z dokumentami należy złożyć nie później niż 3 miesiące od zdarzenia powodującego pogorszenie sytuacji materialnej. Przed sporządzeniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją składania wniosku o zapomogę (w systemie USOSweb). Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wydatki, koszty wygenerowane przez zaistniałe zdarzenie, w związku z którym student składa wniosek. Ważne jest jak najlepsze zobrazowanie finansowego pogorszenia sytuacji życiowej.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych powinny być wypełnione i zarejestrowane przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb UwB i są koordynowane przez Sekcja ds. Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami tel. 85 745 78 89.

Stypendium Rektora w roku akademickim 2022/2023

przyznaje się na podstawie list rankingowych, które sporządza się według sumy punktów stosownie do poniższego wzoru:

Sp = Śr x 100 + O

gdzie:

Sp – Suma punktów uzyskanych przez studenta ubiegającego się o stypendium,

Śr – Średnia ocen studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium,

O – Suma punktów uzyskanych z tytułu osiągnięć.

Stypendium Rektora może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów poprzedzający rok przyznania stypendium wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Student ubiegający się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów w więcej niż jednej z wymienionych kategorii pomimo spełnienia kryteriów przewidzianych dla każdej z nich może otrzymać tylko jedno stypendium - korzystniejsze dla studenta. 

Aby ubiegać się o stypendium trzeba mieć zaliczony rok studiów!

Stypendium może otrzymać również student przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty
  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o który mowa w przepisach o sporcie.

Warunkiem przystąpienia do rankingu jest wypełnienie i zarejestrowanie odpowiedniego wniosku w USOSweb UwB (należy zapoznać się z instrukcją składania wniosku o stypendium Rektora), wraz z zaświadczeniem o wysokości średniej ocen z ostatniego roku studiów I stopnia wyliczonej w sposób opisany w § 23 ust. 4 i 5 Regulaminu Studiów UwB - obowiązkowym tylko dla studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, którzy studia pierwszego stopnia ukończyli poza Wydziałem.

Średnią ocen do stypendium rektora oblicza się zgodnie z zasadami określonymi w § 23 ust. 4 i 5 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku. Do średniej z danego roku studiów wlicza się wszystkie oceny uzyskane przez studenta z egzaminów i zaliczeń przedmiotów objętych programem studiów (z uwzględnieniem wszystkich form zajęć dydaktycznych) wymaganych odpowiednio do zaliczenia roku studiów. Przy wyliczaniu średniej ocen nie uwzględnia się oceny kwestionowanej w trybie § 24 Regulaminu Studiów UwB. W takim przypadku do średniej wlicza się ocenę zweryfikowaną w trybie zaliczenia egzaminu komisyjnego.

Szczegółową punktację osiągnięć uwzględnianych w sporządzaniu list rankingowych studentów wnioskujących o stypendium Rektora przedstawia tabela punktacji osiągnięć stanowiąca wyciąg z Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku

Student przebywający na urlopie może ubiegać się o stypendium Rektora.

Studentowi ostatniego roku studiów, któremu przyznane zostało stypendium Rektora, kończącemu studia przed upływem okresu na jaki zostało przyznane, pozostała do wypłaty kwota stypendium jest wypłacana jednorazowo - przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.

 

NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA Z

FUNDUSZU STYPENDIALNEGO PODLEGAJĄ ZWROTOWI

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona