logo_smalluwb_img_mobileszukaj

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM COVID-19 PODPISANE WNIOSKI STYPENDIALNE W FORMIE PAPIEROWEJ NALEŻY SKŁADAĆ WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU TELEFONICZNYM LUB POZOSTAWIĆ  W SKRZYNCE NA KORESPONDENCJĘ (obok p. 1007)

 

Podstawowe akty prawne określające funkcjonowanie pomocy materialnej dla studentów:

 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. 2018 poz.1668)

 

 

Ważna informacja dotycząca wniosków stypendialnych oraz zapomogi

Uwaga Studenci. W środę, 1 grudnia 2021 roku zostanie uruchomiona na stałe tura generowania i składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i zapomogi. Otwarta jest również tura wnioskowania o stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Obie wyżej wymienione tury będą otwarte do 30 czerwca 2022 roku.

Przypominamy, że przed przystąpieniem do wypełniania formularzy elektronicznych należy zapoznać się z instrukcjami dostępnymi w systemie.

 

 

Student może ubiegać się o następujące świadczenia:

- stypendium socjalne,

- stypendium socjalne rozszerzone,

- zapomogi,

Wszystkie formy pomocy materialnej (poza stypendium Ministra) są przyznawane na podstawie wniosku złożonego przez studenta z wykorzystaniem platformy USOSweb UwB. Do odwołania obowiązuje wyłącznie elektroniczna forma składania i obsługi wniosków studentów.

Wnioski o  stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych powinny być wypełnione i zarejestrowane przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb UwB i są koordynowane przez Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych.

Decyzja stypendialna wysyłana jest na adres korespondencyjny podany przez studenta. Prosimy o uaktualnianie adresów.

Wypłata stypendiów odbywa się wyłącznie na konto bankowe. Student jest zobowiązany do podania numeru konta, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem (nie osobą upoważnioną).

Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej wygasa z ostatnim dniem miesiąca,  w którym student został skreślony z listy studentów lub z innego powodu utracił prawo do świadczenia.

Student przebywający na urlopie nie może ubiegać się o stypendia z funduszu stypendialnego (z wyłączeniem stypendium rektora).

Student, który studiuje równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Student nie może pobierać stypendium jeżeli:

 • ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
 • ukończył studia pierwszego stopnia i studiuje na kolejnym kierunku studiów również na pierwszym stopniu,
 • studiuje dłużej niż 6 lat,
 • pobiera stypendium na innym kierunku studiów
 • jest kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym lub funkcjonariuszem służb państwowych, jeśli podjął studia na podstawie skierowania lub otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie właściwych przepisów.

Student może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej, jeśli:

 • pobiera świadczenia na podstawie niezgodnych z prawdą oświadczeń lub fałszywych dokumentów,
 • nie poinformuje Uczelni o wystąpieniu okoliczności powodujących utratę prawa do świadczeń.

 

NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA Z

FUNDUSZU STYPENDIALNEGO PODLEGAJĄ ZWROTOWI

 

 

POMOC SOCJALNA


STYPENDIA REKTORA


DOMY STUDENTA


Wnioski przyjmuje:

mgr Tomasz Suchowolec

od poniedziałku do czwartku, godz. 8.00 – 14.00

w Dziekanacie Wydziału Biologii

15-245 Białystok, ul. Ciołkowskiego 1J

pokój 1007, tel. 85-738-84-04,

e-mail: stypendia.biologia@uwb.edu.pl

             t.suchowolec@uwb.edu.pl


DO POBRANIA:

 1. Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów UwB
 2. Załączniki niezbędne przy wniosku o stypendium socjalne i akademik
 3. Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego w 2020 roku
 4. Informator do obliczania dochodu
 5. Instrukcja składania oświadczenia o dochodach
 6. Instrukcja składania wniosku o stypendium socjalne
 7. Instrukcja składania wniosku o stypendium Rektora
 8. Zestawienie punktacji osiągnięć studentów ocenianych w rankingu do stypendium Rektora
 9. Instrukcja składania wniosku o zapomogę
 10. Instrukcja składania wniosku o miejsce w DS.
 11. Zarządzenie Rektora UwB nr 60/2020
 12. Tryb składania wniosku o stypendium ministra
 13. Komunikat Rektora o cenach opłat za DS.
 14. Regulamin domu studenta
 15. Harmonogram stypendialny 2021/2022
 16. Klauzula informacyjna RODO
 17. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
 18. Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych
 19. Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa
 20. Oświadczenie do zwiększenia stypendium socjalnego
 21. Zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku studiów I stopnia

 

 

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona