logo_smalluwb_img_mobileszukaj

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM COVID-19 PODPISANE WNIOSKI STYPENDIALNE (+ OŚWIADCZENIE O DOCHODACH 2019) W FORMIE PAPIEROWEJ NALEŻY SKŁADAĆ WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU TELEFONICZNYM LUB POZOSTAWIĆ  W SKRZYNCE NA KORESPONDENCJĘ:

Dziekanat Wydziału Biologii tel. 85 7388416
 

HARMONOGRAM


 

Podstawowe akty prawne określające funkcjonowanie pomocy materialnej dla studentów:

  • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. 2018 poz.1668)

 

Student może ubiegać się o następujące świadczenia:

- stypendium socjalne,

- stypendium socjalne rozszerzone,

- zapomogi,

Wszystkie formy pomocy materialnej (poza stypendium Ministra) są przyznawane na podstawie wniosku złożonego przez studenta z wykorzystaniem platformy USOSweb UwB. Do odwołania obowiązuje wyłącznie elektroniczna forma składania i obsługi wniosków studentów.

Wnioski o  stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych powinny być wypełnione i zarejestrowane przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb UwB i są koordynowane przez Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych.

Decyzja stypendialna wysyłana jest na adres korespondencyjny podany przez studenta. Prosimy o uaktualnianie adresów.

Wypłata stypendiów odbywa się wyłącznie na konto bankowe. Student jest zobowiązany do podania numeru konta, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem (nie osobą upoważnioną).

Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej wygasa z ostatnim dniem miesiąca,  w którym student został skreślony z listy studentów lub z innego powodu utracił prawo do świadczenia.

Student przebywający na urlopie nie może ubiegać się o stypendia z funduszu stypendialnego (z wyłączeniem stypendium rektora).

Student, który studiuje równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Student nie może pobierać stypendium jeżeli:

  • ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
  • ukończył studia pierwszego stopnia i studiuje na kolejnym kierunku studiów również na pierwszym stopniu,
  • studiuje dłużej niż 6 lat,
  • pobiera stypendium na innym kierunku studiów
  • jest kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym lub funkcjonariuszem służb państwowych, jeśli podjął studia na podstawie skierowania lub otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie właściwych przepisów.

Student może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej, jeśli:

  • pobiera świadczenia na podstawie niezgodnych z prawdą oświadczeń lub fałszywych dokumentów,
  • nie poinformuje Uczelni o wystąpieniu okoliczności powodujących utratę prawa do świadczeń.

 

NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA Z

FUNDUSZU STYPENDIALNEGO PODLEGAJĄ ZWROTOWI

 

 

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona