logo_smalluwb_img_mobileszukaj
  • Stypendia z funduszu stypendialnego

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku 

Zmiany w Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku 

  1. Stypendium socjalne Wnioski od roku akademickiego 2020/2021 składane są przez USOS. Wygenerowany wniosek wraz z oświadczeniem RODO należy dostarczyć do Sekretariatu Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
  2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych Wnioski od roku akademickiego 2020/2021 składane są przez USOS
  3. Zapomoga Wnioski od roku akademickiego 2020/2021 składane są przez USOS. Wygenerowany wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi pogorszenie sytuacji materialnej doktoranta należy dostarczyć do Sekretariatu Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Wnioski można składać przez cały rok akademicki
  4. Stypendium rektora (dla najlepszych doktorantów) Wnioski od roku akademickiego 2020/2021 składane są przez USOS. Wygenerowany wniosek wraz z oświadczeniem RODO należy dostarczyć do Sekretariatu Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora przyznawane są przez Zespół stypendialny studiów doktoranckich w dyscyplinie nauki biologiczne i nauki chemiczne 

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 20 października 2021 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu czynności w postępowaniach dotyczących przyznania świadczeń na rok akademicki 2021/2022

Komunikat nr 29 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku akademickim 2021/2022

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich 

Wniosek należy złożyć do dnia 15.10.2021 r. do kierownika studiów doktoranckich

Komunikat nr 27 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego i liczby stypendiów doktoranckich dla stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2021/2022​ 

  • Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej [wniosek]

Regulamin zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie w Białymstoku 

Wniosek należy złożyć do dnia 15.10.2021 r. do kierownika studiów doktoranckich

Oświadczenie dotyczące danych osobowych - obowiązkowe do wszystkich rodzajów wniosków stypendialnych

Listę rankingową doktorantów do przyznania stypendium doktoranckiego oraz jego zwiększenia z dotacji projakościowej przygotowuje Doktorancka Komisja Stypendialna Wydziału Biologii i Wydziału Chemii  i przestawia Rektorowi Uniwersytetu w Białymstoku. Stypendia przyznaje Rektor po zaopiniowaniu wniosków przez Doktorancką Komisję Stypendialną.

Podstawą do przyznania stypendium doktoranckiego i jego zwiększenia z dotacji projakościowej są osiągnięcia doktoranta w poprzednim roku akademickim. Punkty przyznawane są zgodnie z zasadami oceny dokonań doktorantów przyjętymi w Uchwale nr 2/2020 Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 lutego 2020 r., na podstawie Sprawozdania doktoranta za poprzedni rok akademicki.

***

Stypendia dla młodych naukowców – stypendium Ministra dla doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe. Więcej informacji na stronie 

***

Doktorant może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni. Prawo to przysługuje również małżonkowi i dziecku. Decyzje w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim podpisuje dziekan wydziału

Kierownik Studiów Doktoranckich
dr hab. Anetta Borkowska
Wydział Biologii, pokój 3051
ul. K. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok
tel. (+48 85) 738-83-81
E-mail:  abork@uwb.edu.pl

Obsługa doktorantów
mgr Magdalena Leśnik
Sekretariat Szkoły Doktorskiej
Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
ul. K. Ciołkowskiego 1K
15-245 Białystok
pokój 1018
tel. (+48 85) 738-82-72
E-mail: m.lesnik@uwb.edu.pl

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona