logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Opiekunowie studenckich praktyk zawodowych:
 
STUDIA I STOPNIA
 
Kierunek Biologia
 
 
Kierunek Ekobiznes
 
dr Ewa Oleńska; tel. 85-738-83-66; e-mail: chwelat@uwb.edu.pl


STUDIA II STOPNIA
 
Kierunek Biologia
 

dr Magdalena Czajkowska; tel. 85-738-83-82; e-mail: magdacz@uwb.edu.pl
 

Kierunek Biologia z przygotowaniem pedagogicznym
 

dr Adam Hermaniuk; tel. 85-738-83-76; e-mail: adamher@uwb.edu.pl  (Praktyka zawodowa (psychologiczno-pedagogiczna); obsługa administracyjna praktyki, przygotowanie deklaracji i umów)

dr Barbara Dudel tel. 85-745-74-02, e-mail: b.dudel@uwb.edu.p, Wydział Nauk o Edukacji / Katedra Edukacji Międzykulturowej i Elementarnej / Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, pokój: A101 (Praktyka zawodowa (psychologiczno-pedagogiczna); prowadzenie praktyk)

dr Alina Stankiewicz tel. 85-738-84-34, e-mail: salina@uwb.edu.pl (Praktyka w szkole podstawowej pod opieką dydaktyka; prowadzenie praktyki i obsługa administracyjna praktyki)
 

Decyzja nr 4/2021

Dziekana Wydziału Biologii UwB

z dnia 18 lutego 2021 r.

w sprawie studenckich praktyk zawodowych

realizowanych w roku akademickim 2020/2021

 

Na podstawie § 2 ust. 1 Zarządzenia nr 95 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 4 listopada 2020 r., w sprawie praktyk zawodowych realizowanych od roku akademickiego 2020/1021, zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku.

§ 2

Wprowadzam wzór umowy o organizację praktyki zawodowej stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 95 Rektora UwB z dnia 4 listopada 2020 r.

§ 3

Wprowadzam wzór deklaracji planowanej praktyki zawodowej stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 95 Rektora UwB z dnia 4 listopada 2020 r.

§ 4

Wprowadzam wzór ankiety oceny praktyk zawodowych stanowiący załącznik nr 3 oraz wzór ankiety dla organizatora praktyk stanowiący załącznik 4 do niniejszej Decyzji.

§ 5

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dziekan Wydziału Biologii UwB

(-) dr hab. Piotr Zieliński, prof. UwB

 

 

ORGANIZACJA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

NA WYDZIALE BIOLOGII UWB
W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

  1. Praktyka zawodowa stanowi nieodłączną część programu II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia i podlega obowiązkowemu zaliczeniu.
  2. Student samodzielnie poszukuje instytucji do odbycia praktyki lub wybiera praktykę zawodową w instytucji zaproponowanej przez Wydział Biologii UwB. Po uzyskaniu zgody na odbycie praktyk od wybranej instytucji, student dostarcza opiekunowi praktyk wypełnioną Deklarację planowanej praktyki zawodowej (Załącznik 2) (termin: do 31 marca 2021).
  3. Na podstawie złożonej przez studenta Deklaracji planowanej praktyki zawodowej opiekun praktyk sporządza Umowę o organizację praktyki zawodowej (Załącznik 1) (termin: do 30 kwietnia 2021).
  4. Jeden egzemplarz tej umowy, podpisany przez organizatora praktyk, w której odbędą się praktyki i dziekana Wydziału Biologii UwB student dostarcza do opiekuna praktyk (termin: do 30 maja 2020), drugi egzemplarz pozostaje u organizatora praktyk.
  5. Na podstawie podpisanej umowy opiekun praktyk wydaje studentowi dziennik praktyk (wypełniany przez studenta) oraz arkusz oceny studenta (wypełniany przez organizatora praktyk, Załącznik 4).
  6. Po zakończeniu praktyki zawodowej student dostarcza opiekunowi praktyk wypełniony dziennik praktyk i arkusz oceny studenta (oba dokumenty powinny być potwierdzone pieczęcią i podpisem organizatora praktyk) oraz wypełnioną ankietę oceny praktyki zawodowej (Załącznik 3) w terminie do 24 września 2021 r. Dokładny termin zaliczenia praktyki ustalają poszczególni opiekunowie praktyk na Wydziale Biologii UwB.
  7. Na podstawie dziennika praktyk oraz arkusza oceny studenta opiekun praktyk dokonuje wpisu oceny do systemu USOS.
  8. Dokumentacja praktyk zawodowych znajduje się w dziekanacie Wydziału Biologii UwB.

 

Osoba odpowiedzialna za skierowanie na badania sanitarno-epidemiologiczne i medycyny pracy: mgr Katarzyna Galińska, tel. 85 738 84 14, pokój 1014, e-mail: k.galinska@uwb.edu.pl

Regulamin praktyk zawodowych studentów  [PDF]

Wykaz proponowanych instytucji, w których studenci mogą potencjalnie odbyć praktykę zawodową w roku akademickim 2020/2021:

  • w przygotowaniu

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona