logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Opiekunowie studenckich praktyk zawodowych:
 
STUDIA I STOPNIA
 
Kierunek Biologia
 
 
Kierunek Ekobiznes
 
dr Ewa Oleńska; tel. 85-738-83-66; e-mail: chwelat@uwb.edu.pl
 
Kierunek Mikrobiologia
 
dr Ewa Oleńska; tel. 85-738-83-66; e-mail: chwelat@uwb.edu.pl

 STUDIA II STOPNIA
 
Kierunek Biologia
 

dr Magdalena Czajkowska; tel. 85-738-83-82; e-mail: magdacz@uwb.edu.pl
 

Kierunek Biologia z przygotowaniem pedagogicznym
 

dr Adam Hermaniuk; tel. 85-738-83-76; e-mail: adamher@uwb.edu.pl  (Praktyka zawodowa (psychologiczno-pedagogiczna); obsługa administracyjna praktyki, przygotowanie deklaracji i umów)

dr Joanna Borowik  tel. 85-745-72-79, e-mail: joanna.borowik@uwb.edu.pl, Wydział Nauk o Edukacji / Katedra pedagogiki Specjalnej i Działań Twórczych, pokój: B222 (Praktyka zawodowa (psychologiczno-pedagogiczna); prowadzenie praktyk)

dr Alina Stankiewicz tel. 85-738-84-34, e-mail: salina@uwb.edu.pl (Praktyka w szkole podstawowej pod opieką dydaktyka; prowadzenie praktyki i obsługa administracyjna praktyki)
 

 

ORGANIZACJA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

NA WYDZIALE BIOLOGII UWB
W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 

  1. Praktyka zawodowa stanowi nieodłączną część programu II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia i podlega obowiązkowemu zaliczeniu.
  2. Student samodzielnie poszukuje instytucji do odbycia praktyki lub wybiera praktykę zawodową w instytucji zaproponowanej przez Wydział Biologii UwB. Po uzyskaniu zgody na odbycie praktyk od wybranej instytucji, student dostarcza opiekunowi praktyk wypełnioną Deklarację planowanej praktyki zawodowej (Załącznik 2) (termin: do 31 marca 2022).
  3. Na podstawie złożonej przez studenta Deklaracji planowanej praktyki zawodowej opiekun praktyk sporządza Umowę o organizację praktyki zawodowej (Załącznik 1) (termin: do 30 kwietnia 2022).
  4. Jeden egzemplarz tej umowy, podpisany przez organizatora praktyk, w której odbędą się praktyki i dziekana Wydziału Biologii UwB student dostarcza do opiekuna praktyk (termin: do 30 maja 2022), drugi egzemplarz pozostaje u organizatora praktyk.
  5. Na podstawie podpisanej umowy opiekun praktyk wydaje studentowi dziennik praktyk (wypełniany przez studenta) oraz arkusz oceny studenta (wypełniany przez organizatora praktyk, Załącznik 4).
  6. Po zakończeniu praktyki zawodowej student dostarcza opiekunowi praktyk wypełniony dziennik praktyk i arkusz oceny studenta (oba dokumenty powinny być potwierdzone pieczęcią i podpisem organizatora praktyk) oraz wypełnioną ankietę oceny praktyki zawodowej (Załącznik 3) w terminie do 23 września 2022 r. Dokładny termin zaliczenia praktyki ustalają poszczególni opiekunowie praktyk na Wydziale Biologii UwB.
  7. Na podstawie dziennika praktyk oraz arkusza oceny studenta opiekun praktyk dokonuje wpisu oceny do systemu USOS.
  8. Dokumentacja praktyk zawodowych znajduje się w dziekanacie Wydziału Biologii UwB.

 

Osoba odpowiedzialna za skierowanie na badania sanitarno-epidemiologiczne i medycyny pracy: mgr Katarzyna Galińska, tel. 85 738 84 14, pokój 1014, e-mail: k.galinska@uwb.edu.pl

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE BIOLOGII

Deklaracja planowanej praktyki zawodowej
Umowa o organizację praktyki zawodowej
Program praktyki zawodowej – Biologia I stopnia
Program praktyki zawodowej – Biologia II stopnia
Program praktyki zawodowej – Mikrobiologia I stopnia
Program praktyki zawodowej – Ekobiznes I stopnia
Program praktyki zawodowej przygotowującej do zawodu nauczyciela
Dziennik praktyk
Opinia organizatora praktyk
Ankieta oceny odbytej praktyki

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona