logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Uwaga studenci ostatniego roku studiów II stopnia !!!

 

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student powinien:

I. Uzyskać wszystkie zaliczenia i złożyć egzaminy przewidziane programem studiów.

II. Złożyć w Dziekanacie (najpóźniej na 7 dni przed planowaną obroną!!):

  1. dowód uiszczenia opłaty w wys. 60 zł, za wydanie dyplomu ukończenia studiów przez USOS,
  2. informacje do suplementu dyplomu ukończenia studiów o działalności studenta w trakcie studiów, podpisane przez Dyrektora Instytutu,
  3. pracę magisterską wydrukowaną z APD z nr kontrolnym – oprawioną w miękkie okładki (klejone), tekst drukowany obustronnie – po zatwierdzeniu pracy dyplomowej w APD  (etap V),
  4. podpisany oryginał oświadczenia, dołączony jako ostatnia kartka pracy dyplomowej – zał. nr 1  oraz wprowadzenie SKANU oświadczenia do APD,
  5. streszczenie – zał. nr 2 do pracy mgr.

III. Podczas egzaminu dyplomowego student winien przedstawić legitymację studencką.

 

Przy odbiorze dyplomu wymagana jest karta obiegowa (biologia).

 

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego należy dostarczyć w/w dokumenty najpóźniej na 7 dni przed obroną.

 

Zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu w Białymstoku student składa pracę dyplomową najpóźniej do końca sesji – 30 czerwca 2020 r.  Dziekan na pisemny wniosek studenta może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej do końca sesji poprawkowej – 19 lipca 2020 r.

 

 

Dyplom w języku angielskim

Studenci, którzy chcą uzyskać odpis dyplomu w języku angielskim, powinni złożyć w dziekanacie podanie (zał. nr 4) do prodziekana ds. studenckich wraz z kompletem dokumentów do dnia egzaminu (najpóźniej do 30 dni od daty egzaminu dyplomowego).

 

Uwaga studenci ostatniego roku studiów

Zgodnie z § 30 Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UwB:

  1. Studentowi ostatniego roku studiów, któremu przyznane zostało stypendium rektora dla najlepszych studentów, kończącemu studia przed upływem okresu, na który zostało przyznane stypendium, pozostała do wypłaty kwota stypendium wypłacana jest jednorazowo - przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.
  2. Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych, w przypadku studenta kończącego studia przed terminem określonym w programie studiów, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student posiadał uprawnienia do otrzymywania tych świadczeń.

Na podaniu o wcześniejszą wypłatę stypendium rektora dla najlepszych studentów powinien być termin obrony pracy oraz potwierdzenie promotora (zgoda).

Wspólne instrukcje dla studentów Biologii i Ochrony środowiska

Wzór strony tytułowej

Instrukcja dla autorów prac magisterskich

Nazewnictwo plików w APD

Wydziałowy koordynator systemu APD

dr hab. Piotr Zieliński, prof. UwB

tel. (85) 738 80 24

Propozycje tematów prac magisterskich dla studentów kierunku Biologia [PDF]

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona