logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Uwaga studenci ostatniego roku studiów II stopnia !!!

 

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student powinien:

I. Uzyskać wszystkie zaliczenia i złożyć egzaminy przewidziane programem studiów.

II. Uiścić opłatę w wys. 60 zł, za wydanie dyplomu ukończenia studiów (dane do przelewu znajdują się w systemie USOS),

III. Wgrać do systemu APD pracę dyplomową oraz skan podpisanego oryginału oświadczenia –zał.1.

IV. Złożyć w Dziekanacie (do dnia egzaminu dyplomowego) informacje do suplementu dyplomu ukończenia studiów o działalności studenta w trakcie studiów, podpisane przez Prodziekana ds. studenckich.

 

Przy odbiorze dyplomu wymagana jest karta obiegowa (biologia).

 

Zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu w Białymstoku student składa pracę dyplomową najpóźniej do końca sesji – 2 sierpnia 2020 r.  Dziekan na pisemny wniosek studenta może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej do końca sesji poprawkowej – 15 września 2020 r.

 

 

Dyplom w języku angielskim

Studenci, którzy chcą uzyskać odpis dyplomu w języku angielskim, powinni złożyć w dziekanacie podanie (zał. nr 4) do prodziekana ds. studenckich wraz z kompletem dokumentów do dnia egzaminu (najpóźniej do 30 dni od daty egzaminu dyplomowego).

 

Uwaga studenci ostatniego roku studiów

Zgodnie z § 30 Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UwB:

  1. Studentowi ostatniego roku studiów, któremu przyznane zostało stypendium rektora dla najlepszych studentów, kończącemu studia przed upływem okresu, na który zostało przyznane stypendium, pozostała do wypłaty kwota stypendium wypłacana jest jednorazowo - przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.
  2. Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych, w przypadku studenta kończącego studia przed terminem określonym w programie studiów, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student posiadał uprawnienia do otrzymywania tych świadczeń.

Na podaniu o wcześniejszą wypłatę stypendium rektora dla najlepszych studentów powinien być termin obrony pracy oraz potwierdzenie promotora (zgoda).

Wspólne instrukcje dla studentów Biologii i Ochrony środowiska

Wzór strony tytułowej

Instrukcja dla autorów prac magisterskich

Nazewnictwo plików w APD

Wydziałowy koordynator systemu APD

dr Paweł Mirski

tel. (85) 738-84-28

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona