logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Zasady przygotowywania pracy magisterskiej na studiach II stopnia

prowadzonych przez Wydział Biologii

 

 1. Przygotowanie pracy dyplomowej odbywa się pod kierunkiem uprawnionego nauczyciela akademickiego – promotora.
 2. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych przez Radę Wydziału Biologii następuje nie później niż z dniem rozpoczęcia IV semestru studiów.
 3. Praca dyplomowa powinna być przygotowana przez studenta samodzielnie, według instrukcji (załącznik 1 i załącznik 2) i zamieszczona w Archiwum Prac Dyplomowych (APD), najpóźniej do końca sesji egzaminacyjnej semestru letniego IV semestru studiów. Jeżeli praca zawiera błędy, promotor przekazuje ją studentowi do poprawy.
 4. Przed zatwierdzeniem pracy, promotor obowiązkowo sprawdza ją w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA).
 5. Pracę zweryfikowaną w JSA, promotor niezwłocznie zatwierdza w systemie APD i wystawia recenzję.
 6. Po zatwierdzeniu pracy w APD przez promotora, recenzję pracy wystawia recenzent wyznaczony przez dziekana.
 7. Praca dyplomowa uzyskuje ocenę liczoną jako średnia arytmetyczna ocen promotora i recenzenta zamieszczonych w recenzjach.

 

Zgodnie z Regulaminem studiów Uniwersytetu w Białymstoku student składa pracę dyplomową najpóźniej do końca sesji głównej, tj. do 5 lipca 2022 r. Dziekan w indywidualnych przypadkach, na pisemny wniosek studenta, może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej do końca sesji poprawkowej, tj. do 17 lipca 2022 r.

 

Informacje Dziekanatu - Uwaga studenci II roku studiów II stopnia

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego, do końca sesji egzaminacyjnej semestru letniego student powinien:

 1. Uzyskać wszystkie zaliczenia i złożyć egzaminy przewidziane programem studiów
 2. Uzyskać pozytywną ocenę pracy dyplomowej
 3. Złożyć w Dziekanacie informacje do suplementu dyplomu ukończenia studiów o działalności studenta w trakcie studiów, podpisane przez Prodziekana ds. studenckich

Wydruk pracy dyplomowej nie jest wymagany.

Studenci, którzy rozpoczęli studia II stopnia po roku akademickim 2019/2020 nie wnoszą opłaty za wydanie dyplomu.

Przy odbiorze dyplomu wymagana jest zatwierdzona przez dziekanat elektroniczna karta obiegowa oraz oryginał oświadczenia (oświadczenie), którego skan zamieszczony został w APD razem z pracą dyplomową.

 

Dyplom w języku angielskim

Studenci, którzy chcą uzyskać odpis dyplomu w języku angielskim, powinni złożyć w dziekanacie podanie (wzór podania nr 8) do Prodziekana ds. studenckich wraz z kompletem dokumentów do dnia egzaminu (najpóźniej do 30 dni od daty egzaminu dyplomowego).

 

Zgodnie z § 28 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku

 1. Studentowi ostatniego roku studiów, któremu przyznane zostało stypendium rektora, kończącemu studia przed upływem okresu, na który zostało przyznane stypendium, pozostała do wypłaty kwota stypendium wypłacana jest jednorazowo - przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.
 2. Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych, w przypadku studenta kończącego studia przed terminem określonym w programie studiów, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student posiadał uprawnienia do otrzymywania tych świadczeń.

Uchwała Rady Wydziału dotycząca zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego

Instrukcja przygotowywania pracy magisterskiej:

Instrukcja

Wzór strony tytułowej

Egzaminy magisterskie:
I termin: 7, 8, 11 i 12.07.2022 r.
II termin: 19-20.07.2022 r.

Wydziałowy koordynator systemu APD

dr Paweł Mirski

tel. (85) 738-84-28

Pracownia specjalizacyjna I - liczba miejsc

Propozycje tematów prac magisterskich na kierunku Biologia i Biologia z przygotowaniem pedagogicznym 2021/2022

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona