logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Zasady dyplomowania na studiach II stopnia

prowadzonych przez Wydział Biologii

Kierunek: BIOLOGIA 
Zasady dyplomowania 
Struktura i wymogi edytorskie pracy magisterskiej        Wzór pracy magisterskiej

 

Kierunek: BIOLOGIA Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM
Zasady dyplomowania 
Struktura i wymogi edytorskie pracy magisterskiej        Wzór pracy magisterskiej

 

Informacje Dziekanatu - Uwaga studenci II roku studiów II stopnia

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego, do końca sesji egzaminacyjnej semestru letniego student powinien:

  1. Uzyskać wszystkie zaliczenia i złożyć egzaminy przewidziane programem studiów
  2. Uzyskać pozytywną ocenę pracy dyplomowej
  3. Złożyć w Dziekanacie informacje do suplementu dyplomu ukończenia studiów o działalności studenta w trakcie studiów, podpisane przez Prodziekana ds. studenckich

Wydruk pracy dyplomowej nie jest wymagany.

Studenci, którzy rozpoczęli studia II stopnia po roku akademickim 2019/2020 nie wnoszą opłaty za wydanie dyplomu.

Przy odbiorze dyplomu wymagana jest zatwierdzona przez dziekanat elektroniczna karta obiegowa oraz oryginał oświadczenia (oświadczenie), którego skan zamieszczony został w APD razem z pracą dyplomową.

 

Dyplom w języku angielskim

Studenci, którzy chcą uzyskać odpis dyplomu w języku angielskim, powinni złożyć w dziekanacie podanie (wzór podania nr 8) do Prodziekana ds. studenckich wraz z kompletem dokumentów do dnia egzaminu (najpóźniej do 30 dni od daty egzaminu dyplomowego).

 

Zgodnie z § 28 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku

  1. Studentowi ostatniego roku studiów, któremu przyznane zostało stypendium rektora, kończącemu studia przed upływem okresu, na który zostało przyznane stypendium, pozostała do wypłaty kwota stypendium wypłacana jest jednorazowo - przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.
  2. Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych, w przypadku studenta kończącego studia przed terminem określonym w programie studiów, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student posiadał uprawnienia do otrzymywania tych świadczeń.

Wydziałowy koordynator systemu APD

dr Paweł Mirski

tel. (85) 738-84-28

Egzaminy magisterskie:
I termin:
II termin: 

Pytania na egzamin magisterski:
Biologia - część ogólna (wszystkie specjalności)
Specjalność Biologia molekularna
Specjalność Biologia środowiskowa
Specjalność Mikrobiologia z biotechnologią

Biologia z przygotowaniem pedagogicznym

Propozycje tematów prac magisterskich na kierunku Biologia 2023/2024

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona