logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Zasady przygotowywania pracy licencjackiej na studiach I stopnia

prowadzonych przez Wydział Biologii

 

 1. Przygotowanie pracy dyplomowej odbywa się pod kierunkiem uprawnionego nauczyciela akademickiego – promotora.
 2. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych przez Radę Wydziału Biologii następuje nie później niż z dniem rozpoczęcia VI semestru studiów.
 3. Praca dyplomowa powinna być przygotowana przez studenta samodzielnie, według instrukcji (załącznik 1 i załącznik 2) i zamieszczona w Archiwum Prac Dyplomowych (APD), najpóźniej do końca sesji egzaminacyjnej semestru letniego VI semestru studiów. Jeżeli praca zawiera błędy, promotor przekazuje ją studentowi do poprawy.
 4. Przed zatwierdzeniem pracy, promotor obowiązkowo sprawdza ją w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA).
 5. Pracę zweryfikowaną w JSA, promotor niezwłocznie zatwierdza w systemie APD i wystawia recenzję.
 6. Po zatwierdzeniu pracy w APD przez promotora, recenzję pracy wystawia recenzent wyznaczony przez dziekana.
 7. Praca dyplomowa uzyskuje ocenę liczoną jako średnia arytmetyczna ocen promotora i recenzenta zamieszczonych w recenzjach.

 

Informacje Dziekanatu - Uwaga studenci ostatniego roku studiów I stopnia – III rok

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego, do końca sesji egzaminacyjnej semestru letniego student powinien:

 1. Uzyskać wszystkie zaliczenia i złożyć egzaminy przewidziane programem studiów
 2. Uzyskać pozytywną ocenę pracy dyplomowej
 3. Złożyć w Dziekanacie:
 1. informacje do suplementu dyplomu ukończenia studiów o działalności studenta w trakcie studiów, podpisane przez Prodziekana ds. studenckich

Podczas egzaminu dyplomowego student powinien przedstawić legitymację studencką.

Wydruk pracy dyplomowej nie jest wymagany.

Przy odbiorze dyplomu wymagana jest zatwierdzona przez dziekanat elektroniczna karta obiegowa oraz oryginał oświadczenia (oświadczenie), którego skan zamieszczony został w APD razem z pracą dyplomową.

 

Dyplom w języku angielskim

Studenci, którzy chcą uzyskać odpis dyplomu w języku angielskim, powinni złożyć w dziekanacie podanie (wzór podania nr 8) do Prodziekana ds. studenckich wraz z kompletem dokumentów do dnia egzaminu (najpóźniej do 30 dni od daty egzaminu dyplomowego).

 

Zgodnie z § 28 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku

 1. Studentowi ostatniego roku studiów, któremu przyznane zostało stypendium rektora, kończącemu studia przed upływem okresu, na który zostało przyznane stypendium, pozostała do wypłaty kwota stypendium wypłacana jest jednorazowo - przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.
 2. Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych, w przypadku studenta kończącego studia przed terminem określonym w programie studiów, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student posiadał uprawnienia do otrzymywania tych świadczeń.

Uchwała Rady Wydziału dotycząca zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego

Instrukcja przygotowywania pracy licencjackiej:

Instrukcja

Wzór strony tytułowej

Egzamin dyplomowy:
I termin: 8.07.2022 r., godz. 10.00
II termin: 19.07.2022 r., godz. 10.00
biologia - s. 2003, ekobiznes - s. 2060

Wydziałowy koordynator systemu APD
dr Paweł Mirski tel. (85) 738-84-28

Pracownia dyplomowa - liczba miejsc

Propozycje tematów prac licencjackich na kierunku Biologia

Propozycje tematów prac licencjackich na kierunku Ekobiznes

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona