logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Zasady dyplomowania na studiach I stopnia

prowadzonych przez Wydział Biologii

Kierunek: BIOLOGIA 
Zasady dyplomowania 
Struktura i wymogi edytorskie pracy licencjackiej        Wzór pracy licencjackiej

Kierunek: MIKROBIOLOGIA 
Zasady dyplomowania 
Struktura i wymogi edytorskie pracy licencjackiej       Wzór pracy licencjackiej

Kierunek: EKOBIZNES
Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego
Instrukcja przygotowania pracy licencjackiej

 

Informacje Dziekanatu - Uwaga studenci ostatniego roku studiów I stopnia – III rok

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego, do końca sesji egzaminacyjnej semestru letniego student powinien:

  1. Uzyskać wszystkie zaliczenia i złożyć egzaminy przewidziane programem studiów
  2. Uzyskać pozytywną ocenę pracy dyplomowej
  3. Złożyć w Dziekanacie:
  1. informacje do suplementu dyplomu ukończenia studiów o działalności studenta w trakcie studiów, podpisane przez Prodziekana ds. studenckich

Podczas egzaminu dyplomowego student powinien przedstawić legitymację studencką.

Wydruk pracy dyplomowej nie jest wymagany.

Przy odbiorze dyplomu wymagana jest zatwierdzona przez dziekanat elektroniczna karta obiegowa oraz oryginał oświadczenia (oświadczenie), którego skan zamieszczony został w APD razem z pracą dyplomową.

 

Dyplom w języku angielskim

Studenci, którzy chcą uzyskać odpis dyplomu w języku angielskim, powinni złożyć w dziekanacie podanie (wzór podania nr 8) do Prodziekana ds. studenckich wraz z kompletem dokumentów do dnia egzaminu (najpóźniej do 30 dni od daty egzaminu dyplomowego).

 

Zgodnie z § 28 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku

  1. Studentowi ostatniego roku studiów, któremu przyznane zostało stypendium rektora, kończącemu studia przed upływem okresu, na który zostało przyznane stypendium, pozostała do wypłaty kwota stypendium wypłacana jest jednorazowo - przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.
  2. Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych, w przypadku studenta kończącego studia przed terminem określonym w programie studiów, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student posiadał uprawnienia do otrzymywania tych świadczeń.

Wydziałowy koordynator systemu APD
dr Paweł Mirski tel. (85) 738-84-28

Egzamin dyplomowy:
I termin: 
II termin: 

Pytania na egzamin licencjacki:

Biologia

Mikrobiologia

Ekobiznes

Propozycje tematów prac licencjackich na kierunku biologia

Propozycje tematów prac licencjackich na kierunku Mikrobiologia

Propozycje tematów prac licencjackich na kierunku Ekobiznes

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona