logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Pomoc socjalna studentom Uniwersytetu w Białymstoku

!

Ważna zmiana dotycząca stypendium socjalnego od 1 stycznia 2022 r.!

Komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł jeśli nie dołączy do wniosku zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny (zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce i § 17 ust. 6 Regulaminu). Kryterium dochodowe w wysokości 600 zł na osobę w rodzinie określa § 1 pkt 1, lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2021 poz. 1296). 

Stypendium może być przyznane w powyższym przypadku, jeśli przyczyny niedołączenia do wniosku ww. zaświadczenia były uzasadnione oraz student w sposób wiarygodny i zupełny udokumentuje źródła utrzymania rodziny (§ 17 ust. 7 i 8 Regulaminu).

Dotyczy to także obcokrajowców studiujących na zasadach obywateli polskich.

 

Stypendium socjalne

Wypełnienie wniosku (w USOSweb UwB) o stypendium socjalne będzie możliwe dopiero po wypełnieniu oświadczenia o dochodach.

W oświadczeniu będzie trzeba wprowadzić dane członków rodziny oraz wszystkie informacje o dochodach. Przed przystąpieniem do uzupełniania oświadczenia należy zorientować się jakie są źródła dochodów rodziny oraz jak się one zmieniały od stycznia 2020 roku do chwili obecnej (utrata oraz uzyskanie dochodów ma duże znaczenie) oraz zebrać dokumenty o dochodach. Bez tego etapu nie będzie możliwe prawidłowe wprowadzenie danych. Proszę o bardzo uważne czytanie wszystkich komunikatów w systemie. Pozwoli to uniknąć poprawiania oświadczenia. W wypełnionym oświadczeniu będzie widniał wyliczony już dochód na członka rodziny studenta.

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Dochód rodziny studenta ustala się na podstawie zaświadczeń i oświadczeń dołączonych przez studenta do wniosku. Dochód ten jest ustalany na postawie dochodu z roku bazowego (rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, w którym student składa wniosek o stypendium - 2020), z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu (w rozumieniu Ustawy o Świadczeniach Rodzinnych).

Student pobierający stypendium jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić komisję stypendialną o zmianie składu rodziny oraz utracie/uzyskaniu dochodu. Należy w takiej sytuacji złożyć nowy wniosek o stypendium.

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z:

 

Student może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej, jeśli:

  • pobiera świadczenia na podstawie niezgodnych z prawdą oświadczeń lub fałszywych dokumentów,
  • nie poinformuje Uczelni o wystąpieniu okoliczności powodujących utratę prawa do świadczeń.

Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu stypendialnego podlegają zwrotowi.

Zaświadczenie jest to dokument sporządzony przez właściwy urząd, instytucję.

Oświadczenie to dokument napisany odręcznie lub komputerowo, podpisany przez osobę składającą oświadczenie.

 Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

Student studiów stacjonarnych, z dochodem uprawniającym do pobierania najwyższego stypendium socjalnego (z dochodem nieprzekraczającym najniższego przedziału dochodowego), może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwiałby mu lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Student spełniający powyższe warunki, może również otrzymywać stypendium w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub innym obiekcie. Do otrzymania  zwiększenia nie jest potrzebne tymczasowe zameldowanie czy umowa najmu pokoju/mieszkania, wystarczy oświadczenie studenta do zwiększenia stypendium socjalnego.

Zapomoga

Może być przyznana na wniosek studenta, który znalazł się  przejściowow trudnej sytuacji życiowej spowodowanej np. klęskami żywiołowymi (np. pożar, powódź, susza), śmiercią lub ciężką chorobą członka najbliższej rodziny studenta, urodzeniem dziecka przez studentkę, lub narodzinami dziecka, którego ojcem jest student.

Zapomogę student może otrzymać 2 razy w roku akademickim, ale z powodu jednego zdarzenia przysługuje tylko jedno świadczenie.

Wniosek o zapomogę wraz z dokumentami należy złożyć nie później niż 3 miesiące od zdarzenia powodującego pogorszenie sytuacji materialnej. Przed sporządzeniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją składania wniosku o zapomogę. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wydatki, koszty wygenerowane przez zaistniałe zdarzenie, w związku z którym student składa wniosek. Ważne jest jak najlepsze zobrazowanie finansowego pogorszenia sytuacji życiowej.

Zapomoga nie przysługuje w przypadku stałej, trudnej sytuacji materialnej.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona