logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Ilościowe kryteria oceny osiągnięć studentów

weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych

obowiązujących na Wydziale Biologii

 

1. Na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku egzaminy pisemne i prace zaliczeniowe będą formułowane tak, aby umożliwić weryfikację osiągnięć studentów za pomocą punktów przyznawanych za poszczególne zadania.

 

2. Na Wydziale Biologii przyjmuje się następujące kryteria pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych.

 Ocena*

 Wartość liczbowa   oceny

 Oznaczenie   literowe

Suma zdobytych punktów niezbędna do uzyskania
oceny w %

 Bardzo dobry

 5,0

 A

co najmniej 91%

 Dobry plus

 4,5

 B

co najmniej 81%

 Dobry

 4,0

 C

co najmniej 71%

 Dostateczny plus

 3,5

D

co najmniej 61%

 Dostateczny

 3,0

E

co najmniej 51%

 Niedostateczny

 2,0

F

poniżej 51%

*Ocena zgodna z Regulaminem Studiów obowiązującym na UwB.

 

3. Prowadzący w uzasadnionych przypadkach może obniżyć o 2% progi wymaganej do uzyskania danej oceny

 

4. Powyższe kryteria oceny pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych podawane są do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu, a stosowane zasady są zgodne z ogólnymi wymaganiami określonymi w § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

 

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona