logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Domy studenta

Zasady przyznawania miejsc w domu studenta reguluje § 31 Zarządzenia nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku oraz Zarządzenie nr 60 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 lipca 2020 r w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 30.

Harmonogram czynności w postępowaniu dotyczącym przyznawania miejsc w domu studenta na rok akademicki 2020/2021: 

Termin

Czynności

 

 

Student kontynuujący studia

 

Kandydat przyjęty na studia od roku akademickiego 2020/2021, w tym kandydat przyjęty na studia drugiego stopnia od roku akademickiego 2020/2021

od 22.07.2020 r.
godz. 00:01

od 31.08.2020 r. godz. 00:01

Uruchomienie generowania wniosków w USOSweb UwB.

10.08.2020 r.
godz. 23:59

15.09.2020 r.  godz. 23:59

Zamknięcie tury elektronicznego generowania wniosków w USOSweb UwB.

od 11.08.2020 r.
 do 13.08.2020 r.

od 16.09.2020 r.
 do 18.09.2020 r.

Rozpatrywanie wniosków przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych.

od 14.08.2020 r.
 do 17.08.2020 r.

od 19.09.2020 r.
 do 20.09.2020 r.

Potwierdzenie przyjęcia przydziałów miejsc przez studentów w systemie USOSweb UwB.

18.08.2020 r.

21.09.2020 r.

Odrzucenie wniosków studentów, którzy nie potwierdzili  przyjęcia przydziału miejsca w Domu Studenta.

 

 

Student może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni. Prawo to przysługuje również małżonkowi studenta i dziecku studenta.

Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Limit miejsc przyznanych Wydziałowi Biologii przez Rektora Uniwersytetu w Białymstoku ogłoszony w Komunikacie nr 14 z dnia 17 lipca 2020 r. wynosi 10. W puli przyznanych miejsc 70% przysługuje studentom Wydziału Biologii kontynuującym naukę, natomiast 30% przeznaczonych jest dla studentów pierwszego roku poszczególnych kierunków.

Decyzję w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim, w ramach limitów miejsc przyznanych studentom poszczególnych wydziałów w domach studenckich, podejmuje dziekan.

Miejsca w domach studenta cudzoziemcom oraz studentom przyjeżdżającym do UwB w ramach wymiany przyznaje dziekan w ramach przyznanego wydziałowi limitu.

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta powinien być wypełniony i zarejestrowany przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb UwB. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o dochodach za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, w którym składany jest wniosek, wraz z dokumentacją potwierdzającą dochody rodziny (do końca roku akademickiego 2019/2020 rokiem bazowym jest rok 2018). Przy obliczaniu dochodu rodziny studenta pomocne mogą być: informator o sposobie obliczania dochodu oraz instrukcja składania oświadczenia o dochodachw systemie USOSweb UwB.

Odpłatności za zakwaterowanie w roku akad. 2020/2021  - Komunikat Rektora o cenach opłat za DS  z dnia 17 lipca 2020 roku 

Informacje na temat miejsc w domach studenta (dotyczy studentów Wydziału Biologii UwB) można uzyskać na Wydziale w pokoju 1015 lub pod numerem telefonu 85 738 84 16.

Szczegółowe informacje dotyczące Domów Studenta zawiera: Zarządzenie Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu Domu Studenta Uniwersytetu w Białymstoku.

Pytania dotyczące akademika (kaucji, warunków, panujących zasad, wolnych miejsc) proszę kierować bezpośrednio do administracji Domu Studenta

adres:

ul. Żeromskiego 1, 15-349 Białystok

telefony:

+48 85 745 78 97 - recepcja

 

+48 85 745 78 98, +48 85 745 78 99

fax:

+48 85 745 78 99

e-mail:

ds1@uwb.edu.pl

 

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona