logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Zasady przyznawania miejsc w domu studenta reguluje § 31 Zarządzenia nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku.

Student może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni. Prawo to przysługuje również małżonkowi studenta i dziecku studenta.

Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Decyzję w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim, w ramach limitów miejsc przyznanych studentom poszczególnych wydziałów w domach studenckich, podejmuje dziekan.

Miejsca w domach studenta cudzoziemcom oraz studentom przyjeżdżającym do UwB w ramach wymiany przyznaje dziekan w ramach przyznanego wydziałowi limitu.

Terminy składania wniosków o miejsce w domu studenta na rok akademicki 2020/2021: 

do 30 czerwca 2020 r. - studenci kontynuujący studia w roku akad. 2020/2021
do 10 września 2020 r. - kandydaci przyjęci na studia w roku akad. 2020/2021

Miejsca w domach studenta  przyznawane są na wniosek studenta o przyznanie miejsca w domu studenta złożony w pokoju 1015 Dziekanatu Wydziału Biologii, do którego należy dołączyć zaświadczenia o dochodach i dokumenty obowiązujące przy ubieganiu się o stypendium socjalne oraz klauzulę informacyjną RODO.

Odpłatności za zakwaterowanie w roku akad. 2019/2020  - Komunikat Rektora o cenach opłat za DS  z dnia 29 sierpnia 2019 roku 

Informacje na temat miejsc w domach studenta (dotyczy studentów Wydziału Biologii UwB) można uzyskać na Wydziale w pokoju 1015 lub pod numerem telefonu 85 738 84 16.

Pytania dotyczące akademika (kaucji, warunków, panujących zasad, wolnych miejsc) proszę kierować bezpośrednio do administracji Domu Studenta

adres:

ul. Żeromskiego 1, 15-349 Białystok

telefony:

+48 85 745 78 97 - recepcja

 

+48 85 745 78 98, +48 85 745 78 99

fax:

+48 85 745 78 99

e-mail:

ds1@uwb.edu.pl

 

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona