logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Violetta Katarzyna Macioszek
 • E-mail:
 • Phone:
 • room:
 • godziny konsultacji:

Zainteresowania badawcze:

 • Interakcje roślin z patogenami, ze szczególnym uwzględnieniem grzybów patogennych
 • Transdukcja sygnału podczas patogenezy
 • Fotosynteza w warunkach stresu biotycznego
 • Choroby roślin uprawnych – systemy modelowe
 • Uprawy GMO
 • Rośliny modelowe z rodziny Brassicaceae

Techniki badawcze:

 • Mikroskopia: metody barwienia patogenów w materiale roślinnym, autofluorescencja tkanek roślinnych, mikroskopia konfokalna materiału roślinnego, immunolokalizacja białek
 • Izolacja metabolitów wtórnych z tkanek roślinnych i ich ocena spektrofotometryczna
 • Nieinwazyjne badania parametrów fotosyntezy (fluorescencja chlorofilu a) przy użyciu dostępnych aparatów
 • Zmiany ekspresji genów – qRT-PCR
 • Uprawy laboratoryjne roślin z rodzaju Brassica

Współpraca:

 • hodowle komórkowe roślin, hodowla roślin in vitro i hodowla doniczkowa roślin w warunkach laboratoryjnych
 • hodowla grzybów i bakterii patogennych
 • mikroskopia świetlna, fluorescencyjna, konfokalna (OLYMPUS, Nikon, LEICA)
 • test aberracji chromosomowych, test mikrojądrowy, test kometowy i TUNEL na tkankach roślinnych i w komórkach człowieka
 • spektrofotometria (metabolity wtórne, chlorofil, białka, kwasy nukleinowe)
 • ocena parametrów fotosyntetycznych przy użyciu aparatów FluorCam i Walz
 • ekspresja genów (izolacja DNA, RNA, elektroforeza, synteza cDNA, RT-PCR, qRT-PCR)
 • izolacja i elektroforeza plazmidowego DNA
 • Western blot

Dydaktyka:

 • Biotechnologia, Fizjologiczne podstawy chorób roślin, Mikroorganizmy w technologiach zwiększających produktywność roślin, Molekularne podstawy reakcji chorób roślin na stresy, Współczesne zagrożenia środowiska

Zatrudnienie:

 • Adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Zakład Fizjologii Roślin, od 01.11.2018
 • Specjalista naukowo-techniczny, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 01.07.2018-30.09.2018
 • Starszy wykładowca, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 01.03 2017-30.06.2018
 • Adiunkt, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin (grupa prof. dr hab. Andrzeja Kononowicza) 01.05.2006-28.02.2017
 • Postdoc (Postdoctoral Research Associate), Virginia Polytechnic and University, Virginia Bioinformatics Institute, (grupa prof. Christophera Lawrence`a), Blacksburg, USA, 24.08.2004-31.03.2006
 • Postdoc (Postdoctoral Research Associate), Leibniz Institut für Pflanzenbiochemie, (grupa prof. Dierka Scheela), Halle, Niemcy, 01.09.2002-31.03.2004
 • Chemik, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa, 01.01.2002-31.07.2002

Edukacja:

 • Studia podyplomowe, Master of Science in Science and Technology Commercialization (MSSTC), Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki i University of Texas at Austin, 2009-2010
 • Doktor nauk biologicznych w zakresie biologii, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, (promotor prof. dr hab. Regina Osiecka), 1997-2002
 • Magister, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, specjalność:  biologia, (promotor prof. dr hab. Regina Osiecka), 1993- 1997

Kursy:

 • Warsztaty Real Time PCR – Analiza ekspresji genów, SGGW, październik 2012
 • Poznańska Letnia Szkoła Bioinformatyki i Biologii Systemów, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, lipiec 2008
 • Warsztaty Microarray Workshop, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, lipiec 2007
 • Staż naukowy w Katedrze Biologii i Genetyki Medycznej WAM w Łodzi, 1997-1998

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:

Polskie Towarzystwo Biochemiczne, Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin, Polskie Towarzystwo Genetyczne, Polskie Towarzystwo Biologii Komórki

Pełnione funkcje:

 • Polskie Towarzystwo Biochemiczne – członek Zarządu Oddziału Łódzkiego 2008-2009
 • Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin - sekretarz Zarząd Głównego 2011-2013, 2013-2015 członek Zarządu, członek Komisji Rewizyjnej 2015-2017
 • Polskie Towarzystwo Genetyczne - sekretarz Łódzkiego Oddziału 2010-2013 i 2013-2016, sekretarz Zarządu Głównego od 2016
 • Polskie Towarzystwo Biologii Komórki - sekretarz Łódzkiego Oddziału 2012-2014

Projekty badawcze:

 • „Mechanistyczna analiza ilościowa odporności na choroby roślin z rodzaju Brassica poprzez asocjacyjną transkryptomikę”, akronim MAQBAT, projekt międzynarodowy konsorcyjny, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr ERA-CAPS II/1/2015, 2015-2018; główny wykonawca
 • „Zmiany w aparacie fotosyntetycznym u roślin z rodziny Brassicaceae w odpowiedzi na infekcję Alternaria brassicicola”, projekt Narodowe Centrum Nauki w konkursie OPUS1 nr 2011/01/B/NZ1/04315, 2011-2014; główny wykonawca
 • „Molekularne aspekty roślin uprawnych z rodzaju Brassica przez grzyby nekrotroficzne”; projekt badawczy KBN nr N N302 3188 33, 2007-2010; kierownik projektu
 • „Wykorzystanie technik fitoremediacji w detoksykacji pierścieniowych związków aromatycznych oraz bioakumulacji związków fosforu przez roślinność stref ekotonowych” projekt badawczy KBN nr 6P04G 112 20, 2001-2002; wykonawca
 • „Adaptacja nowoczesnych technik cytogenetycznych i molekularnych do celów diagnostyki genotoksyczności i mutageniczności wybranych związków stosowanych w przemyśle spożywczym” Grant Młodego Badacza KBN 6PO4C 078 19 2000-2001

Współpraca krajowa i międzynarodowa:

 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Georg-August-Universitat Göttingen, Niemcy
 • John Innes Centre, UK
 • Virginia Polytechnic and University, USA

Wykaz nagród:

 • Nagroda Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin za najlepszą publikację naukową, 2009
 • Nagroda Rektora SGGW w Warszawie za działalność dydaktyczną, 2009
 • Nagroda Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie za najlepszą publikację naukową, 2008
 • Nagroda Polskiego Towarzystwa Genetycznego za najlepszą publikację naukową, 2008 

Publications
 • V.K. Macioszek, M. Sobczak, A. Skoczowski, J. Oliwa, S. Michlewska, M. Gapińska, I. Ciereszko, A.K. Kononowicz, The Effect of Photoperiod on Necrosis Development, Photosynthetic Efficiency and ‘Green Islands’ Formation in Brassica juncea Infected with Alternaria brassicicola, International Journal of Molecular Sciences 2021, 22, 8435, DOI: https://doi.org/10.3390/ijms22168435
 • V.K. Macioszek, K. Lasocka, I. Ciereszko, Plony pszenicy i rzepaku w niekorzystnych warunkach środowiskowych, [W]: Znaczenie roślin w nauce, przemyśle i medycynie – wybrane zagadnienia, Red.: I. Mołdoch-Mendoń, A. Danielewska, Lublin 2021, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, ISBN 978-83-66489-61-5, str.47-56
 • V.K. Macioszek, A. Stankiewicz, A.K. Kononowicz, I. Ciereszko, Praktyczne wykorzystanie transgenicznych roślin w rolnictwie, [W]: Znaczenie roślin w nauce, przemyśle i medycynie – wybrane zagadnienia, Red.: I. Mołdoch-Mendoń, A. Danielewska, Lublin 2021, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, ISBN 978-83-66489-61-5, str.101-110
 • Macioszek VK,Ciereszko I, Kononowicz AK, Wykorzystanie roślin do produkcji biofarmaceutyków, [W:] Biomedycyna, środowisko i zdrowie. Teoria i praktyka, red. M. Naumowicz, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, Kielce 2020, s. 189-202.
 • Macioszek VK, Gizińska E, Kononowicz AK, Praktyki fitoremediacyjne, [W:] Zastosowanie roślin w naukach medycznych i przyrodniczych, red. M. Janiszewska, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2020,  s. 104-124.
 • V. K. Macioszek, M. Gapińska, A. Zmienko, M. Sobczak, A. Skoczowski, J. Oliwa, A. Kiejstut Kononowicz, Complexity of Brassica oleracea-Alternaria brassicicola susceptible interaction reveals downregulation of photosynthesis at ultrastructural, transcriptional and physiological levels, Cells 2020, 9, 2329, 1-25, DOI: 10.3390/cells9102329
 • Macioszek VK, Wielanek M, Morkunas I, Ciereszko I, Kononowicz AK. 2019. Leaf position-dependent effect of Alternaria brassicicola development on host cell death, photosynthesis and secondary metabolites in Brassica juncea. Physiologia Plantarum doi:10.1111/ppl.12998
 • Macioszek VK, Kononowicz AK. 2018. Uprawa rzepaku przez uczniów liceów ogólnokształcących w ramach edukacyjnej części projektu badawczego. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 3: 41-43.  
 • Macioszek VK, Lawrence CB, Kononowicz AK. 2018. Infection cycle of Alternaria brassicicola on Brassica oleracea leaves under growth room conditions. Plant Pathology 67:1088–1096.
 • Łaźniewska J, Macioszek VK, Kononowicz AK. 2012. Plant-fungus interface: The role of surface structures in plant resistance and susceptibility to pathogenic fungi. Physiological And Molecular Plant Pathology 78:24-302.
 • Głowacki S, Macioszek VK, Kononowicz AK. 2011. R proteins as fundamentals of plant innate immunity. Cellular & Molecular Biology Letters 16:1-24.
 • Kacprzak P, Macioszek VK, Kononowicz AK. 2011. Induced systemic resistance (ISR) in the protection of plants against pathogenic fungi. Postępy Biologii Komórki 38:129-142.
 • Łaźniewska J, Macioszek VK, Lawrence CB, Kononowicz AK. 2010. Fight to the death: Arabidopsis thaliana defense response to fungal necrotrophic pathogens. Acta Physiologiae Plantarum 32:1-10.
 • Macioszek VK, Łaźniewska J, Kononowicz AK. 2010. Mutanty Arabidopsis w badaniach odpowiedzi obronnej roślin na grzyby nekrotroficzne. Postępy Biologii Komórki 36: 723–744.
 • Dąbrowski S, Głowacki S, Macioszek VK, Kononowicz AK. 2010. Reaktywne formy tlenu w odpowiedzi obronnej roślin na grzyby nekrotroficzne. Postępy Biologii Komórki 36: 723–744.
 • Byczkowski B, Macioszek VK, Kononowicz AK. 2009. Roślinne białka PR w odpowiedzi obronnej na atak grzybów nekrotroficznych. Postępy Biologii Komórki 36:121-134.
 • Krzymowska M, Konopka-Postupolska D, Sobczak M, Macioszek V, Ellis BE, Hennig J. 2007. Infection of tobacco with different Pseudomonas syringae pathovars leads to distinct morphotypes of programmed cell death. The Plant Journal 50:253-264.
 • Ahlfors R, Macioszek V, Rudd J, Brosche M, Schlichting R, Scheel D, Kangasjarvi J. 2004. Stress hormone-independent activation and nuclear translocation of mitogen-activated protein kinases in Arabidopsis thaliana during ozone exposure. The Plant Journal 40:512-522.
 • Halim VA, Hunger A, Macioszek V, Landgraf P, Nurnberger T, Scheel D, Rosahl S. 2004. The oligopeptide elicitor Pep-13 induces salicylic acid-dependent and -independent defense reactions in potato. Physiological And Molecular Plant Pathology 64: 311-318.
 • Lee J, Rudd JJ, Macioszek VK, Scheel D. 2004. Dynamic changes in the localization of MAPK cascade components controlling pathogenesis-related (PR) gene expression during innate immunity in parsley. Journal Of Biological Chemistry 279:22440-22448.
 • Macioszek VK, Kononowicz, AK. 2004. The evaluation of the genotoxicity of two commonly used food colors: Quinoline Yellow (E 104) and Brilliant Black BN (E 151). CELLULAR & MOLECULAR BIOLOGY LETTERS 9:107-122.
 • Gerszberg A, Macioszek VK, Łuchniak P, Kononowicz AK. 2004. Evaluation of competent embryo production and conversion potential in callus cultures initiated in vitro from leaf explants of six sweet potato (Ipomea batatas (L.) Lam] genotypes. Biotechnologia 1:156-168. 

 

KSIĄŻKI NAUKOWE

 • tłumaczenie rozdziałów w podręczniku Podstawy Biotechnologii, red. Ratlege C., Kristiansen B. Cambridge University Press, Wydawnictwo Naukowe PWN 2011, red. Kononowicz A.K., Bielecki S., Chmiel A.
  6. Zarządzanie genomem i jego analiza: Prokaryota 51-81;
  7. Inżynieria genetyczna: drożdże i grzyby strzępkowe 82-105
 • Kononowicz AK, Macioszek VK. Fitoremediacja. w: Biotechnologia Roślin: Nowa Biotechnologia, S. Malepszy (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, 581-607
Show more publications pokaz wiecej

University of Bialystok
Faculty of Biology
Ciołkowskiego 1J Street
15-245 Białystok


Dean's Office (room 1010)
phone (085) 738 8383
mail: biologia.dziekanat@uwb.edu.pl


Dean's Office
phone (085) 738 8414 (pok. 1014)
phone (085) 738 8415 (pok. 1012)
phone (085) 738 8416 (pok. 1015)

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona