logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Iwona Ciereszko
 • E-mail:
 • Phone:
 • room:
 • godziny konsultacji:
 • E-mail:icier@uwb.edu.pl
 • Phone:(85) 738-80-29
 • room:1013
 • godziny konsultacji:wtorek godz. 10.00 - 12.00

Członkostwo w Radach Naukowych i Komitetach

Członek Sekcji Nauk Biologicznych Komisji Nauk o Życiu Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku (od 2020 r.)

Członek Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne Uniwersytetu w Białymstoku (od 2019 r.)

Członek Rady Uniwersyteckiego Centrum Obliczeniowego UwB (od 2019 r.)

Członek Rady Naukowej Instytutu Fizjologii Roślin im. F. Górskiego w Krakowie Polskiej Akademii Nauk (od 2018 r.)

Członek Komisji Nauk o Życiu Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku (kadencja 2016-2019).

Członek Komitetu Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych  Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2011-2015)

Członek Zarządu Fundacji Edukacji Matematyczno-Przyrodniczej im. R. P. Feynmana (2015-2019)

Przewodnicząca Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB (2012-2016)

 

Pełnione funkcje

Kierownik Pracowni Fizjologii Roślin (od 2019 r.)

Kierownik Zakładu Fizjologii Roślin (2006- 2019)

Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB (kadencja 2012-2016)

Prodziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB ds. dydaktyki (kadencja 2008-2012)

Członek Senatu Uniwersytetu w Białymstoku (kadencja 2012-2016)

Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (2008-2012), członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia (2008-2012), członek Senackiej Komisji Finansowo-Budżetowej (2012-2016)

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia (2008-2012), członek Rady Naukowej Centrum Edukacji Nauczycieli (2008-2012), członek Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Kadry (2012-2016, 2019-2020), członek a następnie przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Ocen Pracowników (2008-2016)

Członek Kierunkowego Zespołu Dydaktycznego na kierunku Biologia

Członek i przewodnicząca zespołów przygotowujących raporty do kilku akredytacji kierunku biologia, ochrona środowiska i akredytacji instytucjonalnej (2009-2015)

Członek dwóch Rad Projektów Budowy Kampusu UwB (2012-2016)

Członek lub przewodnicząca wielu różnych komisji egzaminacyjnych – egzaminy doktorskie, obrony magisterskie, licencjackie 

Członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej (2017 - 2019),   członek panelu ekspertów eliminacji centralnych Olimpiady Biologicznej (2018-2019)

Członek zespołu ekspertów ds. oceny czasopism przyrodniczych (2015)

Promotor 3 ukończonych rozpraw doktorskich, ponad 70 prac magisterskich i ponad 20 prac licencjackich

Recenzent ponad 120 publikacji naukowych

Recenzent 13 rozpraw doktorskich i 6 habilitacji

 

Członkostwo i funkcje w towarzystwach naukowych

Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin

- Wiceprezydent Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin (2013-2015),

- Prezydenta Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin (PTBER) (2015-2017)

- organizacja międzynarodowej konferencji 8th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology. Communication in plants: from cell to environment (Białystok, 2017), a także współorganizacja  i przewodniczenie sesjom naukowym na kilku innych konferencjach PTBER

- Członek Zarządu PTBER (kadencje 2007 -2009, 2009-2011, 2013-2015, 2015-2017, 2017-2019)

Polskie Towarzystwo Botaniczne(członek PTB od 1992 r.)

- Przewodnicząca Sekcji Fizjologii i Biochemii Roślin Polskiego Towarzystwa Botanicznego (2010-2013)

- Wiceprzewodnicząca Oddziału Białostockiego PTB (2007-2016), organizacja kilku konferencji naukowych OB PTB

- Członek Komisji Nagrody dla Młodych Badaczy Polskiego Towarzystwa Botanicznego (kadencje 2017-2019,  2020-2022)

The Federation of European Societies of Plant Biology

 

Tematyka badawcza

Ekofizjologia roślin

Procesy wzrostowe, rozwojowe i odpowiedzi roślin na stresy środowiskowe - na różnych poziomach organizacji biologicznej

Mechanizmy regulacji, aklimatyzacji i ochrony aparatu fotosyntetycznego u roślin

Regulacja metabolizmu podstawowego roślin modelowych i uprawnych w warunkach stresu

Stres oksydacyjny

Fizjologiczne i molekularne podstawy reakcji roślin na niedobór fosforanów, zranienie i atak patogenów

Szlaki przekazywania sygnałów – regulacyjna rola cukrów

 

Publications
 • I. Ciereszko, Transport i dystrybucja asymilatów w roślinie, [W]: Adriana Szmidt-Jaworska, Jan Kopcewicz (red. nauk.) Fizjologia roślin, Wydanie IV, Warszawa 2020, PWN, ISBN: 978-83-01-21278-0, str. 299-321
 • A.M. Staszak, A. Małecka, I. Ciereszko, E. Ratajczak, Differences in stress defence mechanisms in germinating seeds of Pinus sylvestris exposed to various lead chemical forms, PLOS ONE 2020, 15(9): e0238448, 1-15, DOI: 10.1371/journal.pone.0238448
 • I. Stawoska, A.M. Staszak, I. Ciereszko, J. Oliwa, A. Skoczowski, Using isothermal calorimetry and FT‑Raman spectroscopy for step‑by‑step monitoring of maize seed germination: case study. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2020, https://doi.org/10.1007/s10973-020-09525-x
 • V.K. Macioszek, I. Ciereszko, A.K. Kononowicz, Wykorzystanie roślin do produkcji biofarmaceutyków, [W]: Biomedycyna, środowisko i zdrowie.Teoria i praktyka, pod red.M.Naumowicz, ArchaeGraph, Wydawnictwo Naukowe Kielce 2020,
 • M. Kasabuła, N. Grygoruk, I. Ciereszko, Wpływ deficytu fosforanów na aktywność aparatu fotosyntetycznego  w liściach owsa zwyczajnego (Avena sativa L.), [W]: Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych - przegląd i badania, pod red. Marioli Janiszewskiej, Wydawnictwo Naukowe Tygiel, Lublin 2020, ISBN: 978-83-66489-18-9, str. 21-36
 • T. Kopczewski, E. Kuźniak, A. Kornaś, G. Rut, M. Nosek, I. Ciereszko, L. Szczepaniak, Local and systemic changes in photosynthetic parameters and antioxidant activity in cucumber challenged with Pseudomonas syringae pv lachrymans, International Journal of Molecular Sciences 2020, 21, 6378, DOI: 10.3390/ijms21176378
 • V.K. Macioszek, M. Wielanek, I. Morkunas, I. Ciereszko, A.K. Kononowicz, Leaf position-dependent effect of Alternaria brassicola development on host cell death, photosynthesis and secondary metabolites in Brassica juncea, Physiologia Plantarum 2020, 168: 601-616, DOI: 10.1111/ppl.12998
 • E. Ratajczak, A. Małecka, I. Ciereszko, A.M. Staszak, Mitochondria are important determinants of the aging of seeds, International Journal of Molecular Sciences 2019, 20, 1568, DOI: 10.3390/ijms20071568
 • K. Winnicki, I. Ciereszko, J. Leśniewska, A.T. Dubis, A. Basa, A. Żabka, M. Hołota, Ł. Sobiech, A. Faligowska, G. Skrzypczak, J. Maszewski, J.T. Polit, Irrigation affects characteristics of narrow-leaved lupin (Lupinus angustifolius L.) seeds, Planta 2019, DOI: 10.1007/s00425-019-03091-9
 • Ciereszko I., Regulatory roles of sugars in plant growth and development, Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2018, 87(2): 3583, DOI: 10.5586/asbp.3583
 • Żebrowska E., Zujko K., Kulaszewicz A., Ciereszko I., The effects of diversified phosphorus nutrition on the growth of oat (Avena sativa L.) and acid phosphatase activity, Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2018, 87(1): 3571 DOI: 10.5586/asbp.3571
 • Łukaszuk E., Rys M., Możdżeń K., Stawowska I., Skoczowski A., Ciereszko I., Phytosynthesis and sucrose metabolism in leaves of Arabidopsis thalianaaos, ein4 and rcd1 mutants as affected by wounding, Acta Physiologiae Plantarum 2017, 39, 17 DOI: 10.1007/s11738-016-2309-1
 • Ciereszko I., Balwicka H., Żebrowska E., Acid phosphatases activity and growth of barley, oat, rye and wheat plants as affected by Pi deficiency, The Open Plant Science Journal 2017, 10, 110-122, DOI: 10.2174/1874294701710010110
 • Żebrowska E., Milewska M., Ciereszko I., Mechanisms of oat (Avena sativa L.) acclimation to phosphate deficiency, PeerJ 2017, 5:e3989, DOI: 10.7717/peerj.3989
 • Ciereszko I., Cukry jako regulatory wzrostu i rozwoju roślin, [W]: Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby - Badania środowiskowe i laboratoryjne, red. nauk. A. Bajguz i I. Ciereszko, Polskie Towarzystwo Botaniczne, Białystok 2016, Agencja Wydawnicza EkoPress, ISBN: 978-83-62069-72-9, str. 21-32
 • Sulkiewicz M., Ciereszko I., Fluorescencja chlorofilu α - historia odkrycia i zastosowanie w badaniach roślin, Kosmos 2016, 1(310), 103-115
 • Adamczuk A., Siegień I., Ciereszko I. 2015. Len zwyczajny (Linum usitatissimum L.) - znana, a niezwyczajna roślina. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 3: 15-21.
 • Sulkiewicz M., Ciereszko I. 2015. Odpowiedź lokalna lub systemiczna na uszkodzenia przez fitofagi. W: [W]: Bajguz A., Ciereszko I.(red.), Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Funkcjonowanie roślin i grzybów. Środowisko - edukacja - eksperyment. Białystok, Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział Białystok: 279-292
 • Denkiewicz Z., Kozłowska-Szerenos B., Ciereszko I. 2015.Wpływ askorbinianu na zdolności antyoksydacyjne komórek Chlorella vulgaris rosnących w warunkach niedostatecznego żywienia fosforanowego. W: [W]: Bajguz A., Ciereszko I.(red.), Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Funkcjonowanie roślin i grzybów. Środowisko - edukacja - eksperyment. Białystok, Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział Białystok: 265-278
 • Łukaszuk E., Ciereszko I. 2015. Metabolizm cukrów w warunkach stresu zranienia. W: [W]: Bajguz A., Ciereszko I.(red.), Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Funkcjonowanie roślin i grzybów. Środowisko - edukacja - eksperyment. Białystok, Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział Białystok: 37-50
 • Sulkiewicz M., Ciereszko I. 2014. Odpowiedź Triticum aestivum L. na zranienie mechaniczne. W: G. Łaska (red.), Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Zagrożenia środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów. Białystok, Polskie Towarzystwo Botaniczne: 263-273.
 • Łukaszuk E., Ignaczewska M., Ciereszko I. 2014. Stres oksydacyjny jako stres wtórny towarzyszący uszkodzeniom mechanicznym na przykładzie rzodkiewnika Arabidopsis thaliana L. W: G. Łaska (red.), Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Zagrożenia środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów. Białystok, Polskie Towarzystwo Botaniczne: 155-165 
 • Adamczuk A., Siegień I., Ciereszko I. 2014. Wpływ cytokinin i rodzaju eksplantatu na efektywność organogenezy pędowej lnu w różnych warunkach świetlnych kultury in vitro. W: G. Łaska (red.), Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Zagrożenia środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów. Białystok, Polskie Towarzystwo Botaniczne: 11-22.
 • Ciereszko I., Bajguz A. (Eds.) 2013. Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby w zmieniających się warunkach środowiska. Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział w Białymstoku, Białystok, 333 pp.
 • Kozłowska-Szerenos B., Ciereszko I. 2013. Udział askorbinianu w odpowiedzi roślin na niekorzystne czynniki środowiska. W: I. Ciereszko i A. Bajguz (red.), Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby w zmieniających się warunkach środowiska, Białystok, Pol. Tow. Botaniczne: 69-82.
 • Adamczuk A., Siegień I., Ciereszko I. 2013. Udział NO w regilacji wzrostu i morfogenezy roślin w różnych warunkach środowiskowych. W: I. Ciereszko i A. Bajguz (red.), Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby w zmieniających się warunkach środowiska, Białystok, Pol. Tow. Botaniczne: 39-52.
 • Żebrowska E.. Ciereszko I. 2013. Odpowiedź roślin na niedobór fosforanów w podłożu  W: I. Ciereszko i A. Bajguz (red.), Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby w zmieniających się warunkach środowiska, Białystok, Pol. Tow. Botaniczne: 83-96.
 • Adamczuk A., Siegień I., Ciereszko I. 2012. Roślinne kultury in vitro - charakterystyka i zastosowania. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 4: 38-46.
 • Stulgis M., Ciereszko I. 2012. Reakcje roślin na deficyt fosforanów. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 4: 47-55.
 • Łukaszuk E., Ciereszko I. 2012.  Plant responses to wouding stress. In: G.Łaska (ed.) Biological diversity - from cell to ecosystem. Polish Botanical Society - Branch in Białystok: 73-85.
 • Łukaszuk E., Ciereszko I. 2012. Odpowiedź fizjologiczna roślin na uszkodzenia mechaniczne. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 4: 56-6. 
 • Adamczuk A., Siegień I., Ciereszko I. 2012.  Morphogenesis of plants in vitro under stress conditions. In: G.Łaska (ed.) Biological diversity - from cell to ecosystem. Polish Botanical Society - Branch in Białystok: 25-39.  
 • Polit J. T., Ciereszko I. 2012. Sucrose synthase activity and carbohydrates content in relation to phosphorylation status of Vicia faba root meristems during reactivation from sugar depletion. Journal of Plant Physiology 169: 1597-1606.
 • Żebrowska E., Bujnowska E., Ciereszko I. 2011. Differential responses of oat cultivars to phosphate deprivation: plant growth and acid phosphatase activities. Acta Phsiologiae Plantarum 2011, doi: 10.1007/s11738-011-0918-2.
 • Łukaszuk E., Ciereszko I. 2011. Mechanizmy dostosowawcze roślin do warunków niedoboru fosforu. Postępy Nauk Rolniczych 3: 33-46.
 • Ciereszko I., Żebrowska E., Ruminowicz M. 2011. Acid phosphatases and growth of barley (Hordeum vulgare L.) cultivars under diverse phosphorus nutrition. Acta Phsiologiae Plantarum 33(6): 2355-2368.
 • Ciereszko I., Szczygła A., Żebrowska E. 2011. Phosphate deficiency affects acid phosphatase activity and growth of two wheat varirties. Journal of Plant Nutrition 34: 815-829.
 • Żebrowska E., Gryczewska K., Ciereszko I. 2010. Wpływ zróżnicowanego żywienia fosforowego i mikoryzacji na wzrost dwóch odmian pszenicy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 545: 245-250.
 • Łukaszuk E., Ciereszko I. 2010. Roślinna pirofosforylaza UDP-glukozy - enzym niedoceniany. Postępy Biologii Komórki 37(2): 279-295.
 • Żebrowska E., Ciereszko I. 2009. Udział kwaśnych fosfataz w gospodarce fosforanowej komórek roślinnych. Postępy Biologii Komórki 36(4): 1-17.
 • Ciereszko I. 2009. Sucrose metabolism in plant tissues under stress conditions: key enzymes, localization and function. W: Compartmentation of Responses to Stresses in Higher Plants, True or False (red. Maksymiec W.), Transworld Research Network, Kerala, India, pp. 193-218.
 • Polit J.T., Ciereszko I. 2009. In situ activities of hexokinase and fructokinase in relation to phosphorylation status of root meristem cells of Vicia faba during reactivation from sugar starvation. Physiologia Plantarum 135: 342-350.
 • Ciereszko I., Kozłowska-Szerenos B., Leśniewska J., Siegień I. 2008. Dostosowania roślin do niekorzystnych warunków środowiska. W: K. Kolanko (red.) Różnorodność badań botanicznych - 50 lat Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa botanicznego 1958-2008. Białystok: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych; Polskie Towarzystwo Botaniczne: 147-167.
 • Żebrowska E., Antoniuk A., Ciereszko I. 2008. Aktywność kwaśnych fosfataz i wzrost dwóch odmian pszenżyta w warunkach niedoboru fosforu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 524: 273-279.
 • Żebrowska E., Ciereszko I. 2007. Pobieranie i transport fosforanów w komórkach roślin. Postępy Biologii Komórki 34: 283-298.
 • Ciereszko I. 2007. Odbiór i przekazywanie sygnału wywołanego zmianami poziomu cukrów w komórkach roślin. Postępy Biologii Komórki 34: 695-713.
 • Wyszołmirska E., Sutuła E., Ciereszko I. 2006. Wpływ niedoboru fosforu na wzrost dwóch odmian owsa i aktywność kwaśnych fosfataz. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 509: 161-166.
 • Ciereszko I. 2006. Kontrola metabolizmu sacharozy u roślin w odpowiedzi na zmienne warunki środowiska. Kosmos 55: 229-241.
 • Ciereszko I., Kleczkowski L. A. 2006. Phosphate deficiency-dependent upregulation of UDP-glucose pyrophosphorylase genes is insensitive to ABA and ethylene status in Arabiodopsis leaves. Acta Physiologiae Plantarum 28: 387-393.
 • Ciereszko I. 2005. Czy można usprawnić pobieranie fosforanów przez rośliny? Kosmos 54(4): 391-400.
 • Ciereszko I., Balwicka H. 2005. Phosphate-starvation response of cereal plants: acid phosphatase activity and growth changes. W: C. J. Li et al. (eds). Plant nutrition for food seciurity, human health and environmental protection. Proceedings XV International Plant Nutrition Colloquium. Tsinghua University Press, Beijing, China: 486-487.
 • Ciereszko I., Kleczkowski L. 2005. Expression of several genes involved in sucrose/starch metabolism as affected by different strategies to induce phosphate dificiency in Arabidopsis. Acta Physiologiae Plantarum 27: 147-155.
 • Ciereszko I., Johansson H., Kleczkowski L. A. 2005. Interactive effects of phosphate dificiency, sucrose and light/dark conditions on gene expression of UDP-glucose pyrophosphorylase in Arabidopsis. Journal of Plant Physiology 162: 343-353.
 • Maleszewski S., Ciereszko I., Skowrońska A., Mieczejko E., Kozłowska-Szerenos B. 2004. Changes induced by low oxygen concentration in photosynthetic and respiratory CO2 exchange in phosphate-deficient bean leaves. Biologia Plantarum 48: 401-405.
 • Kleczkowski L. A., Geisler M., Ciereszko I., Johanson H. 2004. UDP-Glucose pyrophosphorylase. An old protein with new tricks. Plant Physiology 134: 912-918.
 • Siedlecka A., Ciereszko I., Mellerowicz E., Martz F., Chen J., Kleczkowski L.A 2003. The small subunit ADP-glucose pyrophosphorylase (ApS) promoter mediates okadaic acid-sensitive uidA expression in starch synthesizing tissues and cells in Arabidopsis. Planta 217: 184-192.
 • Ciereszko I. 2003. Molekularne podstawy odpowiedzi roślin na niedobór fosforu. Postępy Biologii Komórki 30: 1-19.
 • Ciereszko I., Kleczkowski L.A. 2002. Effects of phosphate deficiency and sugars on  expression of rab18 in Arabidopsis: hexokinase-dependent and okadaic acid-sensitive transduction of the sugar signal. Bioch. Bioph. Acta 1579: 43-49.
 • Ciereszko I., Kleczkowski L.A. 2002. Glucose and mannose regulate the expression of a major sucrose synthase gene in Arabidopsis via different hexokinase-dependent transduction mechanisms. Plant Physiol. Biochem. 40: 907-911.
 • Ciereszko I. 2002. Regulacyjna rola cukrów. Percepcja cukrów i przekazywanie sygnałów w komórkach roślinnych. Postępy Biologii Komórki 29: 269-289.
 • Ciereszko I., Janonis A., Kociakowska M. 2002. Growth and metabolism of cucumber (Cucumis sativus L.) in phosphate-deficient conditions. J. Plant Nutr. 25: 1115-1127.
 • Ciereszko I., Kleczkowski L.A. 2002. Ekspresja genów syntazy sacharozowej i pirofosforylazy UDP-glukozy w liściach Arabidopsis thaliana w warunkach zmiennego poziomu fosforu i sacharozy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 481: 281-287.
 • Ciereszko I., Johansson H., Hurry V., Kleczkowski L.A. 2001. Phosphate status affects the gene expression, protein content and enzymatic activity of UDP-glucose pyrophosporylase in wild-type and pho mutants of Arabidopsis. Planta 212: 598-605.
 • Ciereszko I., Johansson H., Kleczkowski L.A. 2001. Sucrose and light regulation of a cold-inducible UDP-glucose pyrophosphorylase gene via a hexokinase-independent, abscisic acid-insensitive pathway in Arabidopsis. Biochem. J. 354: 67-72.
 • Kleczkowski L.A., Ciereszko I., Johansson H., Déjardin A. 2001. Transcriptional regulation of genes UDP-glucose synthesis in Arabidopsis. Plant Science – Physiology & Patology. PS2001 Proceedings 12th International Congress on Photosynthesis CSIRO Publishing, Melbourne, Australia S24-004: 1-4.
 • Ciereszko I. 2000. Wzrost i metabolizm roślin w warunkach deficytu fosforu. Kosmos 49: 179-189.
 • Ciereszko I., Barbachowska A. 2000. Sucrose metabolism in leaves and roots of bean (Phaseolus vulgaris L.)  during phosphate deficiency. J. Plant Physiol. 156: 640-644
 • Ciereszko I., Farrar J.J., Rychter A.M. 1999. Compartmentation and fluxes of sugars in roots of bean (Phaseolus vulgaris L.) under phosphate deficiency. Biol. Plant. 42: 223-31.
 • Ciereszko I., Miłosek I., Rychter A.M. 1999. Assimilate distribution in bean plants (Phaseolus vulgaris L.) during phosphate limitation. Acta Soc. Bot. Pol. 68: 1-5.
Show more publications pokaz wiecej

University of Bialystok
Faculty of Biology
Ciołkowskiego 1J Street
15-245 Białystok


Dean's Office (room 1010)
phone (085) 738 8383
mail: biologia.dziekanat@uwb.edu.pl


Dean's Office
phone (085) 738 8414 (pok. 1014)
phone (085) 738 8415 (pok. 1012)
phone (085) 738 8416 (pok. 1015)

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona