logo_smalluwb_img_mobileszukaj
 • E-mail:
 • Phone:
 • room:
 • godziny konsultacji:
 • E-mail:salina@uwb.edu.pl
 • Phone:(85) 738-84-34
 • room:2044
 • godziny konsultacji:środa, 11.00 - 12.30

Publications
 • Stankiewicz A. - Dydaktyczna transformacja treści ekologicznych na wybranych etapach edukacji, [W:] Na rozdrożu biurokratycznej arbitralności. Materiały z konferencji: Kultura edukacji szkoły wyższej - różnorodne perspektywy, Białystok, 7-8.11.2014, E. J. Kryńska, M. Głoskowska-Sołdatow, A. Kienig (red. nauk.), Oficyna wydawnicza ASPRA-JR Warszawa 2015,  str. 359-374
 • Stankiewicz A. - Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o szkolnym nauczaniu biologii, [W:] Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Funkcjonowanie roślin i grzybów. Środowisko-eksperyment-edukacja, A. Bajguz, I. Ciereszko (red. nauk.), Polskie Towarzystwo Botaniczne, 2015, str. 305-318
 • Stankiewicz A. 2014. Dydaktyka szkoły wyższej - obowiązkowy przedmiot dla doktorantów. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 4: 41-48.
 • Stankiewicz A. 2014. Zdrowie i jego uwarunkowania w opinii studentów biologii i ochrony środowiska. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa S1: 145-152.
 • Stankiewicz A. 2013. Różnorodność biologiczna w edukacji szkolnej. W: I. Ciereszko, A. Bajguz (red.), Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby w zmieniających się warunkach środowiska. Białystok , Pol. Tow. Botaniczne: 319-333.
 • Oleńska E., Stankiewicz A. 2013. Metody obliczeniowe w genetyce. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2: 44-50.
 • Stankiewicz A. 2012. Formy popularyzacji nauk przyrodniczych. Biuletyn Metodyczno-Naukowy 6: 19-24.
 • Stankiewicz A.  2012. Projektowanie przedmiotu dydaktyka biologii na podstawie efektów kształcenia.  W: Współczesne kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na obszarach wiejskich i miejskich, red. nauk.: Fudali I. i in., Kielce: 149-158.
 • Stankiewicz A. 2012. Problemy bioróżnorodności w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia II : 143-151. 
 • Stankiewicz A. 2011. Standardy w edukacji (rozdz. 11). W: Edukacja przyrodnicza wobec wyzwań współczesności, Potyrała K. i Walosik A. (red. nauk.), Kraków, ISBN: 978-83-62501-15-1, str. 170-192.
 • Stankiewicz A. 2011. Strategie, formy, metody oraz techniki nauczania i uczenia się (rozdz. 12). W: Edukacja przyrodnicza wobec wyzwań współczesności, Potyrała K. i Walosik A. (red. nauk.), Kraków, ISBN: 978-83-62501-15-1, str. 193-208.
 • Stankiewicz A. 2011. Racjonalne i efektywne wykorzystanie podręczników oraz ich obudowy dydaktycznej (rozdz. 14). W: Edukacja przyrodnicza wobec wyzwań współczesności, Potyrała K. i Walosik A. (red. nauk.), Kraków, ISBN: 978-83-62501-15-1, str. 223-247.
 • Stankiewicz A., Zagulski G. 2011. Motywacja i postawy uczniów szkół ponadgimnazjalnych wobec uczenia się biologii człowieka. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia I. 86: 135-144.
 • Stankiewicz A. 2010. Efekty edukacji środowiskowej w deklarowanych działaniach studentów. W: L. Tuszyńska (red.) Edukacja środowiskowa w społeczeństwie wiedzy wydział Biologii UW, Warszawa: 56-76.
 • Walosik A., Stankiewicz A. 2009. Słownik terminów z ewolucjonizmu. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 1: 36-47.
 • Stankiewicz A. 2009. Podręcznik biologii w opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W: J. Rodzoś i P. Wojtanowicz (red.) W poszukiwaniu nowoczesnej koncepcji podręcznika szkolnego. Wyd. Lubelski Oddział PTG, Pracownia Dydaktyki Geografii , Instytut Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie, Lublin: 237-247.
 • Stankiewicz A. 2009. Wymagania ogólne i szczegółowe z biologii w świetle założeń reformy. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 4: 60-67.
 • Stankiewicz A. 2008. Środowiskowe działania lokalne na południowo -wschodnim Podlasiu. W: E. Rydz i A. Kowalak (red.). Świadomość ekologiczna a rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej. Wyd. Nauk. Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk: 78-86.
 • Stankiewicz A. 2008. Formy edukacji przyrodniczej. W: A. Górniak i B. Poskrobko (red.). Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w systemie ochrony przyrody i edukacji środowiskowej. Wyd. Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok: 103-109.
 • Stankiewicz A. 2008. Czynniki warunkujące efektywność nauczania biologii. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa nr 1-2: 109-117.
 • Stankiewicz A., Zagulski G. 2007. Motywacja ucznia do uczenia się zagadnień biologii człowieka uczniów gimnazjum. W: T. Janicka-Panek i A. Dąbrowska (red.). Uczeń i nauczyciel w procesie uczenia się przyrody, biologii i ekologii. Materiały XV (Jubileuszowej) Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dydaktyków Biologii Szkół Wyższych. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach, Sierniewice: 170-185.
 • Stankiewicz A. 2007. Ocena przydatności wybranych opracowań dydaktycznych wykorzystywanych przez nauczycieli. W: R. M. Suski i in. (red.) Dydaktyka biologii wobec wyzwań współczesności. Wyd. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego , Gdańsk: 145-155
 • Stankiewicz A. 2007. Przykłady działań w zakresie edukacji środowiskowo-regionalnej wschodniego Podlasia. Problemy Ekologii 11(6): 300-301.
 • Stankiewicz A., Bebel D. 2007. Podręczniki biologii w podnoszeniu jakości uczenia się i sprawdzania osišgnięć uczniów- szkół ponadgimnazjalnych. W: M. Pedryc-Wrona (red.) Nauka, technika, społeczeństwo - wyzwania i perspektywy w zakresie kształcenia przyrodniczego. Wyd. UMCS, Lublin: 127 -140.
 • Stankiewicz A. 2005. Realizacja założeń zrównoważonego rozwoju w deklaracjach studentów pedagogiki. W: Rydz E. i Kowalak A. (red.) Edukacja a zrównoważony rozwój w jednoczącej się Europie. Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk: 145-152.
 • Stankiewicz A. 2005. Koncepcja nauczania o zrównoważonym rozwoju w gimnazjum. W: Cichy D. (red.) Edukacja środowiskowa wzmocnieniem zrównoważonego rozwoju. Instytut Badań Edukacyjnych Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Warszawa: 79-88.
 • Stankiewicz A. 2004. Ujęcie zagadnień ekologia a zdrowie człowieka w programach nauczania biologii dla szkół ponadgimnazjalnych. W: Ciaciura M. (red.) Stan środowiska przyrodniczego podstawowym warunkiem zdrowotności społeczeństwa. Wyd. "OPTIMEX", Szczecin: 135-142.
 • Stankiewicz A. 2004. Współczesne zagrożenia życia w opinii i studentów. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2-3: 89-93.
 • Stankiewicz A. 2004. Podręcznik biologii w ocenie uczniów gimnazjum. W: Kowalski R. (red.) Efekty edukacji przyrodniczej, biologicznej i środowiskowej w zreformowanej szkole. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce: 187-197.
 • Hłuszyk H., Stankiewicz A. 2003. Polski nauczyciel w zintegrowanej Europie. W: Bebel D. (red.) Słupskie Prace Przyrodnicze. Biologia Eksperymentalna i Ochrona Środowiska 2: 31-40.
 • Stankiewicz A. 2003. Sposoby ujmowania zagadnień ekologicznych w podręcznikach biologii do gimnazjum. W: Bebel D. (red.) Słupskie Prace Przyrodnicze. Biologia Eksperymentalna i Ochrona Środowiska 2: 215-222.
 • Stankiewicz A. 2002. Zagadnienia ochrony środowiska w podręcznikach biologii dla gimnazjum. W: D. Cichy (red.) Edukacja środowiskowa - założenia i rzeczywistość po reformie szkolnej. Polska Akademia Nauk, Komitet Przy Prezydium PAN ’Człowiek i środowisko’, Zeszyty Naukowe 31: 171-178.
 • Stankiewicz A. 2002. Program edukacji środowiskowej na studiach licencjackich ’ochrona środowiska’ na Uniwersytecie w Białymstoku. W: D. Cichy (red.) Edukacja środowiskowa - programy, metody, efekty. Polska Akademia Nauk, Komitet Przy Prezydium PAN ’Człowiek i środowisko’, Zeszyty Naukowe 28: 105-109.
 • Hłuszyk H., Stankiewicz A. 2001. Wymagania z dydaktyki biologii stawiane studentom biologii - przyszłym nauczycielom. W: A. Sternicka (red.) Modernizacja programów dydaktyki biologii i ochrony środowiska oraz ich dydaktycznej obudowy. Materiały XI Krajowej Konferencji Dydaktyków Biologii, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 95-109.
 • Stankiewicz A. 2001. Samoocena opanowania umiejętności kluczowych przez nauczyciel i studentów biologii. W: D. Cichy (red.) Nauczyciel 2000 - plus. Modernizacja kształcenia nauczycieli przyrody, biologii i ochrony środowiska. Materiały z konferencji naukowej. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, 82-89.
 • Hłuszyk H., Stankiewicz A. 2000. Kształcenie dla ekorozwoju w świetle reformy systemu szkolnego. Nadzieje i niepokoje. W: Podstawy kształcenia dla zrównoważonego rozwoju. Polska Akademia Nauk, Komitet Przy Prezydium PAN „Człowiek i środowisko”. Zeszyty Naukowe 24: 103-114
 • Stankiewicz A. 2000. How much do students understand ecological problems described in biology textbooks? In: The Second International Scientific Conference "Envirnomental Education, Human Being in Environment". Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczcińskiego, Szczecin, 261-269.
 • Hłuszyk H., Stankiewicz A. 1999. Podstawy ekologii. W: A. Czubaj (red.) Biologia. Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne, Warszawa, 691-715.
 • Hłuszyk H., Stankiewicz A. 1999. Biologia. Encyklopedia Szkolna. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Stankiewicz A. 1999. Dydaktyczna transformacja treści ekologicznych w szkole podstawowej. W: W. Stawiński (red.) Problemy szczegółowej dydaktyki biologii w kształceniu nauczycieli biologii i badaniach naukowych. Materiały X Krajowej Konferencji Dydaktyków Biologii Szkól Wyższ. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Kraków, 119-125.
 • Stankiewicz A. 1999. Aspekty integracji i nauczania zintegrowanego. W: Reforma edukacji biologicznej i środowiskowej. VII Ogólnopolskie Seminarium Dydaktyki Biologii. Oficyna Wydawnicza "Turpress", Toruń, 93-101.
Show more publications pokaz wiecej

University of Bialystok
Faculty of Biology
Ciołkowskiego 1J Street
15-245 Białystok


Dean's Office (room 1010)
phone (085) 738 8383
mail: biologia.dziekanat@uwb.edu.pl


Dean's Office
phone (085) 738 8414 (pok. 1014)
phone (085) 738 8415 (pok. 1012)
phone (085) 738 8416 (pok. 1015)

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona