logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Zasady rozwiązywania konfliktów oraz reagowania na przypadki zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa, a także wszelkie formy dyskryminacji i przemocy wobec członków kadry prowadzącej kształcenie, studentów i pracowników prowadzących obsługę administracyjną procesu kształcenia na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku

 1. Każdy pracownik i student Wydziału zobowiązany jest do powstrzymywania się od działań lub zachowań noszących znamiona dyskryminacji lub działań niepożądanych oraz do przeciwdziałania ich stosowaniu przez inne osoby.
 2. Student w sytuacji zaistnienia konfliktu: z innym studentem, z pracownikiem badawczo-dydaktycznym (dydaktycznym), pracownikiem prowadzącym obsługę administracyjną procesu kształcenia, jak również w przypadku spotkania się z przejawami dyskryminacji, przemocy i innych sytuacji konfliktowych, osobiście lub za pośrednictwem Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Biologii informuje opiekuna roku. Opiekun roku podejmuje próbę rozwiązania sytuacji konfliktowej.
  W przypadku, gdy takie działania nie są wystarczające opiekun roku powiadamia o zaistniałej sytuacji Prodziekana ds. studenckich. Prodziekan podejmuje działania mające na celu rozwiązanie konfliktu.
 3. Student w sytuacji zaistnienia konfliktu z opiekunem roku informuje o tym Prodziekana ds. studenckich. Prodziekan podejmuje działania mające na celu rozwiązanie konfliktu.
 4. Student może poinformować o sytuacjach konfliktowych, dyskryminacji i przemocy oraz zagrożeniu lub naruszeniu zasad bezpieczeństwa na Wydziale Biologii w ankiecie dotyczącej oceny osób prowadzących zajęcia dydaktyczne, a także w ankiecie ewaluacyjnej. Procedurę rozwiązywania sytuacji konfliktowych sygnalizowanych  w ankietach uruchamia Prodziekan ds. studenckich.      
 5. W przypadku, kiedy nie nastąpi rozwiązanie konfliktu Prodziekan ds. studenckich informuje o tym Dziekana Wydziału i Prorektora ds. studenckich.
 6. Student może skorzystać z indywidualnych, bezpłatnych konsultacji z psychologiem oraz wzięcia udziału w szkoleniach organizowanych przez Akademicką Poradnię Psychologiczną.
 7. Pracownik badawczo - dydaktyczny (dydaktyczny) w sytuacji zaistnienia konfliktu ze studentem informuje Prodziekana ds. studenckich. Prodziekan podejmuje działania mające na celu rozwiązanie konfliktu.
 8. Pracownik badawczo - dydaktyczny (dydaktyczny) w sytuacji zaistnienia konfliktu
  z innym pracownikiem, jak również w przypadku spotkania się z przejawami dyskryminacji, przemocy i innych sytuacji konfliktowych, informuje bezpośredniego przełożonego – Kierownika Katedry. Kierownik podejmuje działania mające na celu rozwiązanie problemu. W przypadku konfliktu z bezpośrednim przełożonym działania mające na celu rozwiązanie problemu podejmuje Dziekan.
 9. Pracownik administracyjny w sytuacji zaistnienia konfliktu z innym pracownikiem, studentem, jak również w przypadku spotkania się z przejawami dyskryminacji, przemocy i innych sytuacji konfliktowych, informuje bezpośredniego przełożonego, który podejmuje działania mające na celu rozwiązanie problemu. W przypadku konfliktu z bezpośrednim przełożonym działania mające na celu rozwiązanie problemu podejmuje Dziekan.
 10. Pracownicy Wydziału Biologii UwB powinni reagować na przejawy przemocy, agresji, dyskryminacji. Ponadto powinni zgłaszać Dziekanowi zauważone, niepokojące zachowania zagrażające lub naruszające bezpieczeństwo, zdrowie lub życie zarówno studentów, jak i pracowników.
 11. Na Wydziale Biologii stosowane są następujące sposoby rozwiązywania konfliktów: przeprowadzenie indywidualnej rozmowy  z  zainteresowanymi  stronami, przeprowadzenie mediacji pomiędzy stronami sporu, przeprowadzenie rozmowy  ze studentami całej grupy studenckiej, której dotyczy przedmiotowy konflikt (ze wszystkimi pracownikami), jeśli jest to wskazane ze względu na przedmiot sporu.
 12. W celu zapobiegania przejawom dyskryminacji w Uniwersytecie w Białymstoku powołano Pełnomocnika ds. opracowywania procedur przeciwdziałania dyskryminacji.
 13. W Uniwersytecie w Białymstoku działają rzecznicy dyscyplinarni powołani przez Rektora: Rzecznik Dyscyplinarny UwB ds. Nauczycieli Akademickich oraz Rzecznik Dyscyplinarny UwB ds. Studentów i Doktorantów
 14. W celu realizacji polityki bezpieczeństwa przez Wydział organizowane są szkolenia BHP dla studentów. Szkolenia BHP dla pracowników organizowane są przez Zespół ds. BHP i PPOŻ UwB.

Przydatne akty prawne:

 1. Regulamin Studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Uchwały nr 2527 Senatu UwB w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019; Uchwała nr 2653 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie studiów Uniwersytetu w Białymstoku.)
 2. Regulamin pracy Uniwersytetu w Białymstoku, Załącznik do Zarządzenia nr 2 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 stycznia 2020 r.
 3. Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie wewnętrznej polityki antymobbingowej.

 

 

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona