logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wyznaczenie promotora / promotorów rozprawy doktorskiej (Zarządzenie Rektora UwB nr 32 z 2019 r., Załącznik nr 6) wraz z załącznikami:

  1. odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
  2. propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem dziedziny nauki albo dyscypliny naukowej (Zarządzenie Rektora UwB nr 32 z 2019 r., Załącznik nr 2), w zakresie której ma być wszczęte postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora;
  3. propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora lub promotorów wraz z opinią kandydata na promotora, a w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 11 propozycję osób do pełnienia funkcji promotorów;

§ 2 ust. 11: Stopień doktora może być nadany w dyscyplinie również wspólnie przez uczelnie, instytuty PAN, instytuty badawcze lub instytuty międzynarodowe w dyscyplinie, w której każde posiada kategorię naukową A+, A lub B+, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie dyscypliny, w której nadawany jest stopień. Zasady współpracy określa umowa zawarta w formie pisemnej, która w szczególności wskazuje podmiot odpowiedzialny za wprowadzanie danych do systemu POL-on.

  1. informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora (Zarządzenie Rektora UwB nr 32 z 2019 r., Załącznik nr 4);
  2. dane wnioskodawcy (Zarządzenie Rektora UwB nr 32 z 2019 r., Załącznik nr 5);
  3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Zarządzenie Rektora UwB nr 32 z 2019 r., Załącznik nr 7);
  4. oświadczenie o bezstronności kandydata na promotora/promotora pomocniczego, o którym mowa w § 13 ust. 4 Uchwały nr 2538 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku;

§ 13 ust. 4: Promotorem i promotorem pomocniczym nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności, a w szczególności, która w stosunku do osoby ubiegającej się o stopień doktora jest małżonkiem oraz osobą, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, pozostaje w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa do drugiego stopnia albo w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  1. ewentualnie wniosek o wyrażenie zgody na przygotowanie rozprawy doktorskiej w języku obcym;
  2. oświadczenie kandydata na promotora o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie, w której ma być nadany stopień doktora i osiągnięciach w zakresie zagadnień, których dotyczy rozprawa doktorska.

Dokumentacja powinna być uzupełniona o dokumenty wymienione w Tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora po 1 października 2019 r.

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wraz z załącznikami doktorant składa w postaci papierowej i na nośniku elektronicznym do rektora za pośrednictwem prorektora właściwego do spraw nauki.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona