logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (Zarządzenie Rektora UwB nr 32 z 2019 r., Załącznik nr 1) wnioskodawca załącza:

1) oświadczenie, w którym doktorant wskazuje dyscyplinę, w której ubiega się o nadanie stopnia doktora (Zarządzenie Rektora UwB nr 32 z 2019 r., Załącznik nr 2);

2) rozprawę doktorską wraz z pozytywną opinią promotora (Zarządzenie Rektora UwB nr 32 z 2019 r., Załącznik nr 3);

3) zaświadczenie ze szkoły doktorskiej (w przypadku jej ukończenia) o uzyskaniu efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;

4) życiorys;

5) wykaz dorobku naukowego;

6) egzemplarz publikacji:

a) 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, lub

b) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy albo rozdział w takiej monografii

7) odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

8) informację o przebiegu przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, jeżeli doktorant ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora (Zarządzenie Rektora UwB nr 32 z 2019 r., Załącznik nr 4),

9) dane wnioskodawcy (Zarządzenie Rektora UwB nr 32 z 2019 r., Załącznik nr 5);

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Zarządzenie Rektora UwB nr 32 z 2019 r., Załącznik nr 7).

W przypadku publikacji wieloautorskich kandydat załącza do wniosku oświadczenia swoje oraz pozostałych współautorów, określające indywidualny wkład doktoranta w powstawanie publikacji, czyli określenie udziału w przygotowaniu koncepcji, metodyki, wykonaniu badań, interpretacji wyników itp., z określeniem procentowego udziału każdego autora w ich powstanie (merytoryczny i procentowy). Doktorant jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku braku możliwości złożenia wymaganego oświadczenie współautora. Doktorant jest zobowiązany do złożenia swojego oświadczenia z wyjaśnieniem przyczyn niezłożenia oświadczenia przez współautora.

Wniosek o przeprowadzenie postępowania wraz z załącznikami, doktorant składa w postaci papierowej i na nośniku elektronicznym do rektora za pośrednictwem prorektora właściwego do spraw nauki.

1. Doktorant składa rozprawę doktorską w 5 egzemplarzach (w tym jeden wydrukowany dwustronnie w miękkiej oprawie) wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów i kopią rozprawy doktorskiej zapisaną na informatycznym nośniku danych do prorektora właściwego do spraw nauki.

2. Do rozprawy doktorskiej dołącza się streszczenie w języku angielskim, a do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim. W przypadku, gdy rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną, dołącza się opis w językach polskim i angielskim.

3. Rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie albo dyscyplinach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.

4. Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej albo oryginalne dokonanie artystyczne.

5. Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa lub artystyczna, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej.

 

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona