logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Postępowanie w przewodach doktorskich wszczętych przed 30 kwietnia 2019 r. jest prowadzone zgodnie z art. 179 ustawy wprowadzającej, na podstawie dotychczasowych przepisów, tj. ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

 

  • po przygotowaniu rozprawy doktorskiej doktorant przedkłada ukończoną rozprawę doktorską promotorowi lub promotorom wraz z oświadczeniem (Zarządzenie Rektora UwB nr 13 z 2019 r., Załącznik nr 1);
  • obowiązkiem promotora jest sprawdzenie pracy w systemie antyplagiatowym i wydanie opinii na temat przedłożonej rozprawy.

 

Promotor przedkłada rozprawę doktorską wraz z opinią dotyczącą rozprawy doktorskiej oraz raport z systemu antyplagiatowego do przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne.

 

1. Doktorant składa promotorowi rozprawę doktorską w 5 egzemplarzach (w tym jeden wydrukowany dwustronnie w miękkiej oprawie).

2. Do rozprawy doktorskiej dołącza się streszczenie w języku angielskim, a do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim. W przypadku, gdy rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną, dołącza się opis w językach polskim i angielskim.

3. Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki.

 

  • Rada Dyscypliny Nauki Biologiczne wyznacza co najmniej dwóch recenzentów.
  • Egzaminy doktorskie są przeprowadzane w zakresie: 1) dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej; 2) dyscypliny dodatkowej; 3) obcego języka nowożytnego, w przypadku gdy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nie posiada certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona