logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym, przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (Zarządzenie Rektora UwB nr 32 z 2019 r., Załącznik nr 1), składa wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów (Zarządzenie Rektora UwB nr 32 z 2019 r., Załącznik nr 6). Do wniosku dołącza:

1) odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

2) propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem dziedziny nauki albo dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być wszczęte postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora (Zarządzenie Rektora UwB nr 32 z 2019 r., Załącznik nr 2),

3) propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora lub promotorów wraz z opinią (Zarządzenie Rektora UwB nr 32 z 2019 r., Załącznik nr 3) kandydata na promotora, a w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 11 propozycję osób do pełnienia funkcji promotorów,

§ 2 ust. 11: Stopień doktora może być nadany w dyscyplinie również wspólnie przez uczelnie, instytuty PAN, instytuty badawcze lub instytuty międzynarodowe w dyscyplinie, w której każde posiada kategorię naukową A+, A lub B+, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie dyscypliny, w której nadawany jest stopień. Zasady współpracy określa umowa zawarta w formie pisemnej, która w szczególności wskazuje podmiot odpowiedzialny za wprowadzanie danych do systemu POL-on.

4) informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora (Zarządzenie Rektora UwB nr 32 z 2019 r., Załącznik nr 4),

5) dane wnioskodawcy (Zarządzenie Rektora UwB nr 32 z 2019 r., Załącznik nr 5),

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Zarządzenie Rektora UwB nr 32 z 2019 r., Załącznik nr 7).

Wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów oraz oświadczenie o bezstronności promotora/promotorów wraz z załącznikami wymienionymi powyżej, kandydat składa w postaci papierowej i na nośniku elektronicznym do rektora, za pośrednictwem prorektora właściwego do spraw nauki. Prorektor sprawdza kompletność wniosku i przekazuje rektorowi celem dalszego procedowania.

Promotorem i promotorem pomocniczym nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności, a w szczególności, która w stosunku do osoby ubiegającej się o stopień doktora jest małżonkiem oraz osobą, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, pozostaje w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa do drugiego stopnia albo w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Doktorant, do wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów, może załączyć wniosek o wyrażenie zgody na przygotowanie rozprawy doktorskiej w języku obcym.

1. Doktorant składa rozprawę doktorską w 5 egzemplarzach (w tym jeden wydrukowany dwustronnie w miękkiej oprawie) wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów i kopią rozprawy doktorskiej zapisaną na informatycznym nośniku danych do prorektora właściwego do spraw nauki.

2. Do rozprawy doktorskiej dołącza się streszczenie w języku angielskim, a do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim. W przypadku, gdy rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną, dołącza się opis w językach polskim i angielskim.

3. Rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie albo dyscyplinach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.

4. Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej albo oryginalne dokonanie artystyczne.

5. Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa lub artystyczna, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej.

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona