logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Zgodnie z punktem 4.3.2 Regulaminu Olimpiady Wiedzy Biologicznej Komitet Główny ustala listę 30 osób, które uzyskały najwyższą sumę ocen z I i II etapu OWB.
Ze względu na uzyskanie przez kilka osób jednakowej liczby punktów, niemożliwe było ustalenie dokładnie 30 osób kwalifikujących się do III etapu OWB,
KG OWB podjął decyzję o zakwalifikowaniu do III etapu wszystkich osób, które uzyskały co najmniej 47,5 punktu.
Szczegółowe informacje o liczbie uzyskanych punktów uczestnicy olimpiady  mogą znaleźć na platformie, na której pisali test.


Lista osób zakwalifikowanych do III etapu OWB


Protokół z finału Olimpiady Wiedzy Biologicznej

Serdecznie gratulujemy laureatom i finalistom VIII Olimpiady Wiedzy Biologicznej.
Komitet OWB

 

 

Celem Olimpiady Wiedzy Biologicznej jest rozwijanie zainteresowań biologicznych, uzdolnień badawczych i kreatywności uczniów. Olimpiada ma za zadanie popularyzowanie nauk biologicznych oraz wspieranie uczniów uzdolnionych.

Uczestnikami Olimpiady mogą być uczniowie liceów ogólnokształcących i techników, którzy samodzielnie wykonają pracę badawczą, są zainteresowani biologią, opanują wiedzę biologiczną co najmniej w zakresie obowiązującej podstawy programowej z biologii na poziomie rozszerzonym.
W założeniach Olimpiada Wiedzy Biologicznej służy rozwijaniu oraz wzmocnieniu współpracy między uczniami, nauczycielami liceów ogólnokształcących, techników a naukowcami i uczelnią wyższą.

  • REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY BIOLOGICZNEJ [PDF]
  • Harmonogram Olimpiady Wiedzy Biologicznej w roku szkolnym 2021/2022 [PDF]
  • Załącznik 1. Zgłoszenie udziału w Olimpiadzie Wiedzy Biologicznej [DOC]
  • Załącznik 2. Tematy prac teoretycznych [PDF]
  • Załącznik 3. Schemat pracy i wymagania edytorskie [PDF
  • Załącznik 4. Oświadczenie o oryginalności pracy [DOC]
  • Załącznik 5. Kryteria oceny prac Olimpiady Wiedzy Biologicznej (etap szkolny) [DOC]
  • Załącznik 6. Protokół zawodów szkolnych Olimpiady Wiedzy Biologicznej [DOC]

 

Zgodnie z Uchwałą nr 2680 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2020 r., laureaci i finaliści OWB zostali zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego, uzyskując maksymalną liczbę punktów na kierunki studiów: biologia, mikrobiologia, ekobiznes.​

 

 

Olimpiada Wiedzy Biologicznej została objęta honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu w Białymstoku, Dziekana Wydziału Biologii UwB oraz Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, Podlaskiego Kuratora Oświaty, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

                     

Sponsorzy:

 

 

 

 

Siedziba:

Wydział Biologii
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Ciołkowskiego 1J
15-245 Białystok
tel. (085) 738 80 30, (085) 738 84 34

e-mail: owb@uwb.edu.pl

Komitet Główny:
Przewodniczący: dr hab. Andrzej Gębczyński
Wiceprzewodniczący: dr Bożena Kozłowska–Szerenos
Sekretarz: dr Alina Stankiewicz
Członkowie: prof. dr hab. Emilia Brzosko
dr hab. Adam Tylicki, prof. UwB
dr hab. Agata Banaszek
dr hab. Tomasz Hauschild, prof. UwB
dr hab. Aneta Książek
dr hab. Piotr Zieliński, prof. UwB
dr Agata Kostro-Ambroziak
dr Anna Pietryczuk
dr Julita Sadowska
dr Aneta Adamczuk
dr Aleksandra Staszak
dr Agnieszka Bona
mgr Monika Zambrzycka
mgr Justyna Burzyńska

 

Przedstawiciel nauczycieli biologii szkół ponadpodstawowych: mgr Bożena Karpowicz

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona