logo_smalluwb_img_mobileszukaj

LOKALNA KOMISJA ETYCZNA DS. DOŚWIADCZEŃ NA ZWIERZĘTACH W OLSZTYNIE

przyjmuje wnioski  z obszaru województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego

Spotkania Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Olsztynie odbywają się w każdą ostatnią środę miesiąca. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalna jest zmiana terminu.

Terminarz posiedzeń jest dostępny na stronie UmB (link).

 

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ U SEKRETARZA KOMISJI najpóźniej 14 dni przed terminem posiedzenia:

 

Anna Piękos

Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

UW-M w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 13 pokój 4
10-718 OLSZTYN

e-mail: lke@uwm.edu.pl

Instrukcja składania wniosku o wydanie zgody na przeprowadzenie doświadczenia :

1. Wniosek wypełniamy w formacie Word, czcionką Times New Roman, wielkość czcionki - 12, odstęp między wierszami - półtora;

2. Wniosek powinien być napisany językiem zrozumiałym dla wszystkich członków Lokalnej Komisji Etycznej;

3. Wniosek składamy do lokalnej komisji etycznej w  jednym egzemplarzu w formie papierowej (druk dwustronny) oraz w formie elektronicznej (lke@uwm.edu.plnajpóźniej na 14 dni przed terminem posiedzenia komisji. Po zatwierdzeniu ostatecznej wersji wniosku należy dostarczyć do sekretariatu komisji 3 egzemplarze wniosku w formie papierowej (lub 2 egzemplarze, jeśli ostateczna wersja wniosku jest identyczna z pierwotnie złożoną.

4. Do wniosków nie należy dołączać kserokopii wyznaczeń.

5. Punkt 8 wniosku - Opis uwzględnienia w doświadczeniu zasad zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia (3R), powinien być szczegółowo uzasadniony i dostosowany indywidualnie do każdego wniosku zgodnie ze szczegółową instrukcją jego wypełniania.

6. Wnioski napisane niestarannie, trudne do zrozumienia ze względu na dużą ilość błędów stylistycznych, gramatycznych czy ortograficznych nie będą rozpatrywane.

7. W przypadku powtarzających się takich samych czynności w kolejnych procedurach, nie należy opisywać kolejny raz tych czynności, tylko zaznaczyć, że są one opisane w poprzedniej procedurze (wymieniając numer procedury i czynności).

Zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub dydaktycznych (DZ.U 2015 poz. 266)  Art. 48 pkt. 2 komisja podejmuje uchwałę o udzieleniu zgody lub odmowie udzielenia zgody na przeprowadzenie doświadczenia w terminie 40 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

 

W przypadku wniosków o wydanie zgody na: 

- wykorzystanie dodatkowych zwierząt w procedurach
- włączenie dodatkowych osób przeprowadzających doświadczenia lub uczestniczących w doświadczeniach
- wprowadzenie nowych lub zmodyfikowanych pojedynczych czynności lub całych procedur

należy dołączyć kopię uchwały wyrażającą zgodę na przeprowadzenie zasadniczych doświadczeń.

 

Przydatne informacje:

KRAJOWA KOMISJA ETYCZNA (link)

REJESTRY  (link)

SZKOLENIA i KURSY (link)

 

WNIOSEK UZUPEŁNIAJĄCY

należy złożyć wraz z odpowiednim załącznikiem (A, B, C lub D)

 

WZÓR WNIOSKU UZUPEŁNIAJĄCEGO

ZAŁĄCZNIK A - wniosek o wydanie zgody na wykorzystanie dodatkowych zwierząt w procedurach wskazanych we wniosku

ZAŁĄCZNIK B - wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie do wniosku nowych lub zmodyfikowanych pojedynczych czynności lub całych procedur.

ZAŁĄCZNIK C - wniosek o wydanie zgody na zmianę / dodanie   miejsca przeprowadzenia doświadczenia.

ZAŁĄCZNIK D - wniosek o wydanie zgody na włączenie dodatkowych osób do udziału w doświadczeniu

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona