logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Laboratorium Mikrobiologii Stosowanej jest dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i szkolnictwa Wyższego w ramach programu Specjalistyczne Urządzenie Badawcze (SPUB)

Laboratorium Mikrobiologii Stosowanej rozwija się zarówno pod względem wyposażenia jak i dostosowania do aktualnych procedur laboratoryjnych. W 2017 r. Laboratorium uzyskało status Zakładu Inżynierii Genetycznej, nadany przez Ministra Środowiska. Pozwoliło to rozszerzyć zakres prowadzonych badań o mikroorganizmy genetycznie modyfikowane. Badania w Laboratorium ukierunkowane są na nowoczesne technologie materiałowe oraz środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo. Głównym nurtem badań w ostatnich latach jest owadobójczość Bacillus thuringiensis, badania chitynaz syntetyzowanych przez Bacillus cereus sensu lato, badania jakości żywności, badania mikroorganizmów patogennych.

Kierownik:  prof. dr hab. Izabela Święcicka (izabelas@uwb.edu.pl, tel. (857 388 410)

Osoby dedykowane do pracy w Laboratorium:
mgr Monika Zambrzycka - proteomika (m.zambrzycka@uwb.edu.pl, tel. (857 388 409)
mgr Grzegorz Zambrowski - genomika (g.zambrowski@uwb.edu.pl, tel. (857 388 409)
- dr Justyna Drewnowska - sekwencjonowanie następnej generacji (j.drewnowska@uwb.edu.pl, tel. (857 388 407)

 

Infrastruktura badawcza


Aparatura do analiz genomu:

 • stacja izolacji kwasów nukleinowych i białek Qiagen
 • zestaw elektroforezy kapilarnej do rozdziału kwasów nukleinowych Qiagen
 • system do analizy rozdziałów elektroforetycznych fragmentów DNA i plazmidów
 • sekwenator 8-kapilarny Applied Biosystem
 • zestaw aparatury do sekwencjonowania genomowego PGM Applied Biosystem
 • sekwenator wieloskalowy MiniON Oxford Nanopore Technologies
 • aparat do elektroforezy DNA w zmiennym pulsowo polu elektrycznym
 • stacja Bio-Rad do analiz rozdziałów DNA w żelu agarozowym
 • elektroporator
 • analizator kwasów nukleinowych i białek 2200 Tape Station Agilent Technologies

     

   

Aparatura do analiz transkryptomu:

 • spektrofluorymetr Qubit Invitrogen
 • PCR Step One Plus RT PCR Applied Biosystem

  

Aparatura do analiz proteomu:

 • chromatograf cieczowy z detektorem UV-VIS i fluorescencyjnym
 • spektrofluorymetr do pomiarów chemiluminescencji Hitachi F-7000
 • aparatura do elektroforezy 2D Pharmacia
 • aparat do wycinania plamek białkowych z żeli i membran SpotCutter Bio-Rad
 • system wielu aparatów do analizy rozdziałów elektroforetycznych białek w żelu poliakrylamidowym
 • system do rejestracji wyników rozdziałów białek Bio-Rad barwionych różnorodnymi metodami, w tym fluorochromami

    

Mikroskopia:

 • wielofunkcyjny mikroskop świetlny Olympus BX61
 • mikroskop odwrócony Zeiss AX10

  

 

Badania


Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii, w obrębie której znajduje się Laboratorium Mikrobiologii Stosowanej prowadzi badania naukowe w następujących dziedzinach:

Mikrobiologia 

* Izolacja i właściwości entomopatogenne środowiskowych szczepów Bacillus thuringiensis.
* Toksyczność Bacillus cereus z produktów spożywczych.
* Mechanizmy sporulacji i kiełkowania bakterii z grupy Bacillus cereus.
* Bioróżnorodność i taksonomia oraz fenotypowa i genotypowa charakterystyka populacji gronkowców dziko żyjących drobnych ssaków.
* Bioremediacja środowisk skażonych

Cytobiochemia

* Mechanizmy funkcjonowania i regulacji kluczowych enzymów izolowanych z tkanek zwierzęcych.
* Zmiany metaboliczne w procesach degeneracji a apoptoza komórek eukariotycznych.
* Modyfikacja aktywności enzymów in vivo. 

Biofizyka

* Mechanizm działania nowych przeciwutleniaczy i związków antybakteryjnych wyizolowanych z roślin występujących w Polsce i Azji Środkowej. 
* Aktywność biologiczna kompleksów nanocząsteczek złota z taninami w układach komórkowych pod kątem ich potencjalnego zastosowania w medycynie. 
* Fizykochemiczna charakterystyka oddziaływania wybranych polifenoli z białkami i lipidami oraz ich aktywność antynowotworowa.
* Strukturalno – funkcjonalna analiza roślinnych seskwiterpenów w aspekcie ich jonoforowych właściwości. 
 

Granty i zadania badawcze NCN


Model mechanizmu nabywania oporności na polieny u Malassezia
Kierownik: dr Urszula Czyżewska
Termin realizacji: 2020-2023


Zmiany w proteomie nasion podczas kiełkowania w odpowiedzi na zanieczyszczenia jonami ołowiu
Kierownik: Aleksandra M. Staszak
Termin realizacji: 2018-2019


Różnice w enzymatycznym systemie chitynolitycznym szczepów Bacillus cereus sensu lato jako konsekwencja adaptacji do ekologicznie odrębnych środowisk
Kierownik: dr Justyna Drewnowska
Termin realizacji: 2017-2020


Dynamika pangenomu i proteomu wybranych przedstawicieli Bacillus cereus sensu lato ze środowiska pierwotnego i zmienionego antropogenicznie 
Kierownik: prof. dr hab. Izabela Święcicka
Czas realizacji: 2016-2019


Stres oksydacyjny podczas termogenezy u myszy laboratoryjnych o genetycznie zróżnicowanym poziomie metabolizmu maksymalnego i podstawowego: rola białka UCP1
Kierownik: dr Paweł Brzę
Czas realizacji: 2015-2020


Polimorfizm genetyczny środowiskowych izolatów Bacillus cereus Bacillus thuringiensis syntetyzujących melaninę
Kierownik: mgr Justyna Drewnowska
Czas realizacji: 2014-2016


Charakterystyka profili białkowych Malassezia pachydermatis w aspekcie diagnostyki z wykorzystaniem elektroforezy dwukierunkowej
Kierownik: mgr Urszula Czyżewska
Czas realizacji: 2014-2017


Bacillus cereus sensu lato - sześć odrębnych czy jeden polimorficzny gatunek bakterii?
Kierownik: dr Marek Bartoszewicz
Czas realizacji: 2012-2016


Wybrane plazmidy entomopatogennego szczepu Bacillus thuringiensis IS5056 – stworzenie podstaw pod produkcję bioinsektycydów
Kierownik projektu: dr hab. Izabela Święcicka
Czas realizacji: 2011-2014


Struktura genetyczna oraz transfer genów w wybranych populacjach Bacillus cereus sensu lato z północno-wschodniej Polski
Kierownik projektu: dr hab. Izabela Święcicka
Czas realizacji: 2011-2014

 

Oferta badawcza 

 

 • sekwencjonowanie DNA metodą Sangera
 • sekwencjonowanie genomów bakteryjnych metodą NGS 
 • profil genetyczny bakterii metodą elektroforezy w zmiennym pulsowo polu elektrycznym (PFGE)
 • jedno- i dwukierunkowa elektroforeza białek
Współpraca w kraju i zagranicą


* Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
* Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
* Politechnika Białostocka
* Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach
* Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
* University of Guanajuato, Meksyk
* Al-Farabi University, Kazachstan
* Uniwersytet w Louvain, Belgia
* Université Libre de Bruxelles, Belgia
* Yanka Kupala State University of Grodno, Białoruś
* Instytut Chemii Organicznej, Akademia Nauk Republiki Uzbekistanu

Patenty i zgłoszenia patentowe


* P.401362 2012.10.26 BUP 09/2014. Sposób separacji chorobotwórczych bakterii Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus aureus oraz grzybów Candida albicans.

 

* P.433993p. Kompozycja do leczenia zgnilca ziołowego pszczół.

 

* P.42611: Steroidowa sól imidazoliowa, sposoby jej wytwarzania oraz jej zastosowania.

Publikacje:


Lista publikacji będąca wynikiem wykorzystania potencjału Laboratorium Mikrobiologii Stosowanej znajduje się na stronie Katedry Mikrobiologii i Biotechnologii

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona