logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Rada Dyscypliny Nauki Biologiczne przeprowadza postępowanie habilitacyjne w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

Zaleca się, by wnioskodawca przed złożeniem do Rady Doskonałości Naukowej wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego zapoznał się ze szczegółowym trybem postępowania w sprawie nadania tego stopnia, określonym przez senat na podstawie art. 221 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Składany wniosek powinien uwzględniać wymagania określone przez podmiot habilitujący.

1. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego składany do Uniwersytetu w Białymstoku za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej.

2. Wniosek sporządza się z uwzględnieniem następujących dokumentów według zaleceń określonych przez Radę Doskonałości Naukowej na jej stronie podmiotowej:

1) wniosek przewodni;

2) dane wnioskodawcy;

3) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora;

4) autoreferat przedstawiający opis kariery zawodowej oraz istotnej aktywności naukowej realizowanej w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej, w szczególności zagranicznej, wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi określone osiągnięcia, w szczególności dotyczących staży naukowych, grantów, publikacji powstałych w wyniku prowadzenia badań w więcej niż jednej jednostce naukowej (w języku polskim i języku angielskim);

5) wykaz osiągnięć naukowych, stanowiących znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny;

6) informacje o:

a) osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami, doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego wraz z wykazem przewodów doktorskich;

b) współpracy z instytucjami lub organizacjami będącymi zgodnie z postanowieniami ich statutów towarzystwami naukowymi albo działającymi w zakresie sztuki w kraju lub za granicą;

c) odbytych stażach w krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich;

d) działalności popularyzującej naukę lub sztukę;

e) informację o przebiegu postępowania habilitacyjnego lub przewodu habilitacyjnego, jeżeli ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

3. Do wniosku habilitant załącza w formie odrębnych załączników kopie publikacji.

4. W przypadku publikacji wieloautorskich, habilitant przedkłada oświadczenia wszystkich współautorów, określające indywidualny wkład habilitanta w powstawanie publikacji, czyli określenie udziału w przygotowaniu koncepcji, metodyki, wykonaniu badań, interpretacji wyników itp., z określeniem udziału każdego autora w ich powstanie (merytoryczny i procentowy). Habilitant jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.

5. Habilitant do wniosku może dołączyć żądanie podjęcia przez komisję habilitacyjną uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w głosowaniu tajnym.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona