logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Konkurs w ramach dodatkowej puli miejsc w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w dyscyplinie: nauki biologiczne jest związany z realizacją projektu badawczego: „Dr Forest: Różnorodność biologiczna lasów a zdrowie i dobre samopoczucie społeczeństwa". Kierownik projektu: prof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz.

Szczegóły: https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/offer/SzD2019/programme/3-SzD-NSP-NBiol-Forest/?from=org-unit:17000000

 

Krótki opis projektu

Dr. FOREST - Różnorodność biologiczna lasów a zdrowie i dobre samopoczucie społeczeństwa

Ekosystemy leśne są istotnymi centrami różnorodności biologicznej i źródłem wielu usług ekosystemowych w zdominowanym przez człowieka krajobrazie Europy Środkowej. Lasy są również popularnym miejscem aktywności rekreacyjnej, zwłaszcza jeśli są położone w pobliżu miast. Jednak lasy, obok dostarczania korzyści, mogą też być źródłem zagrożeń i chorób, np. przenoszonych na człowieka przez kleszcze. Tak więc potrzebna jest ocena wpływu różnorodności biologicznej lasów na korzyści i zagrożenia zdrowotne, która przełoży się na takie zarządzanie lasami, które będzie sprzyjało zdrowiu społeczeństwa.

Wpływu różnorodności biologicznej lasów na zdrowie człowieka nie da się wyjaśnić na podstawie wyrywkowych badań luźno powiązanych z różnorodnością. Zadanie to może spełnić jedynie rygorystycznie zaprojektowany program badawczy zapewniający możliwość wyciągania ogólnych wniosków o korzyściach zdrowotnych płynących z ekosystemów.

Podstawowym pytaniem w tym zakresie jest "jak różnorodność biologiczna wpływa na zdrowie i samopoczucie ludzi oraz jakie działania są niezbędne aby wypromować korzystanie z różnorodnych środowisk w sposób zapewniający zdrowie i dobre samopoczucie". Dr Forest ma za zadanie zrozumienie mechanizmów wpływu i interakcji między leśną różnorodnością biologiczną a zdrowiem ludzi w celu przełożenia ich na konkretne wskazania dla ich zarządców.

Projekt jest oparty o istniejącą infrastrukturę badawczą, stworzoną w celu prowadzenia badań z zakresu funkcjonalnej różnorodności biologicznej. Są to założenia eksperymentalne pozwalające na ocenę wpływu składów gatunkowych i różnorodności gatunkowej drzewostanów na zdrowie ludzi. Badania terenowe będą prowadzone w Polsce, Niemczech i Belgii na kontrolowanych plantacjach eksperymentalnych i w dojrzałych lasach o tak dobranych powierzchniach badawczych, aby umożliwiały wyciąganie wiarygodnych wniosków.

Dr FOREST ma zweryfikować ogólną hipotezę twierdzącą, że różnorodność biologiczna lasów wspiera zdrowie fizyczne i psychiczne oraz poprawia samopoczucie ludzi. Nasz zespół będzie badać wpływ różnorodności gatunkowej drzewostanów na jakość i ilość niedrzewnych produktów istotnych dla zdrowia, koncentrując się na owocach leśnych, grzybach jadalnych oraz ziołach leczniczych. Postawiliśmy w związku z tym następujące hipotezy badawcze do zweryfikowania:

1) Bogactwo gatunkowe roślin leczniczych, dzięki wzrostowi różnorodności mikrosiedlisk związanych z różnymi gatunkami drzew, wzrasta wraz ze wzrostem różnorodności drzewostanu, ale ich ilość (pokrycie dna lasu) zmniejsza się w związku z narastaniem konkurencji ze strony innych gatunków.

2) Bogactwo gatunkowe i ilość grzybów mikoryzowych wzrastają wraz ze wzrostem różnorodności drzewostanów, dzięki większej liczbie potencjalnych partnerów symbiotycznych.

3) Zawartość aktywnych biologicznie substancji w roślinach runa jest wyższa w drzewostanach jednogatunkowych, gdyż stwarzają one bardziej stresogenne warunki (np. przez podwyższoną konkurencję o zasoby). 

Badania będą polegały na inwentaryzacji florystycznej roślin dna lasu i zbiorze roślin leczniczych do laboratoryjnych analiz chemicznych na zawartość substancji aktywnych, które będą badane pod kątem ich aktywności antyoksydacyjnej i przeciwzapalnej z użyciem granulocytów i makrofagów krwi ludzkiej. Różnorodność gatunkowa grzybów będzie określana zarówno metodami molekularnymi (próby gleby zostaną poddane sekwencjonowaniu nowej generacji) i tradycyjnie przez zbiór owocników pojawiających się na powierzchniach (przez dwa sezony badawcze, trzy razy w ciągu sezonu). Zostanie określona również zależność zachodząca między produkcją owoców leśnych i grzybów i ich wartością odżywczą, a składem gatunkowym drzewostanu.

 

Zadania doktoranta 

Doktorant będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie pomiarów terenowych i zebranie prób do badań laboratoryjnych (Polska, Niemcy, Belgia). Będzie prowadzić analizy laboratoryjne w laboratoriach Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (analizy TLC, HPLC-DAD-MS/MS zawartości substancji aktywnych oraz biologicznej aktywności substancji aktywnych obecnych w roślinach oraz określanie wartości odżywczej owoców leśnych i grzybów. Doktorant będzie prowadził również analizy statystyczne otrzymanych wyników oraz będzie pisał prace naukowe oparte o uzyskane wyniki badań (jako autor wiodący).

Warunki względem kandydata

 • magister nauk biologicznych, biotechnologicznych, farmacji i innych pokrewnych;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej (preferowane analizy biochemiczne), w tym obsługa urządzeń laboratoryjnych;
 • doświadczenie w pracy terenowej (preferowane doświadczenie w ekosystemach leśnych);
 • co najmniej podstawowa znajomość polskiej flory leśnej i/lub fungi;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym samodzielne podróżowanie i prowadzenie prac badawczych za granicą oraz pisanie prac naukowych;
 • wysoka mobilność (praca w Białowieży i Warszawie, badania terenowe w Polsce, Niemczech i Belgii) i sprawność fizyczna umożliwiająca pracę w warunkach terenowych;
 • preferowana znajomość gatunków leśnych roślin naczyniowych i/lub grzybów kapeluszowych.

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

 • rejestracja w IRK: od 6 do 19 lutego 2020
 • przyjmowanie dokumentów: od 6 do 19 lutego 2020, do godz. 14:00;
 • postępowanie rekrutacyjne: do 26 lutego 2020
 • ogłoszenie listy rankingowej:  do 4 marca 2020
 • ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: do 11 marca 2020

Opłata rekrutacyjna

150 zł

Forma postępowania kwalifikacyjnego

 • ocena kompletności i zgodności formalnej dokumentów,
 • ocena kwalifikacji i doświadczenia niezbędnego do udziału w projekcie na stanowisku doktoranta,
 • rozmowa kwalifikacyjna. 

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub angielski w zależności od preferencji kandydata. W przypadku wyboru języka polskiego, postępowanie kwalifikacyjne będzie zawierało część prowadzoną w języku angielskim.

Wymagane dokumenty

 1. podanie wygenerowane w IRK, które zawiera przedmiot wniosku, w tym wybraną dyscyplinę, w której kandydat planuje kształcenie, numer PESEL lub numer paszportu, obywatelstwo, dane kontaktowe (adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu), informację czy kandydat wyraża zgodę na doręczenie decyzji administracyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz podpis,
 2. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów;
 3. karta przebiegu studiów; życiorys zawierający informacje o zainteresowaniach naukowych i aktywności naukowej kandydata od dnia 1 października 2014 r. włącznie, z zastrzeżeniem § 18 ust. 7 uchwały nr 412 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do Szkół Doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 (Monitor UW poz. 116 ze zm.), w szczególności o publikacjach, pracach badawczych w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, udziale w projektach badawczych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach badawczych;
 4. kontakt do 1-2 pracowników naukowych, którzy mogą przedstawić referencje;
 5. dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie pozwalającym na kształcenie w Szkole Doktorskiej; 
 6. dokumenty lub oświadczenie na temat wymaganych doświadczeń, o których mowa w „Warunkach względem kandydata";
 7. oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej w przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem,
 8. 1 zdjęcie,
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego. 

Skany dokumentów, o których mowa w pkt 1-9, materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie własną aktywność naukową (np. co najmniej stronę tytułową potwierdzającą autorstwo publikacji) oraz zdjęcie kandydat umieszcza w systemie IRK do dnia 7 stycznia 2020 roku do godz. 23:59.

Oryginalne dokumenty z pkt 1, 2, 7, 9 składa w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych  do dnia 7 stycznia 2020 roku do godz. 14.00. 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona