logo_smalluwb_img_mobileszukaj

O katedrze:

Katedra Zoologii i Genetyki funkcjonuje od momentu powstania Wydziału Biologii na Uniwersytecie w Białymstoku, tj. od dnia 1 października 2019 roku. Są w niej kontynuowane i rozwijane  badania z wcześniejszych jednostek: Zakładu Zoologii Molekularnej, Zakładu Genetyki i Ewolucjonizmu oraz Pracowni Biologii Ewolucyjnej i Ekologii Owadów. KZiG posiada strukturę wewnętrzną, w ramach której istnieją: Zakład Biologii Molekularnej, PracowniaBiologii Ewolucyjnej i Ekologii Owadów oraz Pracownia Zoologii Molekularnej. Pracownicy Katedry Zoologii i Genetyki realizują ciekawą, aktualną i zróżnicowaną tematykę naukowo-badawczą (znajduje się ona w opisie poszczególnych struktur KZiG). Publikują oni liczne artykuły w prestiżowych czasopismach naukowych na arenie międzynarodowej oraz w czasopismach popularno-naukowych, są otwarci na współpracę z innymi naukowcami. Jest to możliwe dzięki pasji i zaangażowaniu w badania naukowe oraz posiadaniu nowoczesnej aparatury badawczej w funkcjonującym w ramach Katedry Laboratorium Biologii Molekularnej. Katedra Zoologii i Genetyki szeroko współpracuje z otoczeniem zewnętrznym i bierze aktywny udział w życiu lokalnej społeczności (współpraca z WWF Polska i innymi organizacjami NGOs, ekspertyzy dla instytucji związanych z ochroną przyrody, Policją i Prokuraturą, audycje radiowe i telewizyjne, książki dla dzieci, etc.). W KZiG prowadzone są także bardzo interesujące, cenione przez studentów i doktorantów zajęcia dydaktyczne oraz realizowane są prace dyplomowe, magisterskie i doktorskie z zastosowaniem aktualnych i nowoczesnych metod biologii XXI wieku. Dwoje z pracowników (dr Agata Kostro-Ambroziak i dr Krzysztof Deoniziak) sprawują opiekę nad sekcjami Koła Naukowego Biologów Wydziału Biologii UwB).

W Katedrze obecnie pracuje 10 pracowników badawczo-dydaktycznych, jeden adiunkt dydaktyczny, jedna osoba zatrudniona w ramach trzyletniego grantu Sonatina oraz dwoje pracowników inżynieryjno-technicznych.W Katedrze Zoologii i Genetyki ma swój gabinet również Profesor-Senior - Pan Profesor dr hab. Marek Gębczyński, dawny Kierownik Zakładu Zoologii Kręgowców, były  JM Rektor Uniwersytetu w Białymstoku. Inni emerytowani pracownicy KZiG to: prof. dr hab. Stanisław Fedyk, dr hab. Janusz Sawoniewicz, dr Zofia Gębczyńska oraz dr Jan Raczyński. W jednostkach wchodzących w skład KZiG pracowali wcześniej, lecz niestety nie ma ich już wśród nas: prof. dr hab. Wojciech Staręga oraz dr Włodzimierz Chętnicki (Profesor-Senior, wieloletni opiekun Koła Naukowego Biologów i zasłużony nauczyciel akademicki wielu pokoleń biologów na Naszej Uczelni).

Research interests:

Zakład Biologii Molekularnej

Tematyka badawcza:

 • Genetyka populacji, genetyka konserwatorska, filogeografia i filogeneza przedstawicieli rodzaju Betula.
 • Badania procesów ewolucyjnych kształtujących zmienność wewnątrzpopulacyjną oraz zróżnicowanie genetyczne u pospolitych oraz zagrożonych gatunków brzóz przy zastosowaniu markerów mikrosatelitarnych, AFLP, RFLP oraz sekwencji genowych
 • Filogenetyka dzikich parzystokopytnych w oparciu o analizy mitogenomów
 • Zmienność genetyczna populacji polskich motyli: dostojkieunomiiBoloriaeunomiamodraszkaorionaScolitantidesorion, modraszka alkonaPhengarisalcon
 • Molekularna identyfikacja pasożytów wewnętrznych u dzikich parzystokopytnych
 • Genetyczne uwarunkowania zmienności fenotypowej żaby moczarowej Rana arvalis w Polsce
 • Molekularna identyfikacja przynależności taksonomicznej osobników w populacjach żab zielonych kompleksu Pelophylaxesculentus
 • Różnorodność gatunkowa mykoplanktonu w różnych typach troficznych stratyfikowanych termicznie wód limnicznych (współpraca z Katedrą Ekologii Wód).

Pracownia Biologii Ewolucyjnej i Ekologii Owadów

Tematyka badawcza:

 • Zmienność ekologiczna i genetyczna zagrożonych gatunków motyli, w tym m.in. myrmekofilnych modraszków z rodzaju Phengaris (=Maculinea).
 • Różnorodność, preferencje siedliskowe, demografia populacji i dyspersja motyli dziennych w północno-wschodniej Polsce.
 • Parazytoidy motyli: specyficzność relacji z gospodarzami i koewolucja.
 • Taksonomia, filogeneza i ekologia pasożytniczych błonkówek z rodziny Ichneumonidae ze szczególnym uwzględnieniem podrodziny Tryphoninae.
 • Zmienność morfologiczna i genetyczna wybranych rodzajów z podrodziny Tryphoninae, Ichneumonidae i Cryptinae.
 • Komunikacja dźwiękowa zwierząt.
 • Ekologia i ewolucja na obszarach zurbanizowanych.
 • Mimikra morfologiczna, behawioralna, chemiczna i akustyczna u motyli z rodziny przeziernikowatych.
 • Etologia, taksonomia i filogeneza motyli z rodziny przeziernikowatych Azji Południowowschodniej.

Pracownia Zoologii Molekularnej

Tematyka badawcza:

 • Genetyka populacji, filogegrafia i genomika dużych drapieżników (niedźwiedź brunatny, ryś) -  współpraca z IBS PAN w Białowieży, WWF Polska  oraz innymi ośrodkami w Polsce i za granicą.
 • Genetyka populacji i filogeografia chomika europejskiego (współpraca z UaM w Poznaniu oraz różnymi ośrodkami za granica).
 • Genetyka populacji i filogeografia jelenia szlachetnego, łosia i sarny europejskiej oraz syberyjskiej.
 • Badania telemetryczne łosi w Polsce w celu poszerzenia wiedzy o biologii i ekologii tego gatunku (współpraca z IBS PAN w Białowieży)
 • Szacowanie liczebności oraz zagęszczeń jeleniowatych w dolinie Biebrzy
 • Analiza diety jeleniowatych w Polsce za pomocą metody DNA bracoding (współpraca z LECA w Grenoble, Francja).

Laboratorium Biologii Molekularnej to jednostka Katedry Zoologii i Genetyki dostępna wszystkim pracownikom i doktorantom Wydziału Biologii, prowadzącym badania z zakresu szeroko rozumianej biologii molekularnej: genetyki populacji, filogeografii, filogenetyki, ekologii ewolucyjnej i behawioralnej oraz taksonomii molekularnej. Laboratorium Biologii Molekularnej umożliwia przeprowadzenie analiz zmienności markerów molekularnych i sekwencjonowanie DNA w ramach projektów badawczych realizowanych przez pracowników i doktorantów Wydziału oraz we współpracy z różnymi jednostkami naukowymi, zarówno z kraju jak i zagranicy.

Historia:

Laboratorium Biologii Molekularnej zostało powołane przez Rektora Uniwersytetu w Białymstoku w 2010 roku jako jednostka ówczesnego Instytutu Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego. Działalność laboratorium rozpoczęła się dużo wcześniej, kiedy w latach 80. ubiegłego wieku prof. dr hab. Marek Gębczyński, ówczesny kierownik Zakładu Zoologii Kręgowców i Ewolucjonizmu Instytutu Biologii, rozpoczął badania zmienności genetycznej populacji drobnych ssaków i stworzył w ww. zakładzie, laboratorium elektroforezy białek. Pod opieką prof. Marka Gębczyńskiego powstało szereg prac magisterskich oraz dwie prace doktorskie z wykorzystaniem allozymów jako markerów do badań zmienności genetycznej populacji ssaków. W roku 2006 laboratorium wzbogaciło się o sekwenator DNA, termocyklery PCR i inny sprzęt laboratoryjny, co pozwoliło rozpocząć,a następnie rozwinąć badania zmienności DNA.

Oferta współpracy:

Wykonujemy analizy molekularne(sekwencjonowanie DNA i analizę zmienności różnych klas markerów molekularnych) w ramach współpracy naukowej i na zlecenie, na potrzeby innych jednostek badawczych w kraju, organizacji pozarządowych, policji, prokuratury itp.:

 • identyfikacja gatunków roślin i zwierząt na podstawie sekwencji DNA
 • genetyczna identyfikacja osobników (analizy mikrosatelitarnego DNA)
 • genetyczna identyfikacja płci osobnika (dotyczy ssaków)
 • określenie pokrewieństwa genetycznego między osobnikami
 • analiza genetycznych systemów kojarzeń i struktury socjalnej populacji
 • zróżnicowanie genetyczne między populacjami, określanie poziomu przepływu genów i identyfikacja migrantów
 • identyfikacja linii ewolucyjnych DNA w obrębie taksonów
 • wykrywanie mieszańców międzygatunkowych i wyznaczanie poziomu introgresji genów
Head of the Department
Academic Staff
Technicians

Publications
 • K. Filip-Hutsch, M. Świsłocka,G. Karbowiak, A.W. Myczka, A.W. Demiaszkiewicz, J. Werszko, Molecular identification of Trypanosoma theileri complex in Eurasian moose Alces alces (L.),  International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife 2022 19, 317–322, DOI: 10.1016/j.ijppaw.2022.11.008
 • S. Korenko, J. Sýkora, A. Kostro-Ambroziak, S. Pekár, Two lines of defense in the pupas of ichneumonid wasp parasitoids associated with spider hosts, Frontiers in Ecology and Evolution 2022, 10:1061700, DOI: 10.3389/fevo.2022.1061700 
 • M. Sielezniew, I. Dziekańska, Żałobnikowy rok, Przyroda Polska 2022, 11, 6-7
 • I. Dziekańska, M. Sielezniew, Kropka w kropkę, Przyroda Polska 2022, 10, 6-7
 • A. Cudowski, M. Świsłocka, Species diversity of mycoplankton on the background of selected indicators of water quality in stratified mesotrophic lakes, International Journal of Environmental Research and Public Health 2022, 19, 13298, DOI: 0.3390/ijerph192013298
 • P. Mackiewicz, M. Matosiuk, M. Świsłocka, F.E. Zachos, G.M. Hajji, A.P. Saveljev, I.V. Seryodkin, T. Farahvash, H.R. Rezaei, R.V. Torshizi, S. Mattioli, M. Ratkiewicz, Phylogeny and evolution of the genus Cervus (Cervidae, Mammalia) as revealed by complete mitochondrial genomes, Scientific Reports 2022, 12:16381, DOI: 10.1038/s41598-022-20763-x 
 • J. Werszko, M. Świsłocka, J. Witecka, T. Szewczyk, Ż. Steiner-Bogdaszewska, K. Wilamowski, M. Asman, The new haplotypes of Bartonella spp. and Borrelia burgdorferi sensu lato identified in Lipoptena spp. (Diptera: Hippoboscidae) collected in the areas of North-Eastern Poland, Pathogens 2022, 11(10), 1111, DOI: 10.3390/pathogens11101111 
 • M. Karpowicz, M. Świsłocka, Ł. Sługocki, R. Czerniawski, C. López, R. Kornijów, Distribution of Diaphanosoma (Diplostraca: Sididae) genus in Central Europe – morphological and molecular approach, The European Zoological Journal, 89:1, 1115-1128, DOI: 0.1080/24750263.2022.2120106
 • A. Bona, D. Brzeziński, K.A. Jadwiszczak, Genetic Diversity and Fine-Scale Spatial Genetic Structure of the Endangered Shrub Birch (Betula humilis Schrk.) Populations in Protected and Unprotected Areas, Diversity 2022, 14, 684, 1-15, 10.3390/d14080684
 • K. Deoniziak, A. Cichowska, S. Niedźwiecki, W. Pol, Thrushes (Aves: Passeriformes) as indicators of microplastic pollution in terrestrial environments, Science of The Total Environment 2022, 853, 158621, 1-9, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.158621 
 • I. Dziekańska, M. Sielezniew, Zielono mi, Przyroda Polska 2022, 8, 6-7
 • M. Sielezniew, I. Dziekańska, Wzjeżdżka wieszczyca - w jesieni jej do twarzy, Przyroda Polska 2022, 9, 6-7
 • M. Skowron Volponi, Hidden jewels of Malaysia: two new genera and species of remarkable clearwing moths (Lepidoptera: Sesiidae: Osminiini), The European Zoological Journal 2022, 89:1, 579-589, DOI: 10.1080/24750263.2022.2061613
 • I. Dziekańska, M. Sielezniew, Ćma z karmazynową halką, Przyroda Polska 2022, 7, 6-7
 • K. Jadwiszczak, Z. Tyszkiewicz, G. Łaska, A. Bajguz, Oddział Białostocki (1992), [W]: Polskie Towarzystwo Botaniczne w setna rocznicę powstania (1922-2022), A. Mostowska, A. Rostański, A. Mikuła (red.), Polskie Towarzystwo Botaniczne, Warszawa 2022, rozdz. 10.9., 284-297, DOI: 10.5586/978-83-963503-1-2_10-08, ISBN: 978-83-954123-9-4 (wersja drukowana), ISBN: 978-83-963503-1-2 (wersja online)
 • M. Sielezniew, I. Dziekańska, Błyskotka z rutewki, Przyroda Polska 2022, 5, 6-7
 • I. Dziekańska, M. Sielezniew, Czerwończyk zamgleniec - motyl początku lata, Przyroda Polska 2022, 6, 6-7
 • E. Jermakowicz, J. Leśniewska, M. Stocki, A.M. Naczk, A. Kostro-Ambroziak, A. Pliszko, The Floral Signals of the inconspicuous orchid Malaxis monophyllos: how to lure small pollinators in an abundant environment, Biology 2022, 11, 640,  DOI: 10.3390/biology11050640 
 • M. Sielezniew, I. Dziekańska, Piękna dręczycielka bukszpanów, Przyroda Polska 2022, 4, 6-7
 • I. Dziekańska, M. Sielezniew, Gdzie szukać ogończyka tarninowca, Przyroda Polska 2022, 3, 6-7
 • D. Kleinman-Ruiz, M. Lucena-Perez, B. Villanueva, J. Fernández, A.P. Saveljev, M. Ratkiewicz, K. Schmidt, N. Galtier, A. García-Dorado, J.A. Godoy, Purging of deleterious burden in the endangered Iberian lynx, PNAS 2022, 119, 11, e2110614119, 1-11, DOI: 0.1073/pnas.2110614119
 • Darul, R., Gavashelishvili, A., Saveljev, A. P., Seryodkin, I. V., Linnell, J. D., Okarma, H., … M. Ratkiewicz, K. Schmidt, Coat Polymorphism in Eurasian Lynx: Adaptation to Environment or Phylogeographic Legacy? Journal of Mammalian Evolution 2022, 29:51-62, DOI: 0.1007/s10914-021-09580-7
 • A. Bona, S. Kłosowski, K.A. Jadwiszczak, G. Petrova, Flowering and quality of seeds and pollen in endangered populations of Betula humilis, Trees 2022, 36:313–324, DOI: 0.1007/s00468-021-02207-8
 • M. Tracz, M. Tracz, M. Grzegorzek, R. Czerniawska, M. Ratkiewicz, M. Matosiuk, S. Jakimiuk, K. Schmidt, Does a reintroduction of the Eurasian lynx in Poland pose a threat to the species’ recovery in Central Europe? Reply to Kutal et al. Biodiversity and Conservation 2022, 31:321-324, DOI: 0.1007/s10531-021-02330-4
 • I. Dziekańska, M. Sielezniew, Włócznica białożyłka świętuje, Przyroda Polska 2022, 2, 6-7
 • M. Sielezniew, I. Dziekańska, Życie na porostach, Przyroda Polska 2022, 1, 6-7
 • R.S. Sommer, V. Thiele, G. Sushko, M. Sielezniew, D. Kolligs, D. Dapkus, The distribution pattern of mire specialist butterflies in raised bogs of the northern lowlands of Central Europe, Nota Lepidopterologica 2022, 45, 41-52, DOI: 10.3897/nl.45.75182
 • E. Bazzicalupo, M. Lucena-Perez, D. Kleinman-Ruiz, A. Pavlov, A. Trajçe, B. Hoxha, B. Sanaja, Z. Gurielidze, N. Kerdikoshvili, J. Mamuchadze, Y.A. Yarovenko, M.I. Akkiev, M. Ratkiewicz, A.P. Saveljev, D. Melovski, A. Gavashelishvili, K. Schmidt, J.A. Godoy, History, demography and genetic status of Balkan and Caucasian Lynx lynx (Linnaeus, 1758) populations revealed by genome- wide  variation, Diversity and Distributions 2022, 28: 65–82, DOI: 10.1111/ddi.13439
 • M. Sielezniew, Badania ekologii populacji zagrożonych gatunków motyli dziennych w Puszczy Knyszyńskiej, Biuletyn PANORAMA 2021, 4(18), 9-12
 • O. Varga, A. Kostro-Ambroziak, New records of the subfamilies Cylloceriinae and Microleptinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) from eastern Europe, Zoodiversity 2021, 55(6), 485-492, DOI: 10.15407/zoo2021.06.485
 • I. Dziekańska, M. Sielezniew, Rusałka pawik - motylem mroku 2021, Przyroda Polska 2021, 12, 6-7
 • M. Mazur, K.A. Jadwiszczak, A. Bona, Y. Krasylenko, O. Kukushkin, K. Marcysiak, Juniperus excelsa s. str. in Crimea -differentiation and history inferred from genetic and morphological markers, Folia Forestalia Polonica, Series A - Forestry 2021, 63(4), 276-288, DOI: 10.2478/ffp-2021-0028
 • M. Karpowicz, M. Świsłocka, J. Moroz, Ł. Sługocki, New insight into the taxonomic resolution of the genus Bythotrephes Leydig (Crustacea: Cladocera) based on molecular data from Central Europe, Scientific Reports 2021, 11:23158, DOI: 10.1038/s41598-021-02648-7 
 • M. Gromek, Ł. Skalski, M. Sielezniew, T. Jaworski, Pierwsze stwierdzenie niepylaka mnemozyny Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Papilionidae) w środkowej Polsce, Acta entomologica silesiana 2021, 29 (online 027), 1-8, DOI: 10.5281/zenodo.5712338
 • J. Kupryjanowicz, J. Burzyńska, M. Ratkiewicz (2021). Flora i fauna Polski w zbiorach Wydziału Biologii i Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego, Uniwersytetu w Białymstoku. Kosmos, 70(2), 339-349
 • M. Sielezniew, I. Dziekańska, Barczatka osinówka - czyli co kryją listopadowe noce, Przyroda Polska 2021, 11, 6-7
 • A. Rachwald, M. Ciesielski, M. SzurlejM. Żmihorski, Following the damage: Increasing western barbastelle bat activity in bark beetle infested stands in Białowieża Primeval forest, Forest Ecology and Management 2022, 503: 119803, DOI: 10.1016/j.foreco.2021.119803 
 • M. Świsłocka, M. Ratkiewicz, A. Borkowska, Simultaneous infection of Elaphostrongylus nematode species and parasite sharing between sympatrically occurring cervids: moose, roe deer, and red deer in Poland, Pathogens 2021, 10, 1344, DOI: 10.3390/pathogens10101344
 • I. Dziekańska, M. Sielezniew, Połacica leszczynówka - w szrościach jej do twarzy, Przyroda Polska 2021, 10, 6-7
 • K. Deoniziak, T.S. Osiejuk, Seasonality and social factors, but not noise pollution, influence the song characteristics of two leaf warbler species, PLoS ONE 16(9): e0257074, DOI: 10.1371/journal.pone.0257074
 • I. Dziekańska, M. Sielezniew, Motyle o stanie świata, Tygodnik Powszechny 2021, nr 22, 80-84 (wywiad)
 • M. Sielezniew, I. Dziekańska, Ślimak to czy gąsienica?, Przyroda Polska 2021, 9, 6-8
 • K. Schmidt, P. Adeikis, L. Balčiauskas, J. Godoy, D. Kleinman-ruiz, M. Lucena-Perez, P. Mannil, E. Marmesat, J. Ozolinš, M. Ratkiewicz, M. Shkvyria, I. Solovei, Conserving the north-eastern European lowland population of Eurasian lynx, CATnews Special Issue 2021, 14, 9-11
 • M. Tracz, M. Tracz, M. Grzegorzek, M. Ratkiewicz, M. Matosiuk, M. Gorny, K. Schmidt, The return of lynx to northwestern Poland, CATnews Special Issue 2021, 14, 43-44
 • T. Borowik, R. Kowalczyk, W. Maślanko,N. Duda, M. Ratkiewicz, Annual movement strategy predicts within‑season space use by moose, Behavioral Ecology and Sociobiology 2021, 75:119, DOI: 10.1007/s00265-021-03059-4
 • M. Sielezniew, I. Dziekańska, Ile plamek ma kraśnik sześcioplamek?, Przyroda Polska 2021, 8, 6-7
 • I. Dziekańska, M. Sielezniew, Perłowiec adype - kto ma fioła na punkcie fiołka?, Przyroda Polska 2021, 7, 6-7
 • M. Skowron Volponi, L. Pietro Casacci, P. Volponi, F. Barbero, Southeast Asian clearwing moths buzz like their model bees, Frontiers in Zoology 2021, 18:35, DOI: 10.1186/s12983-021-00419-8
 • M. Karpowicz, S. Smolska, M. Świsłocka, J. Moroz, First insight into groundwater copepods of the Polish Lowland, Water 2021, 13, 2086, DOI: 10.3390/w13152086
 • M. Sielezniew, I. Dziekańska, Modraszek orion - klejnocik znad Wisły, Przyroda Polska 2021, 6, 6-7
 • K. Bartosik, W. Maślanko, A. Buczek, M. Asman, J. Witecka, E. Szwaj, P.S. Błaszkiewicz, M. Świsłocka, Two New Haplotypes of Bartonella sp. Isolated from Lipoptena fortisetosa (Diptera: Hippoboscidae) in SE Poland, Insects 2021, 12, 485, 1-10, DOI: 10.3390/insects12060485
 • I. Dziekańska, M. Sielezniew, Jaja jak malowane, Przyroda Polska 2021, 4, 6-7
 • M. Sielezniew, I. Dziekańska, Szczotecznica kłociówka - ćma z mokradeł, Przyroda Polska 2021, 2, 6-7
 • I. Dziekańska, M. Sielezniew, Włochacz nawierzbek zdemaskowany, Przyroda Polska 2021, 3, 6-7
 • M. Korniluk, P. Białomyzy, G. Grygoruk, Ł. Kozub, M. Sielezniew, P. Świętochowski,, T. Tumiel, M. Wereszczuk, P. Chylarecki, Habitat selection of foraging male Great Snipes on floodplain meadows: importance of proximity to the lek, vegetation cover and bare ground, Ibis 2021, 163, 486-506, DOI: 10.1111/ibi.12898
 • T. Borowik, M. Ratkiewicz, W. Maślanko, R. Kowalczyk, N. Duda, M. Żmihorski, Temporal pattern of moose-vehicle collisions, Transportation Research Part D 2021, 92, 102715, DOI: 10.1016/j.trd.2021.102715
 • K.A. Jadwiszczak, L.V. Vetchinnikova, A. Bona, Ł. Tyburski, T.J. Kuznetsova, V.A. Isidorov, Analyses of molecular markers and leaf morphology of two rare birches, Betula obscura and B. pendula var. carelica, Annals of Forest Research 2020, 63(2): 121-137, DOI: 10.15287/afr.2020.1973
 • Z. Wikar, M. Szurlej, First record on the roosting behaviour of Montane myotis Myotis oxyotus(Chiroptera: Vespertilionidae), Acta Zoologica Cracoviensia 2020, 63(2), 29-31, DOI: 10.3409/azc.63.06
 • M. Sielezniew, I. Dziekańska, Światowidka samotnica - wielka wielbicielka świerka, Przyroda Polska 2020, 12, 6-7
 • I. Dziekańska, M. Sielezniew, Szewnica miętówka - ćma w białym kożuszku, Przyroda Polska 2021, 1, 6-7
 • A. Rachwald, J.S. Boratyński, J. Krawczyk, M. Szurlej, W.K. Nowakowski, Natural and anthropogenic factors influencing the bat community in commercial tree stands in a temperate lowland forest of natural origin (Białowieża Forest), Forest Ecology and Management 2021, 479: 118544, DOI: 10.1016/j.foreco.2020.118544
 • M. Korniluk, P. Białomyzy, G. Grygoruk, Ł. Kozub, M. Sielezniew, P. Świętochowski,, T. Tumiel, M. Wereszczuk, P. Chylarecki, Habitat selection of foraging male Great Snipes on floodplain meadows: importance of proximity to the lek, vegetation cover and bare ground, Ibis 2020, DOI: 10.1111/ibi.12898
 • J. Malejko, K. Deoniziak, M. Tomczuk, J. Długokencka, B. Godlewska-Żyłkiewicz, Puparial cases as toxicological indicators: bioaccumulation of cadmium and thallium in the forensically important blowfly Lucilia sericata, Frontiers in Chemistry 2020, 8: 586067, 1-14, DOI: 10.3389/fchem.2020.586067
 • A. Kostro-Ambroziak, Z. Zhou, A. Reshchikov, A new species of Phytodietus Gravenhorst, 1829 (Hymenoptera: Ichneumonidae: Tryphoninae) from China, Zootaxa 2020, 4877 (2): 391–395, DOI: 10.11646/zootaxa.4877.2.11
 • M. Sielezniew, I. Dziekańska, Przelotnica ugórówka - październikowa ćma, Przyroda Polska 2020, 10, 6-7
 • I. Dziekańska, M. Sielezniew, Rączyk leszczyniak nie jedno ma oblicze, Przyroda Polska 2020, 11, 6-7
 • M. Sielezniew, I. Dziekańska, Przelotnica ugórówka - październikowa ćma, Przyroda Polska 2020, 10, 6-7
 • M. Świsłocka, A. Borkowska, M. Matosiuk, M. Czajkowska, N. Duda, R. Kowalczyk, M. Ratkiewicz, Sex-biased polyparasitism in moose (Alces alces) based on molecular analysis of faecal samples, International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife 2020, 13, 171–177, DOI: 10.1016/j.ijppaw.2020.10.008
 • I. Dziekańska, P. Nowicki, E. Pierożnikow, M. Sielezniew, A unique population in a unique area: the alcon blue butterfly and its specific parasitoid in the Białowieża forest, Insects 2020, 11, 687, 1-15, DOI: 10.3390/insects11100687
 • P. Klimczuk, M. Sielezniew, Asymmetry in host plant preferences of two ecotypes of Boloria eunomia (Lepidoptera: Nymphalidae), European Journal of Entomology 2020, 117: 380-392, DOI: 10.14411/eje.2020.042
 • A. Kostro-Ambroziak, A. Siekiera, M. Czajkowska, J.J. Pomorski, H. Panagiotopoulou, Development of microsatellite loci and optimization of a multiplex assay for Latibulus argiolus (Hymenoptera: Ichneumonidae), the specialized parasitoid of paper wasps, Scientific Reports 2020, 10: 16068, 1-8, DOI: 10.1038/s41598-020-72923-6
 • M. Sielezniew, A. Kostro-Ambroziak, Á. Kőrösi, Sexual differences in agedependent survival and life span of adults in a natural butterfly population, Scientific Reports 2020, 10:10394, DOI: 10.1038/s41598-020-66922-w
 • M. Skowron-Volponi, A vivid orange new genus and species of braconid-mimicking clearwing moth (Lepidoptera: Sesiidae) found puddling on Plecoptera exuviae, Insects, 2020, 11, 425, DOI:10.3390/insects11070425
 • M. Czajkowska, Ł. Dawidowicz, A. Borkowska, I. Dziekańska, M. Sielezniew, Population genetic structure and demography of the critically endangered chequered blue butterfly (Scolitantides orion), Insects 2020, 11, 608, DOI: 10.3390/insects11090608
 • I. Dziekańska, M. Sielezniew, Szlaczkoń szafraniec - motyl cennijszy niż złoto, Przyroda Polska 2020, 8, 6-7
 • M. Świsłocka, M. Matosiuk, M. Ratkiewicz, A. Borkowska, M. Czajkowska, P. Mackiewicz, Phylogeny and diversity of moose (Alces alces, Cervidae, Mammalia) revealed by complete mitochondrial genomes, Hystrix-Italian Journal of Mammalogy 2019, 31(1), 1-9 DOI: 10.4404/hystrix-00252-2019
 • A. Hermaniuk, M. Czajkowska, A. Borkowska, J.R.E. Taylor, Body size variation in hybrids among populations of European water frogs (Pelophylax esculentus complex) with different breeding systems, Amphibia-Reptilia 2020, 41: 361-371, DOI: 10.1163/15685381-bja10005
 • I. Dziekańska, M. Sielezniew, Wielkie i małe wędrówki motyli, Wiedza i Życie 2020, 7, 31-37
 • I. Dziekańska, M. Sielezniew, Barczatka śliwienica, Przyroda Polska 2020, 7, 6-7
 • M. Świsłocka, N. Duda, M. Ratkiewicz,  Sequence diversity of MHC class II DRB genes in the moose Alces alces from its continuous range in Poland, [W]: Post-conference monograph of Current Environmental "Modern problems and solutions in environmental protection", J. Karpińska, M. Bartoszewicz, R. Sawczuk (eds.), Białystok 2019, Wydawnictwo UwB, ISBN: 978-83-7431-615-6, str. 135-145
 • M. Sielezniew,  I. Dziekańska, Szlaczkoń na szczodrzeńcu, Polityka 2020, nr 25, 50-52 (wywiad)
 • T.Borowik, M.Ratkiewicz, W. Maślanko, N. Duda, R. Kowalczyk, Too hot to handle: summer space use shift in a cold-adapted ungulate at the edge of its range, Landscape Ecology (2020) 35: 1341–1351, DOI:10.1007/s10980-020-01018-4
 • ​I. Dziekańska, M. Sielezniew, Jaka przyszłość czeka didymę, Przyroda Polska 2020, 6, 6-7
 • A. Kostro-Ambroziak, J. Kupryjanowicz, M. Schwarz, Who wins? Ray spiders (Theridiosoma gemmosum) (Araneae: Theridiosomatidae) versus egg sac parasitoids, Journal of Arachnology 2020, 48: 90–93
 • M. Sielezniew, I. Dziekańska, Postojak wiesiołkowiec - nasz najcenniejszy zawisak, Przyroda Polska 2020, 5, 6-7
 • M. Świsłocka, M. Matosiuk, M. Ratkiewicz, A. Borkowska, M. Czajkowska, P. Mackiewicz, Phylogeny and diversity of moose (Alces alces, Cervidae, Mammalia) revealed by complete mitochondrial genomes, Hystrix-Italian Journal of Mammalogy 2020, 31(1), DOI: 10.4404/hystrix-00252-2019
 • O. Varga, A. Kostro-Ambroziak, The genus Phytodietus Gravenhorst, 1829 (Hymenoptera, Ichneumonidae, Tryphoninae) in Kenya, with the description of a new species, Zootaxa 2020, 4778 (1): 196–200, DOI: 10.11646/zootaxa.4778.1.8
 • M. Sielezniew, I. Dziekańska, Nasierszyca różnobarwna - wiosenna piękność, Przyroda Polska 2020, 4, 6-7
 • M. Czajkowska, P. Brzęk, P. Dobrzyń, A novel polymorphism in the fatty acid desaturase 2 gene (Fads2): A possible role in basal metabolic rate, PLoS ONE 2019, 14(2): e0213138, DOI: 10.1371/journal.pone.0213138
 • K. Deoniziak, T.S. Osiejuk, Song-type switching rate in the chaffinch carries a message during simulated intrusion, Behavioral Ecology and Sociobiology 2020, 74: 47, DOI: 10.10007/s00265-020-2825-2
 • T. Borowik, M. Ratkiewicz, W. Maślanko, N. Duda, R. Kowalczyk, The level of habitat patchiness influences movement strategy of moose in Eastern Poland, PLoS ONE 2020, 15 (3): e0230521 DOI: 10.1371/journal.pone. 0230521
 • A. Hermaniuk, M. Czajkowska, A. Borkowska, J.R.E. Taylor, Body size variation in hybrids among populations of European water frogs (Pelophylax esculentus complex) with different breeding systems, Amphibia-Reptilia 2020, DOI: 10.1163/15685381-bja10005
 • M. Lucena‐Perez, E. Marmesat, D. Kleinman‐Ruiz, B. Martínez‐Cruz, K. Węcek, A.P. Saveljev, I.V. Seryodkin, I. Okhlopkov, M.G. Dvornikov, J. Ozolins, N. Galsandorj, M. Paunovic, M. Ratkiewicz, K. Schmidt, J.A. Godoy, Genomic patterns in the widespread Eurasian lynx shaped by Late Quaternary climatic fluctuations and anthropogenic impacts, Molecular Ecology 2020, 29: 812-828, DOI: 10.1111/mec.15366
 • K. Filip-Hutsch, M. Czopowicz, M. Świsłocka, M. Ratkiewicz, A. Borkowska, R. Kowalczyk, Aleksander W. Demiaszkiewicz, Patterns of parasite eggs, oocysts and larvae shedding by moose in the Biebrza marshland (NE Poland), IJP: Parasites and Wildlife 2020, 11, 191-197, DOI: 10.1016/j.ijppaw.2020.02.007
 • M. Sielezniew, I. Dziekańska, Co się kryje w rogożynie?, Przyroda Polska 2020, 2, 6-7
 • I. Dziekańska, M. Sielezniew, Dylik liniaczek - ćma naśladująca bielinki, Przyroda Polska 2020, 1, 6-7
 • M. Sielezniew, I. Dziekańska, Motyle dzienne Białegostoku, seria: Bioróżnorodność miasta Białegostoku, Wydawca: Miasto Białystok 2019, ISBN: 978-83-943607-7-1
 • A. Rachwald, T. Kokurewicz, A. Zapart, G. Apoznański, M. Szurlej, J. Haddow, M. Đurović, A.Kepel, New Records of the Western Barbastelle Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) and Other Rare Bat Species in Montenegro, Acta Zoologica Bulgarica, 2019, 71 (4): 519-524
 • I. Dziekańska, M. Sielezniew, Postrach borów - brudnica mniszka, Przyroda Polska 2019, 12, 6-7
 • I. Dziekańska, M. Sielezniew, Szarobury urok brunatnicy koziagłówki, Przyroda Polska 2019, 11, 6-7
 • M.A. Skowron-Volponi, A new species of spectacular spider wasp mimic from Thailand is the first representative of the genus Melanosphecia Le Cerf 1916 (Lepidoptera: Sesiidae: Osminiini) to be filmed in the wild, Zootaxa 4695 (3): 295–300, DOI: 10.11646/zootaxa.4695.3.4
 • K. Deoniziak, T.S. Osiejuk, Habitat-related differences in song structure and complexity in a songbird with a large repertoire, BMC Ecology 2019, 19: 40, 1-11, DOI: 10.1186/s12898-019-0255-7
 • Sielezniew M., Dziekańska I., Barczatka dębolistna, Przyroda Polska 2019, 10, 6-7
 • I. Dziekańska, M. Sielezniew, Paź żeglarz, Przyroda Polska 2019, 8, 6-7
 • I. Dziekańska, M. Sielezniew, Miernik zieleniak, Przyroda Polska 2019, 7, 6-7
 • I. Dziekańska, M. Sielezniew, Zmierzchnik gładysz - z gada w przystojniaczka, Przyroda Polska 2019, 6, 6-7
 • B. Ostrowiecka, I. Tałałaj, E. Brzosko, E. Jermakowicz, P. Mirski, A. Kostro-Ambroziak, Ł. Mielczarek, A. Lasoń, J. Kupryjanowicz, J. Kotowicz, A. Wróblewska, Pollinators and visitors of the generalized food-deceptive orchid Dactylorhiza majalis in North-Eastern Poland, Biologia 2019, DOI: 10.2478/s11756-019-00285-0
 • Sielezniew M., Dziekańska I., Dostojki eunomie - łąkowe i bagienne, Przyroda Polska 2019, 5, 6-7
 • I. Dziekańska, M. Sielezniew, Modraszek idas i jego mrówcza ochrona, Przyroda Polska 2019, 4, 6-7
 • J. Maresova, J.C. Habel, G. Neve, M. Sielezniew, A. Bartonova, A. Kostro-Ambroziak, Z. F. Fric, Cross-continental phylogeography of two Holarctic Nymphalid butterflies, Boloria eunomia and Boloria selene, PloS ONE 2019, 14(3): e0214483, DOI: 10.1371/journal.pone.0214483
 • I. Dziekańska, M. Sielezniew, Krasopani poziomkówka, Przyroda Polska 2019, 3, 6-7
 • M. Sielezniew, A. Kostro-Ambroziak, First record of Hyposoter placidus (Desvignes, 1856) (Hymenoptera: Ichneumonidae) in Poland: the specialized parasitoid of Lycaena Fabricius, 1807 butterflies (Lepidoptera: Lycaenidae), Polish Journal of Entomology 2019, 88(1): 93-100, DOI: 10.2478/pjen-2019-0007
 • Tartally A., Thomas J.A., Anton C., Balletto E., Barbero F., Bonelli S., Bräu M., Casacci L.P., Csősz S., Czekes Z., Dolek M., Dziekańska I., Elmes G., Fürst M.A., Glinka U., Hochberg M.E., Höttinger H., Hula V., Maes D., Munguira M.L., Musche M., Nielsen P.S., Nowicki P., Oliveira P.S., Peregovits L.,Ritter S., Schlick-Steiner B.C., Settele J., Sielezniew M., Simcox D. J., Stankiewicz A.M., Steiner F.M., Švitra G., Ugelvig L.V., Van Dyck H., Varga Z., Witek M., Woyciechowski M., Wynhoff I., Nash D.R. Patterns of host use by brood parasitic Maculinea butterflies across Europe, Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 2019, 374: 20180202. DOI: 10.1098/rstb.2018.020
 • Maes D., Verovnik R., Wiemers M., Brosens D., Beshkov S., Bonelli S., Buszko J., Cantú-Salazar L., Cassar L.-F., Collins S., Dincă V., Djuric M., Dušej G., Elven H., Franeta F., Garcia-Pereira P., Geryak Y., Goffart P., Gór Á., Hiermann U., Höttinger H., Huemer P., Jakšić P., John E., Kalivoda H., Kati V., Kirkland P., Komac B., Kőrösi Á., Kulak A., Kuussaari M., L'Hoste L., Lelo S., Mestdagh X., Micevski N., Mihoci I., Mihut S., Monasterio-León Y., Morgun D.V., Munguira M.L., Murray T., Nielsen P.S., Ólafsson E., Õunap E., Pamperis L.N., Pavlíčko A., Pettersson L.B., Popov S., Popović M., Pöyry J., Prentice M., Reyserhove L., Ryrholm N., Šašić M., Savenkov N., Settele J., Sielezniew M., Sinev S., Stefanescu C., Švitra G., Tammaru T., Tiitsaar A., Tzirkalli E., Tzortzakaki O., van Swaay C.A.M., Viborg A.L., Wynhoff I., Zografou K., Warren M.S.,  Integrating national Red Lists for prioritising conservation actions for European butterflies, Journal of Insect Conservation 2019, DOI: 10.1007/s10841-019-00127-z
 • M. Sielezniew, K. Deoniziak, I. Dziekańska, P. Nowicki, Dispersal in a metapopulation of the critically endangered danube clouded yellow butterfly Colias myrmidone: implications for conservation, Journal of Insect Conservation 2019, DOI: 10.1007/s10841-019-00126-0
 • Sielezniew M., Deoniziak K., Dziekańska I., Nowicki P. 2019. Dispersal in a metapopulation of the critically endangered Danube Clouded Yellow butterfly Colias myrmidone: implications for conservation. Journal of Insect Conservation DOI: 10.1007/s10841-019-00126-0
 • M. Świsłocka, M. Czajkowska, M. Matosiuk, A.P. Savaljev, M. Ratkiewicz, A. Borkowska, No evidence for recent introgressive hybridization between the European and Siberian roe deer in Poland, Mammalian Biology 2019, 97, 59-63, DOI: 10.1016/j.mambio.2019.04.008
 • M. Matosiuk, W. Śmietana, M. Czajkowska, L. Paule, J. Štofik, D. Krajmerová, A. Bashta, S. Jakimiuk, M. Ratkiewicz, Genetic differentiation and asymmetric gene flow among Carpathian brown bear (Ursus arctos) populations - Implications for coservation of transboundary populations, Ecology and Evolution 2019, 9: 1501-1511, DOI: 10.1002/ece3.4872
 • A. Bona, U. Kulesza, K.A. Jadwiszczak, Clonal diversity, gene flow and seed production in endangered populations of Betula humilis Schrk., Tree Genetics & Genomes 2019, 15: 50, DOI: 10.1007/s11295-019-1357-2
 • Dziekańska I., Sielezniew M.,  Kuprówka złotnica - ćma jak pluszak, Przyroda Polska 2018, 12, 6-7
 • L. Després, C. Henniaux, D. Rioux, T. Capblancq, S. Zupan, T. Čelik, M. Sielezniew, L. Bonato, G. F. Ficetola, Inferring the biogeography and demographic history of an endangered butterfly in Europe from multilocus markers, Biological Journal of the Linnean Society 2018, DOI: 10.1093/biolinnean/bly160
 • M. Sielezniew, A. Kostro-Ambroziak, P. Klimczuk, K. Deoniziak, K. Pałka, P. Nowicki, Habitat-related differences in the adult longevity oftwo ecotypes of a specialized butterfly, Journal of Zoology 2018, DOI: 10.1111/jzo.12625
 • Dziekańska I., Sielezniew M.,  Barczatka dębówka, Przyroda Polska 2018, 11, 6-7
 • P. Nowicki, K. Deoniziak, I. Dziekańska, A. Kostro-Ambroziak, E. Plazio, R. Rutkowski, M. Sielezniew, What keeps "living dead" alive: demography of a small and isolated population of Maculinea (=Phengaris) alcon, Journal of Insect Conservation 2018, 1-10, DOI: 10.1007/s10841-018-0078-4
 • Sielezniew M., Wołkowycki M., Pierwsza obserwacja dostojki akwilonaris Boloria aquilonaris w Puszczy Knyszyńskiej, Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2018, 74(3): 215-219
 • Dziekańska I., Sielezniew M.,  Niezwykłe przedstawienie widłogonki siwicy, Przyroda Polska 2018, 9, 6-7
 • Dziekańska I., Sielezniew M.,  Nastrosz lipowiec, Przyroda Polska 2018, 7, 6-7
 • Sielezniew M., Dziekańska I., Wstęgówka pąsówka - pozory mylą, Przyroda Polska 2018, 8, 6-7
 • Dziekańska I., Sielezniew M.,  Narożnica zbrojówka - "byczogówa ćma" , Przyroda Polska 2018, 6, 6-7
 • Sielezniew M., Dziekańska I., Dostojka dia, Przyroda Polska 2018, 5, 6-7
 • Dziekańska I., Sielezniew M.,  Księżycowa ćma i gąsienice - patyki, Przyroda Polska 2018, 4, 6-7
 • Sielezniew M., Dziekańska I., Prządka pierścieniówka, Przyroda Polska 2018, 3, 6-7
 • Budka M., Deoniziak K., Tumiel T., Woźna J.T., Vocal individuality in drumming in great spotted woodpecker - A biological perspective and implications for conservation, PLoS ONE 2018, 13(2):e191716, https://doi.org/10.1371.journal.pone.0191716
 • Sielezniew M., Dziekańska I., Strzępotek edypus - skarb mokradeł, Przyroda Polska 2018, 2, 10-11
 • Dziekańska I., Sielezniew M.,  Wieczernica królica - futro nie tylko na mróz, Przyroda Polska 2018, 1, 6-7
 • A. Bona, G. Petrova, K.A. Jadwiszczak, Unfavourable habitat conditions can facilitate hybridisation between the endangered Betula humilis and its widespread relatives B. pendula and B. pubescens, Plant Ecology & Diversity 2018, 11(3): 295-306 DOI: 10.1080/17550874.2018.1518497
 • Satory-Wąsik A., Osojca-Krasiński G., Chołuj P., Banaszek A., Występowanie chomika europejskiego Cricetus cricetus w południowej części województwa mazowieckiego, Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2018, 74(1): 19-26
 • Dziekańska I., Sielezniew M., Zawisak borowiec - amator choinek, Przyroda Polska 2017, 12, 8-9
 • Dziekańska I., Sielezniew M.,  Wycinka jaszczurówka - z gada w liść, Przyroda Polska 2017, 11, 6-7
 • Sielezniew M., Dziekańska I., Krokiewka lękliwica, Przyroda Polska 2017, 10, 6-7
 • Sielezniew M., Nowicki P., Adult demography of an isolated population of the threatened butterfly Scarce Heath Coenonympha hero and its conservation implications, Journal of Insect Conservation 2017, 21: 737-742, DOI: 10.1007/s10841-017-0014-z
 • Klimczuk P., Sielezniew M., Unexpected differences in butterfly diversity between two peat bogs in the same area, Polish Journal of Entomology 2017, 86, 251-273, DOI: 10.1515/pjen-2017-0015
 • Sielezniew M., Dziekańska I., Skalnik driada - tajemnicza ekspansja, Przyroda Polska 2017, 9, 34-35
 • Dziekańska I.,Sielezniew M.,  Zmierzchnik pazik - ćma jak z bajki, Przyroda Polska 2017, 8, 6-7
 • Sielezniew M., Motylem jestem, Tygodnik Powszechny 2017, 32(3552), 70-73 (wywiad przeprowadzony przez Annę Goc).
 • Kostro-Ambroziak A., Mieczkowska A., Pierwsze stwierdzenie pryszczarka robiniowego Obolodiplosis robiniae (HALDEMAN, 1847) (Diptera: Cecidomyiidae) w północno-wschodniej Polsce, Wiadomosci Entomologiczne 2017, 36, 2, 126-127
 • Sielezniew M., Dziekańska I., Eumedon - nie niebieski modraszek, Przyroda Polska 2017, 7, 6-7
 • Dziekańska I., Sielezniew M.,  Proporzyca marzymłódka - trująca piękność, Przyroda Polska 2017, 6, 6-7
 • Dziekańska I., Sielezniew M.,  Paź królowej - nie taka rzadka piękność, Przyroda Polska 2017, 5, 8-9
 • Sielezniew M., Dziekańska I., Dostojka eufrozyna - motyl radości, Przyroda Polska 2017, 4, 28-29
 • Sielezniew M., Dziekańska I., Bystrowski C., Czerwończyk fioletek Lycaena helle (Lepidoptera, Lycaenidae) w polskiej części Puszczy Białowieskiej, Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 2017, 36, 1, 87-94
 • Kostro-Ambroziak A., Di Giovanni F., First record of Phytodietus moragai GAULD, 1997 (Hymenoptera: Ichneumonidae: Tryphoninae) from Ecuador, with a discription of the female of this species, Polish Journal of Entomology 2017, 86, 91-97, DOI: 10.1515/pjen-2017-0007
 • Sielezniew M., Dziekańska I., Szczotecznica kłociówka, Przyroda Polska 2017, 2, 8-9
 • Dziekańska I.,Sielezniew M.,  Rojnik morfeusz - motyl ze snu, Przyroda Polska 2017, 3, 8-9
 • Borowik T., Ratkiewicz M., Maślanko W., Duda N., Rode P., Kowalczyk R., Living on the edge - The predicted impact of renewed hunting on moose in national parks in Poland, Basic and Applied Ecology 2017, DOI: 10.1016/j.base.2018.05.003
 • Pietryczuk A., Cudowski A., Hauschild T., Świsłocka M., Więcko A., Karpowicz M., Abudance and species diversity of fungi in rivers with various contaminations, Current Microbiology 2017, DOI: 10.1007/s00284-017-1427-3
 • Pietryczuk A., Cudowski A., Hauschild T., Świsłocka M., Siergiej E., Olszewska M., Zasobność wód rzecznych w materię organiczną a rozwój mykoplanktonu, [W]: Funkcjonowanie i ochrona wód płynących, pod red. R. Czerniawskiego, P. Bilskiego, Szczecin 2017, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ISBN: 978-83-7867-725-3, 103-116
 • Siergiej E., Olszewska M., Cudowski A., Pietryczuk A., Hauschild T., Świsłocka M., Współzależności zachodzące między bakteriami, grzybami i glonami a materią organiczną w wodach rzeki Biebrzy, [W]: Funkcjonowanie i ochrona wód płynących, pod red. R. Czerniawskiego, P. Bilskiego, Szczecin 2017, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ISBN: 978-83-7867-725-3, 117-130
 • Jadwiszczak K.A., Kłosowski S., Zalewska I., Banaszek A., Chrzanowska A., Genetic diversity and sexual reproduction in relict populations of Betula nana, Silva Fennica 2017, 51, 2, article id 5643. 18 p. http://doi.org/10.14214/sf.5643
 • Melosik I., Ziomek J., Winnicka K., Reiners T.E., Banaszek A., Mammen K., Mammen U. Marciszak A.,The genetic characterization of an isolated remnant population of an endangered rodent (Cricetus cricetus L.) using comparative data: implications for conservation. Conservation Genetics, 2017, doi:10.1007/s10592-017-0925-y  [PDF]
 • Sielezniew M., Bystrowski C., Deoniziak K., Motyle dzienne Narwiańskiego Parku Narodowego, [W]: Narwiański Park Narodowy. Krajobraz, przyroda, człowiek, pod red. Piotra Banaszuka, Dana Wołkowyckiego, Agencja Wydawnicza Ekopress, Białystok - Kurowo 2016, ISBN: 978-83-62069-66-8, str. 149-159
 • Bystrowski C., Sielezniew M., , Ważki Narwiańskiego Parku Narodowego, [W]: Narwiański Park Narodowy. Krajobraz, przyroda, człowiek, pod red. Piotra Banaszuka, Dana Wołkowyckiego, Agencja Wydawnicza Ekopress, Białystok - Kurowo 2016, ISBN: 978-83-62069-66-8, str. 160-167
 • Sielezniew M., Dziekańska I., Bielinek kapustnik, Przyroda Polska 2017, 1, 16-17
 • Osváth-Ferentcz M., Bonelli S., Nowicki P., Peregovits L., Rákosy L., Sielezniew M., Kostro-Ambroziak A., Dziekańska I., Kőrösi Á., Population demography of the endangered large blue butterfly Maculinea arion in Europe, Journal of Insect Conservation 2016, DOI: 10.1007/s10841-016-9944-0
 • Kostro-Ambroziak A., F. di Giovanni, Phytodietus elongator AUBERT, 1963 ((Hymenoptera: Ichneumonidae: Tryphoninae), a new species to Italy, and key to the Italian species of the genus Phytodietus GRAVENHORST, 1829, Polish Journal of Entomology 2016, 85, 4, 389-398, DOI: 10.1515/pjen-2016-0023
 • Dziekańska I., Sielezniew M., Co ma ćma do wielbłąda? Przyroda Polska 2016, 11, 8-9
 • Dziekańska I., Sielezniew M., Miłosne sekrety motyli, Matecznik Białowieski 2016, 2, 12-15
 • Sielezniew M., Dziekańska I., Barczatka malinówka - "lisia ćma", Przyroda Polska 2016, 12, 22-23
 • Dziekańska I., Sielezniew M., Zmrocznik przytuliak, Przyroda Polska 2016, 10, 22-23
 • Wawer W., Kostro-Ambroziak A. - Egg sac parasitism: how important are parasitoids in the range expansion of the wasp spider Argiope bruennichi?, Journal of Arachnology 2016, 44, 247-250
 • Dziekańska I., Sielezniew M. - Modraszek korydon - wypas na cieciorce, Przyroda Polska 2016, 8, 30-31
 • Sielezniew M., Dziekańska I. - Przeplatka maturna, Przyroda Polska 2016, 7, 26-27
 • Sielezniew M., Dziekańska I. - Veronica longifolia L. as an important initial larval food plant of Scarce Fritillary Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera, Nymphalidae): the ecological uniqueness of populations from the Natura 2000 area "Dolina Biebrzy" (Biebrza Valley) in NE Poland, Polish Journal of Entomology 2016, 85, 247-259 DOI: 10.1515/pjen-2016-0014
 • Dziekańska I., Sielezniew M. - Czerwończyk płomieniec - ognisty motyl, Przyroda Polska 2016, 6, 14-15
 • Dziekańska I., Sielezniew M. - Dostojka selene - motyl księżycowy, Przyroda Polska 2016, 5, 10-11
 • Kostro-Ambroziak A., Reshchikov A. - First report of the genus Phytodietus Gravenhorst, 1829 (Hymenoptera: Ichneumonidae: Tryphoninae) from Thailand, Biodiversity Data Journal 2016, 4: e8027, DOI: 10.3897/BDJ.4.e8027
 • Kostro-Ambroziak A., Broad G. - Genus Phytodietus Gravenhorst, 1829 new to South America, with description of a new species (Hymenoptera: Ichneumonidae: Tryphoninae), Annales Zoologici 2016, 66(1), 53-56 DOI: 10.3161/0004541ANZ2016.66.1.004
 • Sielezniew M., Dziekańska I. - Znamionówka stara - przeciwieństwa się przyciągają, Przyroda Polska 2016, 4, 10-11
 • Borowski Z., Świsłocka M., Matosiuk M., Mirski P., Krysiuk K., Czajkowska M., Borkowska A., Ratkiewicz M. - Purifying selection, density blocking and unnoticed mitochondrial DNA diversity in the red deer, Cervus elaphus, PLOS ONE 2016, 11(9), e0163191, DOI: 10.1371/journal.pone.0163191
 • Świsłocka M. - Populacje reliktowe - "naturalne laboratoria", Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2016, 2, 8-13
 • Chomicka S. - Parazyotidy - Wrogowie motyli dziennych, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, 2015, 2, 27-33
 • Sielezniew M., Dziekańska I. - Wietki - motylowe bliźniaki, Przyroda Polska 2016, 2, 14-15
 • Surov A., Banaszek A., Bogomolov P., Feoktistova N., Monecke S. - Dramatic global decrease in range and reproduction rate of the European hamster Cricetus cricetus. Endangered Species Research 2016, 31, 119-145. [PDF]
 • Chrzanowska A., Jadwiszczak K.A., Kłosowski S., Banaszek A., Sozinov O.V. - Sexual reproduction efficiency and genetic diversity of endangered Betula humilis Schrk. populations from edge and sub-central parts of its range, Folia Geobotanica 2016, DOI: 10.1007/s12224-016-9244-1
 • Korbut Z., Banaszek A. - Historia gatunków reagujących zmianami zasięgu na gradient klimatyczny oceaniczno-kontynentalny w Europie - przypadek chomika europejskiego (Cricetus cricetus L.), Kosmos 2016, 65, 1(310), 69-79
 • Sielezniew M. - Problemy ochrony motyli dziennych na terenach leśnych, [W:] Lasy w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, D.Marczak, Ł. Tyburski (red. nauk.), Izabelin 2015, Petit s.k., ISBN: 978-83-61144-99-1, str. 145-167
 • Sielezniew M. - Osadnik wielkooki Lopinga achine (Scopoli, 1763), W: Monitoring gatunków zwierząt. Przzewodnik metodyczny. Cz. 4, pod red. M. Makomaskiej-Juchiewicz i M. Bonka, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-61227-37-3, str. 73-87
 • Sielezniew M. - Czerwończyk nieparek Lycaena dispar (Haworth, 1802), W: Monitoring gatunków zwierząt. Przzewodnik metodyczny. Cz. 4, pod red. M. Makomaskiej-Juchiewicz i M. Bonka, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-61227-37-3, str. 44-57
 • Sielezniew M., Dziekańska I. - Stworek wścieklinowiec, Przyroda Polska 2016, 1, 10-11
 • Jermakowicz E., Ostrowiecka B., Tałałaj I., Pliszko A., Kostro-Ambroziak A. - Male and female reproductive success in natural and anthropogenic populations of Malaxis monophyllos (L.) Sw. (Orchidaceae), Biodiversity: Research and Conservation 2015, 39, 37-44, DOI: 10.1515/biorc-2015-0024
 • Kostro-Ambroziak A., Wawer W. - Pediobius brachycerus (Thomson, 1878) (Hymenoptera: Eulophidae): a re-discovered parasitoid in the polish fauna with a new host record, Journal of the Entomological Research Society 2015, 17(3), 1-7
 • Sielezniew M., Dziekańska I. - Rok modliszki, Przyroda Polska 2015, 12, 8-9
 • Sielezniew M., Dziekańska I. - Nastrosz topolowiec - liść czy ćma?, Przyroda Polska 2015, 11, 6-7
 • Sielezniew M., Dziekańska I. - Perłowiec mniejszy czy dostojka latonia - motyl o dwóch nazwach, Przyroda polska 2015, 10, 8-9
 • Sielezniew M., Dziekańska I. 2015. Strzępotek ruczajnik - motyl na tokowisku. Przyroda Polska 9: 20-21.
 • Dziekańska I., Sielezniew M. 2015. Wiosenne motyle. Matecznik Białowieski 2: 11-14. [ PDF ]
 • Sielezniew M. 2015. Przeplatka aurinia Euphydryas aurinia w Puszczy Knyszyńskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 71(3): 221-228.
 • Sielezniew M., Dziekańska I. 2015. Modraszek z bagien. Przyroda Polska 7: 6-7.
 • Dziekańska I., Sielezniew M. 2015. Niewinny bielinek - bytomkowiec. Przyroda Polska 2: 16-17.
 • Dziekańska I., Sielezniew M. 2015. Pawica grabówka - z efektownej larwy w piękną ćmę. Przyroda Polska 5: 8-9.
 • Dziekańska I., Sielezniew M. 2015. Rukiewnik - nie taki zwykły bielinek. Przyroda Polska 8: 14-15.
 • Dziekańska I., Sielezniew M. 2015. Dostojka ino - mieszkanka wilgotnych łąk. Przyroda Polska 6: 10-11.
 • Sielezniew M., Patricelli D., Rutkowski R., Witek M., Bonelli S., Buś M.M. 2015. Population genetics of the endangered obligatorily myrmecophilous butterfly Phengaris (=Maculinea) arion in two areas of its European range. Insect Conservation and Diversity 8, 505-516, DOI: 10.1111/icad.12129
 • Sielezniew M., Bystrowski C., Deoniziak K., Da Costa J.M. 2015. An unexpected record of Myrmica schencki Emery, 1895 as a secondary host ant of the hygrophilous form of a small and isolated population of the Alcon Blue butterfly Phengaris (=Maculinea) alcon (Denis et Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera, Lycaenidae) in NE Poland. Polish Journal of Entomology 84: 49-59.
 • Sielezniew M., Dziekańska I. 2015. Przeplatka cinksia - wielbicielka marcowego słońca. Przyroda Polska 3: 22-23.
 • Krzywiński A., Kobus A., Adamski A., Brojek J., Ratkiewicz M., Matosiuk M., Schmidt K. - Aktywna ochrona populacji nizinnej rysia w Polsce, WWF Polska, Warszawa, 2015, ISBN: 978-83-60757-31-4, str. 144
 • Jancewicz E., Falkowska E., Ratkiewicz M. 2015. mtDNA evidence for a local northern latitude Pleistocene refugium for the root vole (Microtus oeconomus, Arvicolinae, Rodentia) from Eastern Poland. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, DOI: 10.1111/jzs.12100
 • Czajkowska M. 2015. Teoria metronomu błonowego - od błon komórkowych do metabolizmu podstawowego (BMR). Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2: 11-19.
 • Duda N., Czajkowska M., Świsłocka M. 2015. Borsuk – nietypowy drapieżnik. Mój piękny ogród 8: 76-77.
 • Czajkowska M., Świsłocka M., Duda N. 2015. Suseł – sympatyczny śpioch. Mój piękny ogród 3: 74-75.
 • Duda N., Świsłocka M., Czajkowska M. 2015. Żbik prawdziwy z niego dzikus. Mój piękny ogród 1: 62-63.
 • Świsłocka M., Czajkowska M., Duda N., Ratkiewicz M. 2015. Admixture promotes genetic variation in bottlenecked moose populations in eastern Poland. Mammal Research (poprzednio Acta Theriologica) 60: 169-179.
 • Chrzanowska A., Jadwiszczak K.A. - Rola hybrydyzacji międzygatunkowej w kształtowaniu zmienności genetycznej oraz morfologicznej brzóz (Betula L.), [W:] Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Funkcjonowanie roślin i grzybów. Środowisko-eksperyment-edukacja, A. Bajguz, I. Ciereszko (red. nauk.), Polskie Towarzystwo Botaniczne, 2015, str.145-157
 • Ziomek J., Banaszek A., Eichert U. - Chomik europejski Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758), W: Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Cz. 4, pod red. M. Makomaskiej-Juchiewicz i M. Bonka, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-61227-37-3, str. 317-336
 • Hegyeli Z., Kecskés A., Korbut Z., Banaszek A. 2015. The distribution and genetic diversity of the common hamster Cricetus cricetus in Central and Western Romania. Folia Zoologica 64(2): 173-182.
 • Chrzanowska A., Jadwiszczak K.A. 2015. Disappearing population of Betula humilis Schrk. on the Maliszewskie Lake, NE Poland. Biodiversity: Research and Conservation 37: 69-73.
 • Jadwiszczak K.A., Jabłońska E., Kłosowski S., Banaszek A. 2015. Genetic variation and habitat conditions in Betula humilis Schrk. populations in Poland, Belarus and Latvia. Plant Biosystems 149(2): 433-441.
 • Jadwiszczak K. A., Banaszek A., Chrzanowska A., Kłosowski S., Sozinov O. V. 2015. The admixture zone of Betula humilis Schrk. phylogenetic lineages follows the eastern central European suture zone. Plant Ecology & Diversity 8: 323-329.  
 • Kostro-Ambroziak A., Sawoniewicz J. 2014. Nowe dane o rzadko notowanych w Polsce pasożytniczych błonkówkach z rodzaju Exyston SCHIÖDTE, 1839 (Hymenoptera: Ichneumonidae: Tryphoninae). Wiadomości Entomologiczne 33(4): 274-278.
 • Kostro-Ambroziak A., Magnusson P. 2014. Phytodietus (Weisia) januszi, a new species and subgenus to Sweden (Hymenoptera, Ichneumonidae). Entomologisk Tidskrift 135(4): 167-169.
 • Sielezniew M., Dziekańska I. 2014. Osadnik wielkooki - straszydełek co ma wielkie "oczy". Przyroda Polska 11: 8-9.
 • Dziekańska I., Sielezniew M. 2014. Jesienne motyle. Przyroda Polska 10: 8-9.
 • Sielezniew M., Dziekańska I. 2014. Zawisak tawulec - gigant wśród naszych ciem. Przyroda Polska 9: 8-9.
 • Dziekańska I., Sielezniew M. 2014. Czerwończyk dukacik - motyl, którego nie sposób przegapić. Przyroda Polska 7: 8-9.
 • Sielezniew M., Dziekańska I. 2014. Osadnik megera - motyl pachnący czekoladą. Przyroda Polska 8: 8-9.
 • Dziekańska I., Sielezniew M. 2014. Przeplatka diamina - motyl uzależniony od waleriany. Przyroda Polska 6: 8-9.
 • Dziekańska I., Sielezniew M. 2014. Niepylak mnemozyna - rekordzista szybkości rozwoju. Przyroda Polska 5: 8-9.
 • Sielezniew M., Dziekańska I. 2014. Zorzynek rzeżuchowiec - najbardziej wiosenny motyl? Przyroda Polska 4: 8-9.
 • Dziekańska I., Sielezniew M. 2014. Dwa wcielenia rusałki kratnika. Przyroda Polska 3: 8-9.
 • Sielezniew M., Dziekańska I. 2014. Polowiec szachownica - motyl w kolorach zimy. Przyroda Polska 2: 8-9.
 • Dziekańska I., Sielezniew M. 2014. Pasyn lucylla - motyl o egzotycznej urodzie. Przyroda Polska 1: 8-9.
 • Ratkiewicz M., Świsłocka M., Duda N., Czajkowska M., Czernik M., Borkowska A., Kowalczyk R., Raczyński J. 2014. Naukowe podstawy zarządzania populacją łosia w Polsce. E-wiadomości Ekologiczne 2: 4–14.
 • Zalewski A., Brzeziński M., Kozakiewicz M., Bartoszewicz M., Ratkiewicz M., Zalewska H. 2014. Zmienność genetyczna norki amerykańskiej w zasięgu jej introdukcji. W: Ł. Ulbrych i in. (red.), Ekologia i wpływ na środowisko gatunków inwazyjnych, Chyrzyno, Park Narodowy "Ujście Warty": 73-89. 
 • Czernik M., Świsłocka M., Czajkowska M., Duda N., Borkowska A., Ratkiewicz M. 2014. Zimowa dieta łosia. Głos Lasu  3(523): 32–33. 
 • Duda N., Czajkowska M., Świsłocka M. 2014. Bażant – barwny przybysz ze wschodu. Mój Piękny Ogród 8: 60-61.
 • Ratkiewicz M., Matosiuk M., Saveljev A.P., SidorovichV., Ozolins J., Männil P., Balciauskas L., Kojola I., Okarma H., Kowalczyk R., Schmidt K. 2014. Long-range gene flow and the effects of climatic and ecological factors on genetic structuring in a large, solitary carnivore: the Eurasian lynx. Plos ONE 9(12), e115160.
 • Borkowska A., Matosiuk M., Świsłocka M., Ratkiewicz M. 2014. Genetyczne tajemnice sarny europejskiej. Brać Łowiecka 11: 48-51.
 • Świsłocka M., Duda N., Czajkowska M. 2014. Niedźwiedź brunatny. Mój piękny ogród 11: 60-61.
 • Matosiuk M., Sheremetyeva I. N., Sheremetyev I. S., Saveljev A. P., Borkowska A. 2014. Evolutionary neutrality of mtDNA introgression: evidence from complete mitogenome analysis in roe deer. Journal of Evolutionary Biology 2014, DOI: 10.1111/jeb.12491.
 • Śmietana W., Matosiuk M., Czajkowska M., Ratkiewicz M., Rutkowski R., Buś-Kicman M., Jakimiuk S. 2014. Ocena rozmieszczenia i liczebności niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos (L.) we wschodniej części polskich Karpat. Roczniki Bieszczadzkie 22: 289-301.
 • Czajkowska M., Świsłocka M., Duda N. 2014. Jego wysokość żuraw. Mój piękny ogród 9: 58-59.
 • Biedrzycka A., Konior M., Babik W., Świsłocka M., Ratkiewicz M. 2014. Admixture of two phylogeographic lineages of the Eurasian beaver in Poland. Mammalian Biology 79: 287-296.
 • Duda N., Świsłocka M., Czajkowska M. 2014. Wszędobylska wydra. Mój Piękny Ogród 6: 82-83.
 • Matosiuk M., Borkowska A., Świsłocka M., Mirski P., Borowski Z., Krysiuk K., Danilkin A. A.,Zvychaynaya E. Y., Saveljev A. P., Ratkiewicz M. 2014. Unexpected population genetic structure of European roe deer in Poland: an invasion of the mtDNA genome from Siberian roe deer. Molecular Ecology 23: 2559-2572.
 • Czajkowska M., Świsłocka M., Duda N. 2014. Głuche wołanie o pomoc - Głuszec. Mój piękny ogród 4: 86-88.
 • Świsłocka M., Czajkowska M., Duda N. 2014. Bóbr budowniczy. Mój Piękny Ogród 1: 52-53.
 • Jadwiszczak K. A., Jadwiszczak P. 2014. Brzoza karłowata Betula nana w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70(2): 146-151.
 • Olszewski P., Wiśniowski B., Kostro-Ambroziak A., Pawlikowski T., Piekarska-Boniecka H. 2013. Psenulus meridionalis Beaumont, 1937, a digger wasp species new to the fauna of Poland (Hymenoptera, Crabronidae). Fragmenta Faunistica 56(1): 39-42. 
 • Dziekańska I., Sielezniew M. 2013. Modraszek dafnid - porzucony za młodu. Przyroda Polska 12: 10-11.
 • Ritter S., Michalski S. G., Settele J., Wiemers M., Fric Z. F., Sielezniew M., Šašić M., Rozier Y., Durka W. 2013. Wolbachia infections mimic cryptic speciation in two parasitic butterfly species, Phengaris teleius and P. nausithous (Lepidoptera: Lycaenidae). Plos One 8( 11) e78107, DOI: 10.1371/journal.pone.0078107.
 • Sielezniew M., Dziekańska I. 2013. Szczotecznica szarawka czyli z pięknej gąsienicy w niepozorną ćmę. Przyroda Polska 11: 8-9.
 • Sielezniew M. 2013. Niezwykłe związki modraszków i mrówek. W: Tajemnice doliny Biebrzy. Eseje naukowe o zwierzątach i roślinach, red. Nauk. J.R.E. Taylor, Trans Humana, str. 143-152.
 • Sielezniew M., Dziekańska I. 2013. Czerwończyk uroczek - motyl w kolorach jesieni. Przyroda Polska 10: 8-9.
 • Sielezniew M., Dziekańska I. 2013. Nastrosz półpawik - ćma o dwóch obliczach. Przyroda Polska 9: 8-9.
 • Sielezniew M., Dziekańska I. 2013. Przestrojnik trawnik - motyl, który deszczu się nie boi. Przyroda Polska 7: 8-9.
 • Sielezniew M., Dziekańska I. 2013. Szlaczkoń siarecznik i jego rzadki południowy sobowtór. Przyroda Polska 8: 8-9.
 • Dziekańska I., Sielezniew M. 2013. Na skrzydłach miłości. Wiedza i Życie 6: 48-53.
 • Dziekańska I., Sielezniew M. 2013. Motyl jak malowany. Świat rezydencji wnętrz i ogrodów 4: 10.
 • Sielezniew M., Dziekańska I.  2013. Atalia - najpospolitsza z przeplatek. Przyroda Polska 6: 8-9.
 • Dziekańska I., Sielezniew M. 2013. Karlątek kniejnik - motyli sprinter. Przyroda Polska 5: 8-9.
 • Sielezniew M., Dziekańska I.  2013. Rusałka drzewoszek -tajemniczy amator wierzb. Przyroda Polska 4: 14-15. 
 • Sielezniew M., Dziekańska I.  2013. Modraszek argus - motyl uzależniony od mrówek. Przyroda Polska 3: 14-15.
 • Patricelli D., Sielezniew M., Ponikwicka-Tyszko D., Ratkiewicz M., Bonelli S., Barbero F., Witek M., Buś M.M., Rutkowski R., Balletto E. 2013. Contrasting genetic structure of rear edge and continous range populations of a parasitic butterfly infected by Wolbachia. BMC Evolutionary Biology 13: DOI: 10.1186/1471-2148-13-14.
 • Dziekańska I., Sielezniew M. 2013. Cały rok z listkowcem cytrynkiem. Przyroda Polska 2: 14-15.
 • Sielezniew M., Dziekańska I. 2013.  Brudnica nieparka - niezwykły dymorfizm płciowy. Przyroda Polska 1: 10-11.
 • Sielezniew M., Stankiewicz-Fiedurek A.M. 2013.  Behavioural evidence for a putative oviposition-deterring pheromone in the butterfly, Phengaris (Maculinea) teleius (Lepidoptera: Lycaenidae). European Journal of Entomology 110(1): 71-80. 
 • Thomas J.A., Elmes G.W., Sielezniew M., Stankiewicz-Fiedurek A., Simcox D.J., Settele J., Schönrogge K. 2013. Mimetic host shifts in an endangered social parasite of ants. Proceedings of the Royal Society, Series B, 280: 20122336, DOI: 10.1098/rspb.2012.2336. (published 28 November 2012). [PDF]
 • Korbut Z., Rusin M.Yu., Banaszek A. 2013. The distribution of the common hamster (Cricetus cricetus) in western Ukraine. Zoologica Poloniae 58(3-4): 99-112.
 • Rusin M.Yu., Banaszek A., Mishta A.V. 2013. The common hamster (Cricetus cricetus) in Ukraine: evidence for population decline. Folia Zoologica 62(3): 207-213.
 • Czernik M., Taberlet P., Świsłocka M., Czajkowska M., Duda N., Ratkiewicz M. 2013. Fast and efficient DNA-based method for winter diet analysis from stools of three cervids: moose, red deer, and roe deer. Acta Theriologica 58: 379-386.
 • Świsłocka M., Czajkowska M., Duda N., Danylow J., Owadowska-Cornil E., Ratkiewicz M. 2013. Complex patterns of population genetic structure of moose, Alces alces, after recent spatial expansion in Poland revealed by sex-linked markers. Acta Theriologica 58: 367-378.
 • Duda N., Świsłocka M., Czajkowska M. 2013. Zając zwinny szarak potrzebuje pomocy. Mój Piękny Ogród 3: 66-67.
 • Świsłocka M., Czajkowska M., Duda N. 2013. Kto wywołał wilka z lasu? Mój Piękny Ogród 11: 56-58.
 • Świsłocka M., Ratkiewicz M., Borkowska A. 2013. Unikalny charakter populacji łosia w dolinie Biebrzy. W: J.R.E. Taylor (red.), Tajemnice doliny Biebrzy. Eseje naukowe o zwierzątach i roślinach, Trans Humana: 41-47. 
 • Ratkiewicz M., Borkowska A. 2013. Historia kolonizacji doliny Biebrzy zapisana w genach nornika zwyczajnego. W: J.R.E. Taylor (red.), Tajemnice doliny Biebrzy. Eseje naukowe o zwierzątach i roślinach, Trans Humana: 72-79.
 • Duda N., Świsłocka M., Czajkowska M. 2013. Łoś obok nas. Salamandra 1: 3-5.
 • Patricelli D., Sielezniew M., Ponikwicka-Tyszko D., Ratkiewicz M., Bonelli S., Barbero F., Witek M., Buś M.M., Rutkowski R., Balletto E. 2013. Contrasting genetic structure of rear edge and continous range populations of a parasitic butterfly infected by Wolbachia. BMC Evolutionary Biology 13: DOI: 10.1186/1471-2148-13-14.
 • Sielezniew M., Rutkowski M., Ponikwicka-Tyszko D., Ratkiewicz M., Dziekańska I., Švitra G. 2012. Differences in genetic variability between two ecotypes of the endangered myrmecophilous butterfly Phengaris (=Maculinea) alcon - the setting of conservation priorities. Insect Conservation and Diversity 5: 223-236.
 • Sielezniew M. 2012. Uwagi ogólne do monitoringu motyli. W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.) Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa: 95-105. 
 • Sielezniew M., Dziekańska I. 2012. Czerwończyk fioletek Lycaena helle. W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.) Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa: 124-141.
 • Sielezniew M. 2012. Modraszek arion Phengaris (Maculinea) arion. W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.) Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. , Warszawa: 142-163.
 • Klimczuk P., Sielezniew M. 2012. Modraszek eros (eroides) Polyommatus eros eroides. W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.) Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. Warszawa: 164-177.
 • Sielezniew M. 2012. Modraszek nausitous Phengaris (Maculinea) nausithous. W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.) Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II.  Warszawa: 178-198.
 • Sielezniew M. 2012. Modraszek telejus Phengaris (Maculinea) teleius. W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.) Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa: 199-218.
 • Sielezniew M. 2012. Strzępotek edypus Coenonympha oedippus. W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.) Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa: 258-273.
 • Sielezniew M. 2012. Strzępotek hero Coenonympha hero. W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.) Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa: 274-289.
 • Sielezniew M. 2012. Szlaczkoń szafraniec Colias myrmidone. W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.) Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa: 290-309.
 • Dziekańska I., Sielezniew M.  2012. Niedźwiedziówka kaja - na co gąsienicy futro? Przyroda Polska 12: 16-17.
 • Dziekańska I., Sielezniew M. 2012. Ceiki - motyle jak jesienne liście. Przyroda Polska 11: 14-15.
 • Sielezniew M., Dziekańska I. 2012. Czerwończyk nieparek - niezagrożony, ale chroniony. Przyroda Polska 8: 14-15.
 • Sielezniew M., Dziekańska I.  2012. Osadnik egeria - słoneczny wojownik.  Przyroda Polska 10: 10-11.
 • Dziekańska I., Sielezniew M. 2012. Pokłonnik kamilla - leśna piękność. Przyroda Polska 7: 8-9.
 • Kostro-Ambroziak A. 2012. Taxonomic study of the genus Phytodietus Gravenhorst, 1829 (Hymenoptera, Ichneumonidae) from Australia, with description of a new species. Deutsche Entomologische Zeitschrift 59: 139-145.
 • Dziekańska I., Sielezniew M. 2012. Modraszek aleksis - dlaczego taki rzadki? Przyroda Polska 6: 10-11.
 • Sielezniew M., Dziekańska I. 2012. Wielbiciel malw - warcabnik ślazowiec. Przyroda Polska 5: 14-15.
 • Dziekańska I., Sielezniew M. 2012. Rusałka pawik - motyl o wielu obliczach. Przyroda Polska 4: 10-11.
 • Sielezniew M., Dziekańska I. 2012. Niestrzęp głogowiec - motyl jak śnieg biały. Przyroda Polska 2: 14-15.
 • Sielezniew M., Rutkowski R. 2012. Population isolation rather than ecological variation explains the genetic structure of endangered myrmecophilous butterfly Phengaris (=Maculinea) arion. Journal of Insect Conservation 16: 39-50, DOI 10.1007/s10841-011-9392-9.
 • Banaszek A., Chętnicki W., Fedyk S., Jadwiszczak K.A. Mirski P. 2012. Data on the distribution of selected Soricomorpha and Rodenta species in Poland. Zoologica Poloniae 57: 65-103.
 • Jadwiszczak K. A. 2012. Population history and genetic variation of Betula humilis Schrk. in Poland . In: Biological diversity - from cell to ecosystem, G. Łaska (ed.), Polish Botanical Society - Branch in Bialystok: 133-146. 
 • Jadwiszczak K. A. 2012. What can molecular markers tell us about the glacial and postglacial histories of European birches? Silva Fennica  46(5): 733-745. 
 • Jadwiszczak K. A., Drzymulska D., Banaszek A., Jadwiszczak P. 2012. Population history, genetic variation and conservation status of the endangered birch species Betula nana L. in Poland. Silva Fennica 46(4): 465-477.
 • Jadwiszczak K. A., Banaszek A., Jabłońska E., Sozinov O.V.  2012. Chloroplast DNA variation of Betula humilis Schrk. in Poland and Belarus. Tree Genetics & Genomes 8: 1017-1030.
 • Horn A., Basset P., Yannic G., Banaszek A., Borodin P. M., Bulatova N. S., Jadwiszczak K., Jones R. M., Polyakov A. V., Ratkiewicz M., Searle J. B., Shchipanov N. A., Zima J., Hausser J. 2012. Chromosomal rearrangements do not seem to affect the gene flow in hybrid zones between karyotypic races of the common shrew (Sorex araneus). Evolution 66(3): 882-889.
 • Banaszek A., Ziomek J., Jadwiszczak K. A., Kaczyńska E., Mirski P. 2012. Identification of the barrier to gene flow between phylogeographic lineages of the common hamster Cricetus cricetus. Acta Theriologica 2012, doi: 10.1007/s13364-012-0075-z.
 • Jadwiszczak K. 2012. Brzozy w Polsce. Ekonatura 2: 10-11.
 • Banaszek A., Ziomek J. 2012. Genetic variation and effective population size in an isolated population of the common hamster, Cricetus cricetus. Folia Zool. 60 (1): 34-43.
 • Ratkiewicz M., Matosiuk M., Kowalczyk R., Konopiński M.K., Okarma H., Ozolins J., Männil P., Ornicans A., Schmidt K. 2012. High levels of population differentiation in Eurasian lynx at the edge of the species' western range in Europe revealed by mitochondrial DNA analyses. Animal Conservation 15: 603-612.
 • Śmietana W., Rutkowski R., Ratkiewicz M., Buś-Kicman M. 2012. Ocena liczebności i zmienności genetycznej niedźwiedzi brunatnych występujących na obszarze polskiej części Karpat. W: Ochrona gatunkowa rysia, wilka i niedźwiedzia w Polsce. Raport z projektu nr PL 0349, Warszawa, WWF Polska, pod red. Jakimiuka S.: 67-87.
 • Horn A., Basset P., Yannic G., Banaszek A., Borodin P. M., Bulatova N. S., Jadwiszczak K., Jones R. M., Polyakov A. V., Ratkiewicz M., Searle J. B., Shchipanov N. A., Zima J., Hausser J. 2012. Chromosomal rearrangements do not seem to affect the gene flow in hybrid zones between karyotypic races of the common shrew (Sorex araneus). Evolution 66(3): 882-889.
 • Kostro-Ambroziak A. 2011. A new species of Phytodietus Gravenhorst, 1829 (Hymenoptera: Ichneumonidae: Tryphininae) from North Africa. Entomological News 122(2): 149-153.
 • Kostro-Ambroziak A. 2011. Phytodietus (Weisia) pearlus sp. nov. From South Africa (Hymenoptera: Ichneumonidae). Annales Zoologici 61(4): 803-805.
 • Sielezniew M., Dziekańska I. 2011. Geographical Variation in Wing Pattern in Phengaris (=Maculinea) arion (L.) (Lepidoptera: Lycaenidae): Subspecific Differentiation or Clinal Adaptation?. Annales Zoologici 61(4): 739-750.
 • Sielezniew M., Dziekańska I. 2011. Rusałka admirał - motyl wędrowca. Przyroda Polska 10: 8-9.
 • Sielezniew M., Ponikwicka-Tyszko D., Ratkiewicz M., Dziekańska I., Kostro-Ambroziak A., Rutkowski R. 2011. Divergent patterrns in the mitochondrial and nuclear diversity of the specialized butterfly Plebejus argus (Lepidoptera: Lycaenidae). European Journal of Entomology 108: 537-545.
 • Sielezniew M., Dziekańska I. 2011. Perłowiec malinowiec. Przyroda Polska 8: 28-29.
 • Dziekańska I., Sielezniew M. 2011. Nie taki bielinek straszny. Ogrody 8: 82-83.
 • Sielezniew M., Dziekańska I. 2011. Fruczaki - niezwykłe ćmy. Przyroda Polska 6: 14-15.
 • Sielezniew M., Dziekańska I. 2011. Przeplatka aurinia. Przyroda Polska 5: 8-9.
 • Dziekańska I., Sielezniew M. 2011. Czerwończyk fioletek - zagrożony klejnocik wilgotnych łąk. Przyroda Polska 4: 18-19.
 • Kostro-Ambroziak A. 2011. Netelia (Prosthodocis) japonica (Uchida, 1928) (Hymenoptera: Ichneumonidae) in the Polish fauna. Polish Journal of Entomology 80: 117-121. [PDF]
 • Bonelli S., Witek M., Canterino S., Sielezniew M., Stankiewicz-Fiedurek A., Tartally A., Balletto E., Schőnrogge K. 2011. Distribution, host specificity, and the potential for cryptic speciation in hoverfly Microdon myrmicae (Diptera: Syrphidae), a social parasite of Myrmica ants. Ecological Entomology 36: 135-143.
 • Sielezniew M., Dziekańska I. 2011. Rusałka pokrzywnik. Przyroda Polska 3: 20-21.
 • Sielezniew M. 2011. Bielinki. Przyroda Polska 2: 16-17.
 • Banaszek A., Ziomek J. 2011. The common hamster populations in the Lower San River Valley. Zool. Poloniae, 56 (1-4): 49-58.
 • Chwełatiuk E., Włostowski T. 2011. Orally Administered Melatonin and the Accumulation and Toxicity of Cadmium in the Bank Vole (Myodes glareolus). Zoologica Poloniae 56(1-4): 19-33.
 • Banaszek A., Jadwiszczak K.A., Ziomek J. 2011. Genetic variability and differentiation in the Polish common hamster (Cricetus cricetus L.): Genetic consequences of agricultural habitat fragmentation. Mammalian Biology 76(6.) 665-671.
 • Jadwiszczak K.A., Banaszek A., Jabłońska E., Sozinov O.V. 2011. Could Betula humilis have survived the last glaciation at a current margin of its distribution? Testing the hypothesis of a glacial refugium using nuclear microsatellites. Plant Systematics and Evolution 297: 147-156.
 • Skowrońska-Ochmann K., Ziomek J., Banaszek A. 2011. Common hamster Cricetus cricetus (L., 1758) in the Silesian Voivodeship, South Poland. Fragmenta Faunistica 54(1): 87-94.
 • Jadwiszczak K.A., Jabłońska E., Kłosowski S., Banaszek A. 2011. Aneuploids in the shrub birch Betula humilis populations in Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 80: 233-235.
 • Jadwiszczak K.A., Jabłońska E., Banaszek A. 2011. Genetic diversity of the shrub birch Betula humilis Schrk. at the south-western margin of its range. Plant Biosystems 145(4): 893-900.
 • Zalewski A., Michalska-Parda A., Ratkiewicz M., Kozakiewicz M., Bartoszewicz M., Brzeziński M. 2011. High mitochondrial DNA diversity of an introduced alien carnivore: comparison of feral and ranch American mink Neovison vison in Poland. Diversity and Distributions 1-12, DOI: 10.1111/j.1472-4642.2011.00767.x.
 • Schmidt K., Ratkiewicz M., Konopiński M.K. 2011. The importance of genetic variability and population differentiation in the Eurasian lynx Lynx lynx for conservation, in the context of habitat and climate change. Mammal Review 41(2): 112-124.
 • Raczyński J., Ratkiewicz M. 2011. Funkcjonowanie populacji łosia w Polsce. W: Zrównoważone łowiectwo jako narzędzie gospodarowania populacjami zwierząt, Konferencja naukowa, SGGW, Warszawa 6.04.2011: 69-74.
 • Borkowska A. 2011. Seasonal variation of reproductive success under female philopatry and male-biased dispersal in a common vole population. Behavioural Processes 86: 39-45.
 • Święcicka I., Sztachelska M., Czajkowska M., Bideshi D.K., Federici B.A. 2011. Characterization of Bacillus thuringiensis isolates from soil and small mammals that harbour vip3A gene homologues. Biocontrol Science and Technology 21(4): 461-473.
 • Sielezniew M., Rutkowski M., Ponikwicka-Tyszko D., Ratkiewicz M., Dziekańska I., Švitra G. 2011. Differences in genetic variability between two ecotypes of the endangered myrmecophilous butterfly Phengaris (=Maculinea) alcon - the setting of conservation priorities. Insect Conservation and Diversity, DOI: 10.10111./j.1752-4598.2011.00163.x
 • Sielezniew M., Ponikwicka-Tyszko D., Ratkiewicz M., Dziekańska I., Kostro-Ambroziak A., Rutkowski R. 2011. Divergent patterrns in the mitochondrial and nuclear diversity of the specialized butterfly Plebejus argus (Lepidoptera: Lycaenidae). European Journal of Entomology 108: 537-545.
 • Sielezniew M. Dziekańska I. 2010. Motyle dzienne (w serii Fauna Polski). Multico, Warszawa 336 str. [więcej]
 • Sielezniew M., Pałka K., Michalczuk W., Bystrowski C., Hołowiński M., Czerwiński M. 2010. False Ringlet Coenonympha oedippus in Poland: state of knowledge and conservation prospects. Oedippus 26: 20-24. [PDF]
 • Sielezniew M., Patricelli M., Dziekańska I., Barbero F., Bonelli S., Casacci L.P., Witek M., Baletto E. 2010. The first record of Myrmica lonae (Hymenoptera: Formicidae) as a host of socially parasitic Large Blue butterfly Phengaris (Maculinea) arion (Lepidoptera: Lycaenidae). Sociobiology 56: 465-475. [PDF]
 • Švitra G., Sielezniew M. 2010. The first observation of Euphydryas aurinia (Lepidoptera, Nymphalidae) developing on Gentiana cruciata in Lithuania. Polish Journal of Entomology 79: 195-201. [PDF]
 • Sielezniew M., Dziekańska I., Stankiewicz-Fiedurek A.M. 2010. Multiple host-ant use by the predatory social parasite Phengaris (=Maculinea) arion (Lepidoptera, Lycaenidae). Journal of Insect Conservation 14: 141-149. [PDF]
 • Sielezniew M., Dziekańska I. 2010. Motyle dzienne. W: Luniak M. (red.) Przyroda Bielan warszawskich: Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk. Warszawa: 132-139.
 • Dziekańska I. Sielezniew M. 2010. Polubić ćmy. Ogrody 6: 80-83. [PDF]
 • Dziekańska I. Sielezniew M. 2010. Ozdoby puszczańskich dróg. Matecznik Białowieski 4: 6-8. [PDF]
 • O motylach, co mrówki nabierają (wywiad) - z Marcinem Sielezniewem rozmawia Małgorzata T. Załoga. National Geographic Polska, październik 2010, str. 46-54. [PDF]
 • Kostro-Ambroziak A. 2010. Phytodietus (Weisia) queenslandicus, a new species from Australia (Hymenoptera: Ichneumonidae). Annales Zoologici 60(4): 553-557. [PDF]
 • Sielezniew M., Włostowski M., Dziekańska I. 2010. Myrmica schencki (Hymenoptera: Formicidae) as the Primary Host of Phengaris (Maculinea) arion (Lepidoptera: Lycaenidae) at Heathlands in Eastern Poland. Sociobiology 55: 95-106. [PDF]
 • Banaszek A., Ziomek J. 2010. The common hamster (Cricetus cricetus L.) population in the city of Lublin. Annales UMCS, Sectio B, 65: 59-66.
 • Banaszek A., Jadwiszczak K.A., Ratkiewicz M., Ziomek J., Neumann K. 2010. Population structure, colonization processes and barriers for dispersal in the common hamster Cricetus cricetus (L.) populations in Poland. J. Zool. Syst. Evol. Res. 48: 151-158.
 • Banaszek A., Ziomek J., Jadwiszczak K.A. 2009/2010. Morphometric differences between the phylogeographic lineages of the common hamster Cricetus cricetus in Poland. Zoologica Poloniae 54-55: 13-20.
 • Czajkowska M., Borkowska A., Wieczorek M., Zub K. 2010. Application of microsatellite markers developed for arvicoline species in a population genetic study of the root vole (Microtus oeconomus). Acta Theriologica, 55(2): 123-128.
 • Ratkiewicz M. 2010. Łoś to superktoś. Gazeta Wyborcza (grudzień 2010), str.18.
 • Borkowska A., Ratkiewicz M. 2010. Promiscuity, male reproductive success and mate relatedness in a natural population of the common vole. Journal of Zoology 280: 195-201.
 • Banaszek A., Jadwiszczak K.A., Ratkiewicz M., Ziomek J. 2009. Low genetic diversity and significant structuring of the common hamster populations (Cricetus cricetus L.) in Poland revealed by the mtDNA control region sequence variation. Acta Theriol. 54: 289-296.
 • Banaszek A., Taylor J.R.E., Ochocińska D., Chętnicki W. 2009. Robertsonian polymorphism in the common shrew (Sorex araneus L.) and selective advantage of heterozygotes as indicated by higher maximum metabolic rates. Heredity 102: 155-162.
 • Sielezniew M., Stankiewicz-Fiedurek A.M. 2009. Host ant use by Phengaris (= Maculinea) alcon (Lepidoptera, Lycaenidae) in Poland . Polish Journal of Entomology 78: 323-335. [PDF]
 • Kotowski W., Matysiak A., Dziekańska I., Sielezniew M. 2009. Grasslands of the Kampinos National Park . W: P. Veen, R. Jefferson, J. de Smidt, J. van der Straaten (red.). Grasslands in Europe of high nature value. KNNV Publishing, Zeist, The Netherlands: 94-103. 
 • Rutkowski R., Sielezniew M., Szostak A. 2009. Contrasting levels of polymorphism in cross-amplified microsatellites in two endangered xerothermophilous, obligatorily myrmecophilous, butterflies of the genus Phengaris (Maculinea) (Lepidoptera: Lycaenidae) . European Journal of Entomology 106: 457-469. [PDF]
 • Sielezniew M., Dziekańska I. 2009. Butterfly-ant relationships: Host ant specificity of Phengaris 'rebeli' Hirschke (Lepidoptera: Lycaenidae) in Pieniny Mts (southern Poland) . Polish Journal of Ecology 57: 403-409. [PDF]
 • Frąckiel K. Sielezniew M., 2009. Motyle Biebrzańskiego Parku Narodowego . Biebrzański Park Narodowy. Osowiec Twierdza, 78 str.
 • Dziekańska I. Sielezniew M. 2009. Mali pomocnicy ogrodnika . Ogrody 10: 68-70. [PDF]
 • Dziekańska I. Sielezniew M. 2009. Pokrzywa, karmicielka motyli . Ogrody 8: 78-81. [PDF]
 • Dziekańska I. Sielezniew M. 2009. Rusałka osetnik . Przyroda Polska 8: 10-11. [PDF]
 • Sielezniew M. 2009. Modraszek arion - amator mrówek . Przyroda Polska 6: 16-17. [PDF]
 • Dziekańska I. Sielezniew M. 2009. Wielena plamowstęg - wielbiciel pierwiosnków. . Przyroda Polska 5: 16-17. [PDF]
 • Borkowska A., Borowski Z., Krysiuk K. 2009. Mulitiple paternity in free-living root voles (Microtus oeconomus). Behavioural Processes 82: 211-213.
 • Brzosko E., Wróblewska A., Ratkiewicz M., Till-Bottraud I., Nicole F., Baranowska U. 2009. Genetic diversity of Cypripedium calceolus at the edge and in the centre of its range in Europe. Annales Botanici Fennici 46: 201-214.
 • Świsłocka M., Ratkiewicz M., Raczyński J., Duda N., Borkowska A., Komenda E. 2009. Zróżnicowanie mitochondrialnego DNA oraz przepływ genów między populacjami łosia (Alces alces L.) w Dolinie Biebrzy i Puszczy Knyszyńskiej. Parki narodowe i Rezerwaty Przyrody 28(1): 95-106.
 • Sielezniew M. 2008. Z życia ciem. Polityka 34: 78-81. [PDF]
 • Sielezniew M. 2008. Tajemnice motylich skrzydeł. Cz.1. Matecznik Białowieski 3: 11-13. [PDF]
 • Sielezniew M. 2008. Tajemnice motylich skrzydeł. Cz.2. Matecznik Białowieski 4: 11-13. [PDF]
 • Sielezniew M. 2008. Biologia i ekologia modraszków z rodzaju Maculinea (Phengaris). W: 15 lat Biebrzańskiego Parku Narodowego - Motyle ekosystemów bagiennych. Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza: 24-35.
 • Dziekańska I. Sielezniew M. 2008. Higrofilne motyle dzienne Kampinoskiego Parku Narodowego i aspekty ich ochrony. W: 15 lat Biebrzańskiego Parku Narodowego - Motyle ekosystemów bagiennych. Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza: 56-65.
 • Dziekańska I. Sielezniew M. 2008. Butterflies (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) of the Kampinos National Park and its buffer zone . Fragmenta Faunistica 51: 107-118. [PDF]
 • Sielezniew M. 2008. Efekt motyla. National Geographic Polska 7: 64-77. [PDF]
 • Warecki A., Sielezniew M. 2008. Dryad Minois dryas (Lepidoptera, Nymphalidae) in south-eastern Poland: a recent range expansion or oversight of an endangered species ? Polish Journal of Entomology 77: 191-198. [PDF]
 • Sielezniew M., Stankiewicz A.M. 2008. Myrmica sabuleti (Hymenoptera: Formicidae) not necessary for the survival of Phengaris (Maculinea) arion (Lepidoptera: Lycaenidae) in eastern Poland: Lower host- ant specificity or evidence for geographical variation of an endangered social parasite? European Journal of Entomology 105: 637-641. [PDF]
 • Kostro-Ambroziak A. 2008. The species of the genus Polyblastus Hartig, 1837 (Hymenoptera, Ichneumonidae) in Poland. Polish Journal of Entomology 77: 31-38. [PDF]
 • Ziomek J., Banaszek A. 2008. Chomik europejski. Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin: 112 pp.
 • Świsłocka M., Ratkiewicz M., Borkowska A., Komenda E., Raczyński J. 2008. Mitochondrial DNA diversity in moose, Alces alces, in Poland: evidence for admixture in bottlenecked relic population. Ann. Zool. Fenn. 45: 360-365.
 • Borkowska A., Ratkiewicz M. 2008. Sex-related spatial structure and effective population size in the common vole, Microtus arvalis, revealed by mtDNA analysis. Ann. Zool. Fenn. 45: 255-262.
 • Brzosko E., Wróblewska A., Ratkiewicz M., Till-Bottraud I., Nicole F., Baranowska U. 2008. Resources of genetic diversity at the edge and in the centre of Cypripedium calceolus European geographical range. Ann. Bot. Fenn. (w druku).
 • Ratkiewicz M., Brzosko E., Wróblewska A., Borkowska A., Tałałaj I., Świsłocka M. 2008. W jaki sposób metody biologii molekularnej umożliwiają badania roślin i zwierząt w Biebrzańskim PN? Wszechnica Biebrzańska 3: 73-80.
 • Kostro-Ambroziak A. 2007. A new species of the genus Phytodietus Gravenhorst, 1829 (Hymenoptera: Ichneumonidae) from Poland. Annales Zoologici 57: 823-826. [PDF]
 • Kostro-Ambroziak A. 2007. Phytodietus alpinator Aubert, 1969 (Hymenoptera, Ichneumonidae) a new species to the fauna of Poland. Supplementation of the checklist of Polish Phytodietus Gravenhorst, 1829. Polish Journal of Entomology 76: 115-118. [PDF]
 • Kostro-Ambroziak A., Sawoniewicz J. 2007. Phytodietus (Phytodietus) antennator Kasparyan, 1993 (Hymenoptera, Ichneumonidae) a new species to the European fauna. Polish Journal of Entomology 76: 57-60. [PDF]
 • Sielezniew M. 2007. Układ w mrowisku. National Geographic Polska 8: 124-125.
 • Sielezniew M. 2007. Modraszek arion. Matecznik 0/2007: 5-6. [PDF]
 • Sielezniew M. 2007. Motyle letniego ogrodu. Ogrody 7: 76-79. [PDF]
 • Sielezniew M., Stankiewicz A. M. 2007. Differences in the development of the closely related myrmecophilous butterflies Maculinea alcon and M. rebeli (Lepidoptera: Lycaenidae). European Journal of Entomology 104: 433-444.
 • Ziomek J., Banaszek A. 2007. The common hamster, Cricetus cricetus in Poland: status and current range. Folia Zoologica 56: 235-242.
 • Ratkiewicz M., Borkowska A. 2007. Struktura genetyczna populacji nornika zwyczajnego (Microtus arvalis) w dolinie Biebrzy. Wszechnica Biebrzańska 3: 108-111.
 • Borkowska A. 2007. Storczyki z Królewskich Ogrodów Botanicznych w Kew. Wszechnica Biebrzańska 3: 141-143.
 • Jaarola M., Ratkiewicz M., Ashford R. T., Brunhoff C., Borkowska A. 2007. Isolation and characterization of polymorphic microsatellite loci in the field vole, Microtus agrestis, and their cross-utility in the common vole, Microtus arvalis. Molecular Ecology Notes 7: 1029-1031.
 • Sielezniew M., Stankiewicz A. M., Górnicki A. 2006. Modraszek Rebela Maculinea rebeli w Przemyślu. Ekologia i perspektywy ochrony populacji. Rocznik Przemyski 42: 73-88.
 • Sielezniew M., Stankiewicz A. 2006. Motyle z wilczym apetytem. Wiedza i Życie 10: 34-37. [PDF
 • Kostro-Ambroziak A. 2006. Wstępne badania nad Tryphoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) of Biebrza National Park and its protected zone. Wiadomości Entomologiczne 25: 107-108.
 • Sielezniew M., Stankiewicz A. M. 2006. Ekologiczne, prawne i praktyczne aspekty ochrony motyli w Polsce na przykładzie modraszków Maculinea spp. ) (Lepidoptera: Lycaenidae). Wiadomości Entomologiczne 25: 179-188.
 • Sawoniewicz J., Kostro-Ambroziak A., Zawistowska I. 2006. Dynamika rozwoju zgrupowań Ichneumonidae (Hymenoptera) w drzewostanach świerkowych w rezerwacie "Antoniuk". Część I. Podrodziny Ichneumonidae. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 25: 3-17.
 • Kalinowska M., Siemieniuk E., Kostro A., Lewandowski W. 2006. The application of Aj, BAC, I6, HOMA indexes for quantitative determination of aromaticity of metal complexes with benzoic, salicylic, nicotinic acids and benzene derivaties. Journal of Molecular Structure 761: 129-141.
 • Banaszek A., Jadwiszczak K. A. 2006. B-chromosomes behaviour during meiosis of yellow-necked mouse, Apodemus flavicollis. Folia Zool. 55(2): 113-122.
 • Jadwiszczak K. A., Ratkiewicz M., Banaszek A. 2006. Analysis of molecular differentiation in a hybrid zone between chromosomally distinct races of the common shrew Sorex araneus (Insectivora: Soricidae) suggests their common ancestry. Biol. J. Linn. Soc. 89: 79-90.
 • Jadwiszczak K. A., Banaszek A. 2006. Fertility in the male common shrews, Sorex araneus, from the extremely narrow hybrid zone between chromosome races. Mammalian Biology 71(5): 257-267.
 • Banaszek A. 2006. A mosaic XY1Y2/XY1Y2Y2 common shrew Sorex araneus. Acta Theriol. 51(1): 39-42.
 • Ratkiewicz M. 2006. Od genetyki do genomiki populacji: nowe perspektywy badań w ekologii i biologii ewolucyjnej. Kosmos 55: 129-136.
 • Ratkiewicz M. 2006. Wpływ barier genetycznych i środowiskowych oraz czynników historycznych na przepływ genów i strukturę populacji u zwierząt. Kosmos 55: 271-272.
 • Ratkiewicz M., Borkowska A. 2006. Genetic structure is influenced by environmental barriers: empirical evidence from the common vole Microtus arvalis populations. Acta Theriologica 51: 337-344.
 • Ratkiewicz M., Jaroszewicz B. 2006. Allopatric origins of sympatric forms: the skippers Carterocephalus palaemon palaemon, C. p. tolli and C. silvicolus. Annales Zoologici Fennici 43: 285-294.
 • Jadwiszczak K. A., Ratkiewicz M., Banaszek A. 2006. Analysis of molecular differentiation in a hybrid zone between chromosomally distinct races of the common shrew Sorex araneus (Insectivora: Soricidae) suggests their common ancestry. Biol. J. Linn. Soc. 89: 79-90.
 • Hartl G.B., Zachos F.E., Nadlinger K., Ratkiewicz M., Klein F., Lang G. 2005. Allozyme and mitochondrial DNA analysis of French red deer (Cervus elaphus) populations: genetic structure and its implications for management and conservation. Mammalian Biology 70: 24-34.
 • Ratkiewicz M., Banaszek A., Jadwiszczak K., Chętnicki W., Fedyk S. 2003. Genetic diversity, stability of population structure and barriers to gene flow in a hybrid zone between two Sorex araneus chromosome races. Mammalia 68: 275-283.
 • Banaszek A., Smakulska J., Fedyk S., Jadwiszczak K., Chętnicki W. 2003. Morphometric differentiation of shrews (Sorex araneus L., 1758) from the hybrid zone between the Guzowy Młyn and Łęgucki Młyn chromosome races in Poland. Mammalia 68: 217-224.
 • Ratkiewicz M., Banaszek A., Jadwiszczak K., Chętnicki W., Fedyk S. 2003. Genetic diversity, stability of population structure and barriers to gene flow in a hybrid zone between two Sorex araneus chromosome races. Mammalia 68: 275-283.
 • Banaszek A., Fedyk S., Fiedorczuk U., Szałaj K.A., Chętnicki W. 2002. Meiotic studies of male common shrews (Sorex araneus L.) from a hybrid zone between chromosome races. Cytogenetic and Genomic Research 96: 40-44.
 • Ratkiewicz M., Fedyk S., Banaszek A., Gielly L., Chętnicki W., Jadwiszczak K., Taberlet P. 2002. The evolutionary history of the two karyotypic groups of the common shrew, Sorex araneus. Heredity 88: 235-242.
 • Ratkiewicz M. , Fedyk S., Banaszek A., Szałaj K., Chętnicki W., Gielly L., Taberlet P. 2002. The evolutionary history of the two karyotypic groups of the common shrew, Sorex araneus, in Poland. Heredity 88: 235-242.
 • Ratkiewicz M., Borkowska A. 2002. Badania molekularne nie są trudne: zastosowanie i użyteczność technik molekularnych w ekologii. Wiad. Ekol. 48: 101-121.
 • Wójcik J. M., Ratkiewicz M., Searle J. B. 2002. Evolution of the common shrew: cytological and molecular aspects. Acta Theriol. 47 (Suppl. 1): 139-167.
 • Brzosko E., Ratkiewicz M., Wróblewska A. 2002. Allozyme differentiation and genetic structure of the Lady’s slipper (Cypripedium calceolus) island populations in north-east Poland. Bot. J. Linn. Soc. 138: 433-440.
 • Brzosko E., Wróblewska A., Ratkiewicz M. 2002. Spatial genetic structure and clonal diversity of island Cypripedium calceolus populations in the Biebrza National Park (NE Poland). Mol. Ecol. 11: 2499-2509.
 • Fedyk S., Banaszek A., Chętnicki W., Cichomska A., Szałaj K. A. 2000. Reassessment of the range of the Drnholec race: studies on meiosis in Sorex araneus hybrids. Acta Theriol. 45 (Suppl. 1): 59-67.
 • Banaszek A., Fedyk S., Szałaj K. A., Chętnicki W. 2000. Reproductive performance in two hybrid zones between chromosome races of the common shrew Sorex araneus in Poland. Acta Theriol. 45 (Suppl. 1): 69-78.
 • Ratkiewicz M., Supruniuk J., Fedyk S., Banaszek A., Chętnicki W., Szałaj K. A. 2000. Genetic differentiation and gene flow between the Drnholec and Łęgucki Młyn chromosome races of the common shrew Sorex araneus in northern Poland. Acta Theriol. 45 (Suppl. 1): 79-91.
 • Banaszek A. Fedyk S., Szałaj K. A., Chętnicki W. 2000. A comparison of spermatogenesis in homozygotes, simple Robertsonian heterozygotes and complex heterozygotes of the common shrew (Sorex araneus L.). Heredity 84: 570-577.
 • Ratkiewicz M., Borkowska A. 2000. Multiple paternity in the bank vole (Clethrionomys glareolus): field and experimental data. Z. Saugetierkunde 65: 6-14.
 • Ratkiewicz M., Supruniuk J., Fedyk S., Banaszek A., Chętnicki W., Szałaj K. 2000. Genetic differentiation and gene flow between the Drnholec and Łęgucki Młyn chromosome races of the common shrew Sorex araneus in northern Poland. [In: Evolution in the Sorex araneus group: Cytogenetic and molecular aspects. J.B. Searle and J.M. Wójcik, eds.] Acta Theriol. 45 (Suppl.1): 79-91.
 • Borkowska A. 1999. Genetic and morphological variation among populations of the bank vole Clethrionomys glareolus from north - eastern Poland: the seasonal aspect. Z. Saugetierkunde. 64: 285-297.

 

 

Show more publications pokaz wiecej

University of Bialystok
Faculty of Biology
Ciołkowskiego 1J Street
15-245 Białystok


Dean's Office (room 1010)
phone (085) 738 8383
mail: biologia.dziekanat@uwb.edu.pl


Dean's Office
phone (085) 738 8414 (pok. 1014)
phone (085) 738 8415 (pok. 1012)
phone (085) 738 8416 (pok. 1015)

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona