logo_smalluwb_img_mobileszukaj

BIOLOGIA

Studiując Biologię na II stopniu, nabywasz rozszerzoną w stosunku do studiów I stopnia, wiedzę biologiczną, w zależności od wybranego do realizacji bloku specjalnościowego.

Istnieje również możliwość studiowania na II stopniu dwóch kierunków jednocześnie: Biologii i Biologii z przygotowaniem pedagogicznym, ponieważ niektóre przedmioty są wspólne dla obu kierunków.


Blok specjalnościowy: Biologia molekularna. Pozwala na poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie biologii molekularnej, genetyki i biofizyki molekularnej, enzymologii, filogenetyki, bioinformatyki, metod analizy genomów, a także paleobiologii. Podstawową grupę zajęć stanowią praktyczne zajęcia laboratoryjne w ramach przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych z wykorzystaniem technik molekularnych z elementami nanotechnologii, przygotowujące absolwenta do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych, diagnostycznych i przemysłowych.

Blok specjalnościowy: Biologia sądowa. Umożliwia zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami w zakresie nauk biologicznych, które są wykorzystywane w sądownictwie i kryminalistyce. Absolwent otrzyma obszerną wiedzę z zakresu genetyki człowieka, genetycznych podłoży zachowań patologicznych człowieka, osmologii, genetyki sądowej, kryminalistyki czy daktyloskopii. Zdobędzie umiejętności samodzielnego pozyskiwania materiału biologicznego w miejscu zdarzenia i odpowiedniej jego interpretacji, oznaczania materiału biologicznego, rozpoznawania gatunków prawnie chronionych, gatunków roślin trujących oraz narkotycznych. Uczy się przygotowania ekspertyz sądowych na bazie zabezpieczonego materiału biologicznego. Jest przygotowany do podjęcia pracy w laboratoriach biologicznych, chemicznych i kryminalistycznych.

Blok specjalnościowy: Biologia środowiskowa. Pozwala na poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie zagadnień dotyczących związków środowiska abiotycznego z przyrodą ożywioną. Jest on realizowany w ramach takich przedmiotów, jak gleboznawstwo, ekologia roślin, fitosocjologia, toksykologia środowiska, mikrobiologia środowiska czy ochrona wód. Studenci uczestniczą w licznych zajęciach terenowych i laboratoryjnych, co przygotowuje ich do podejmowania pracy zarówno w terenie, jak i w laboratorium oraz w instytucjach czynnej ochrony przyrody, referatach ochrony środowiska różnych urzędów.

Blok specjalnościowy: Mikrobiologia z biotechnologią. Uzupełnia wiedzę dotyczącą procesów biologicznych i biotechnologicznych zachodzących przy współudziale mikroorganizmów. Proponowane są następujące przedmioty obowiązkowe: metody analityczne w mikrobiologii i biotechnologii, kultury in vitro, genetyka mikroorganizmów, immunopatologia, genetyka mikroorganizmów, mikrobiologia kliniczna, filogeneza molekularna oraz przedmioty do wyboru Absolwent jest przygotowany do posługiwania się aparaturą diagnostyczną i badawczą oraz nabywa umiejętności pracy z materiałem biologicznym w laboratoriach diagnostycznych służby zdrowia (na stanowiskach, na których nie są wymagane uprawnienia diagnosty laboratoryjnego w rozumieniu Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej), w placówkach weterynaryjnych, ochrony przyrody i środowiska, a także w laboratoriach badawczych przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego.

Plan studiów

 

BIOLOGIA Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM

Z jednej strony poszerzysz wiedzę biologiczną o specjalistyczne zagadnienia z ekologii roślin i fitosocjologii, biologii ewolucyjnej, genetyki molekularnej, mikrobiologii środowiska, poznasz techniki molekularne, kultury in vitro oraz metody filogenetyki molekularnej, będziesz planował badania naukowe oparte na metodologii nauk przyrodniczych i bioinformatyki.

 Z drugiej strony nabędziesz kompetencje zawodowe do pracy jako nauczyciel biologii w szkole podstawowej i średniej. Kompetencje zawodowe osiągniesz, uczestnicząc w zajęciach z pedagogiki, psychologii ogólnej, rozwojowej i społecznej, w warsztatach komunikacji interpersonalnej i diagnozy psychopedagogicznej, w treningu kreatywności. Opanujesz umiejętności projektowania i realizowania pracy dydaktycznej w szkole podstawowej i średniej, monitorowania i oceniania osiągnięć uczniów z biologii. Zajęcia te są ściśle powiązane z praktyką zawodową w szkole, podczas której będziesz wykorzystywał nabytą wiedzę i umiejętności. Podczas studiów na tym kierunku przygotowujesz się do pracy w placówkach edukacji formalnej i nieformalnej. Nabyte  kompetencje zawodowe i społeczne zwiększą twoją konkurencyjność na rynku pracy i ułatwią odnalezienie się w różnych sytuacjach pracy zawodowej.

Plan studiów

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
ul. Ciołkowskiego 1J
15-245 Białystok

Telefony:
(85) 738 8415
(85) 738 8414
(85) 738 8383 
mail: biologia.rekrutacja@uwb.edu.pl

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona