logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku otwiera konkurs na najlepszego absolwenta studiów II stopnia na kierunku Biologia w roku 2019

 

Organizatorem Konkursu jest Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku, a Fundatorem nagrody w Konkursie jest firma Danlab Danuta Katryńska, Prószyński Media sp. z o.o. oraz Wydawnictwo Naukowe PWN.
 

Konkurs trwa od dnia 10 lipca do dnia 29 lipca 2019 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 30 lipca 2019 roku.
 

 W konkursie zostaną przyznane nagrody za zajęcie I i II miejsca. Pierwsze miejsce stanowi nagroda finansowa w wysokości 1000 zł fundowana przez firmę Danlab Danuta Katryńska, a drugie miejsce nagroda rzeczowa w postaci rocznej prenumeraty miesięcznika Wiedzy i Życia oraz Świata Nauki fundowanej przez Prószyński Media sp. z o.o.i Wydawnictwa Naukowe PWN
 

Nagrody zostaną wręczone laureatom na inauguracji roku akademickiego 2019/2020.

 

O nagrodę mogą się ubiegać wyłącznie absolwenci ostatniego roku studiów II stopnia kierunku biologia, na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku, którzy ukończyli studia w danej edycji konkursu oraz:

 1. osiągnęli średnią ocen z toku studiów II stopnia nie niższą niż 4,50 (obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie studiów Uniwersytetu w Białymstoku) oraz uzyskali z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oceny bardzo dobre,
 2. nie powtarzali roku studiów poprzedzającego rok, w którym ubiegają się o przyznanie nagrody i nie mieli wpisu warunkowego na wyżej wymieniony rok studiów,
 3. spełniają dodatkowo co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:
  a) posiadają osiągnięcia naukowe, 
  b) aktywnie uczestniczyli w działalności uczelnianej, 
  c) aktywnie uczestniczyli w działalności pozauczelnianej,
 4. przesłali wypełnione według wzoru zgłoszenie wraz z podpisanym oświadczeniem (Załącznik 1 do Regulaminu) na adres mailowy: nauka.wbch@uwb.edu.pl oraz złożyli jeden egzemplarz zgłoszenia w formie papierowej w Dziekanacie Wydziału Biologiczno-Chemicznego. Załącznik 1 stanowi integralną część Regulaminu.

  Załącznik 1 jest dostępny na stronie Wydziału Biologiczno-Chemicznego. Szczegółowych informacji udziela: prodziekan ds. naukowych dr hab. Ada Wróblewska, tel. 85 738 84 29, 85 745 71 26.

 

 

 

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona