logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku
otwiera konkurs na najlepszego absolwenta w 2022 r.

studiów pierwszego stopnia
(dla kierunków Biologia i Ekobiznes)
oraz
studiów drugiego stopnia
(dla kierunków Biologia oraz Biologia z przygotowaniem pedagogicznym)

 

W konkursie przyznane zostaną nagrody za zajęcie I oraz II miejsca wśród absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz za zajęcie I i II miejsca dla absolwentów studiów drugiego stopnia. Nagrodę za pierwsze miejsce stanowi nagroda finansowa w wysokości 1000 zł., natomiast za drugie miejsce przyznana zostanie nagroda w formie wydawnictw.

Konkurs trwa od dnia 19 września do dnia 29 września 2022 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30 września 2022 roku.

Wręczenie nagród nastąpi na uroczystej inauguracji roku akademickiego 2022-2023 w dniu 3 października 2022 r. o godzinie 10.00. w siedzibie Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 1J. 

O nagrodę mogą się ubiegać wyłącznie absolwenci ostatniego roku studiów I stopnia (kierunki Biologia oraz Ekobiznes) a także II stopnia (kierunki Biologia oraz Biologia z przygotowaniem pedagogicznym) prowadzonych na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, którzy ukończyli studia w danej edycji konkursu oraz:

1. osiągnęli średnią ocen z toku studiów odpowiednio I bądź II stopnia nie niższą niż 4,50 (obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie studiów Uniwersytetu w Białymstoku) oraz uzyskali z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oceny bardzo dobre,

2. nie powtarzali roku studiów poprzedzającego rok, w którym ubiegają się o przyznanie nagrody i nie mieli wpisu warunkowego na wyżej wymieniony rok studiów,

3. spełniają dodatkowo co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów: a) posiadają osiągnięcia naukowe, b) aktywnie uczestniczyli w działalności uczelnianej, c) aktywnie uczestniczyli w działalności pozauczelnianej,

4. przesłali wypełniony według wzoru Załącznik 1, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych i wizerunku oraz dokumenty potwierdzające wymienione osiągnięcia przez kandydata w Załączniku 1 (np. w formie dyplomów, abstraktu z konferencji, publikacji naukowej, itp.) na adres mailowy: biologia.rozwoj@uwb.edu.pl. Załącznik 1 stanowi integralną część Regulaminu.

5. Dokumenty są dostępne na stronie Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białystoku. Szczegółowych informacji udziela: prodziekan ds. rozwoju dr Marek Bartoszewicz, tel. 85 738 8384, e-mail: biologia.rozwoj@uwb.edu.pl.

 

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych i wizerunku w ramach konkursu_na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku (DOCX)

Regulamin Konkursu dla absolwentów studiów I stopnia na kierunkach Biologia i Ekobiznes (PDF)

Regulamin Konkursu dla absolwentów studiów II stopnia na kierunku Biologia oraz Biologia z przygotowaniem pedagogicznym (PDF)

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu (formularz zgłoszeniowy) (DOCX)

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona