logo_smalluwb_img_mobileszukaj

W dniu 30 czerwca 2020 r. prof. dr hab. Robert Ciborowski, Rektor Elekt Uniwersytetu w Białymstoku wręczył nominacje na funkcje kierownicze w UwB. Na stanowisko Dziekana Wydziału Biologii został powołany dr hab. Piotr Zieliński, prof. UwB. Warto dodać, że Rada Wydziału Biologii UwB 23 czerwca 2020 r. jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała jego kandydaturę.

 

Dr hab. Piotr Zieliński, prof. UwB ukończył studia na kierunku biologia w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W 2003 roku uzyskał z wyróżnieniem stopnień naukowy doktora nauk biologicznych w zakresie hydrobiologii w Instytucie Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku. W 2016 otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z Wydziałem (d. Instytutem) Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie pracuje w Katedrze Ekologii Wód w Zakładzie Ochrony Środowiska.

Odbył dwa staże naukowe: krótkoterminowy w Institut des sciences de l’environnement, UQAM, Montreal (Kanada; 1999) oraz długoterminowy w School of Biological Sciences, Bangor University (Wielka Brytania; 2009-2011). Był też koordynatorem polsko-niemieckiej wymiany studentów z Uniwersytetem w Poczdamie w oparciu o stacje terenowe w Gugnach i Güelpe (2006-2009).

Za swoje osiągnięcia naukowe otrzymał Stypendium krajowe dla młodych naukowców z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2002-2003). Był też laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Wsparcie Międzynarodowej Mobilności Naukowców (2009-2011).

Jest autorem ponad 80 publikacji naukowych, głównie z zakresu analizy stabilności hydrochemicznej wód powierzchniowych o różnym stopniu przekształcenia antropogenicznego. Zajmuje się także biogeochemicznymi przemianami materii organicznej w różnych typach zlewni oraz wpływem zmian klimatycznych na funkcjonowanie ekosystemów torfowiskowych i wodnych.

Był kierownikiem dwóch i wykonawcą dziesięciu projektów badawczych i dydaktycznych finansowanych przez KBN, MNiSW, NCN, DPJW. Pod jego opieką powstało ponad 30 prac magisterskich i ponad 20 prac licencjackich.

Pełnił funkcję pełnomocnika dziekana ds. studiów z ochrony środowiska na Wydziale Biologiczno-Chemicznym (2008-2009) oraz funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Biologii UwB (2013-2014). Był także prodziekanem ds. kształcenia i rozwoju na Wydziale Biologiczno-Chemicznym (2016-2019). W 2019 roku został dziekanem nowo utworzonego Wydziału Biologii UwB.

Przez wiele lat działał w Zarządzie Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, pełniąc też funkcję przewodniczącego oddziału (2008-2011). Był ekspertem The Regional Environmental Center ds. implementacji Ramowej Dyrektywy Wodnej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Jest także arbitrem maturalnym oraz ekspertem w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona